Avaldatud: 2020-10-30 16:58:06 CET
UPP Olaines
Kvartaliaruanne

UPP Olaines OÜ 2020. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2020. aasta 9 kuu tegevusaruanne

Grupi 2020 9 kuu neto renditulu oli 1 979 158 (2019 9 kuud: 1 940 078) eurot. Ärikasum sama perioodi eest oli 1 863 489 (2019 9 kuud: 1 881 404) eurot ja puhaskasum 1 031 187 (2019 9 kuud: 769 464) eurot.

Grupi äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt Grupi äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.


2020. aasta 9 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes)III kv 2020III kv 20199 kuud 20209 kuud 2019
Neto renditulu670 298 648 5601 979 1581 940 078
Ärikasum635 253636 6041 863 4891 881 404
Perioodi kasum373 535314 7541 031 187769 464


(eurodes)30.09.202031.12.2019
Kinnisvarainvesteering30 909 00030 909 000
Intressikandvad laenud 27 694 63128 492 625
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta24 746 33125 544 325


 9 kuud 2020
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)52%
ROA, % (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)3,2%
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)                                   1,2


Juhtkond ja nõukogu
UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees.

UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Grupis ei ole peale juhatuse ning nõukogu teisi töötajaid.

2020. aastal moodustas Grupi emaettevõte, UPP Olaines OÜ, auditikomitee ning see koosneb kolmest liikmest.


KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes)LisaIII kv 2020III kv 20199 kuud 20209 kuud 2019
Neto renditulu5670 298648 5601 979 1581 940 078
Neto renditulu 670 298648 5601 979 1581 940 078
      
Üldhalduskulud   (35 045)  (11 956)(115 669)(43 674)
Muud tulud / (kulud)  0 00 (15 000)
Ärikasum 635 253636 6041 863 4891 881 404
      
Finantstulud / (kulud) (261 718)(321 850)(832 302)(1 111 940)
Kasum enne tulumaksu 373 535314 7541 031 187769 464
Aruandeperioodi kasum 373 535314 7541 031 187769 464
Aruandeperioodi koondkasum kokku 373 535314 7541 031 187769 464


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes)Lisa30.09.202031.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid 752 089561 474
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 317 024204 939
Käibevara kokku 1 069 113766 413
    
Kinnisvarainvesteering 30 909 00030 909 000
Põhivara kokku 30 909 000 30 909 000
VARAD KOKKU 31 978 11331 675 413
    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 471 396358 749
Tuletisinstrumendid 407 502455 217
Laenukohustised61 064 0041 064 000
Lühiajalised kohustised 1 942 9021 877 966
    
Laenukohustised626 630 62727 428 625
Pikaajalised kohustised 26 630 62727 428 625
KOHUSTISED KOKKU 28 573 52929 306 591
    
Osakapital 2 5002 500
Jaotamata kasum 3 402 0842 366 322
OMAKAPITAL KOKKU 3 404 5842 368 822
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 978 11331 675 413

Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee


Manus


Olaines Q3 report 2020 30.09.2020EE.pdf