English Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-26 09:42:21 CEST
AB Šiaulių bankas
Prospektas

TAISYMAS: Patvirtintas AB Šiaulių banko bazinis prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

Pataisyti priedai: ištaisyta techninė klaida

Lietuvos bankas 2022 m. spalio 25 d. patvirtino AB Šiaulių banko (toliau – Bankas) 250,000,000 eurų vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių (obligacijų, toliau – Obligacijos) programos (angl. EUR 250,000,000 Euro Medium Term Note Programme) bazinį prospektą dėl Obligacijų įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąraše (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Banko vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Banką, Obligacijas ir jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Banko interneto svetainėje (www.sb.lt), taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.

Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų Obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad neįvyko ir Prospekto pagrindu nebus vykdoma jokių viešų Obligacijų siūlymų, kaip tai numatyta pagal Reglamentą 2017/1129.
Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt
tel. +370 5 203 2200


PriedaiBase Prospectus 2022.pdf
LB sprendimas.pdf