English Lithuanian
Paskelbta: 2020-06-26 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2020 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2020 finansinių metų devynių mėnesių pardavimai sudarė 50 979 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 57 127 tūkst. EUR).

Grupės 2020 finansinių metų devynių mėnesių grynasis pelnas siekė 1 719 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 146 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 3 797 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 727 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2020 m. finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. pardavimai sudarė 10 566 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 19 792 tūkst. EUR.

Grupės 2020 finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. grynasis nuostolis siekė 619 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 579 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 136 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 143 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00

Priedas


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2020 m. devynis menesius pasibaigusius 2020 m. geguzes 31 d..pdf