Swedish
Publicerad: 2022-09-16 08:00:00 CEST
CirChem AB
Nyheter för investerare

CirChem AB: Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

I samband med företrädesemissionen under första kvartalet 2022 emitterade CirChem AB (”CirChem” eller ”Bolaget”) units inkluderande teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds idag den 16 september 2022 och löper fram till och med den 30 september 2022, under vilken en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i CirChem till en teckningskurs per aktie om 1,10 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 2 131 724 Teckningsoptioner tillförs CirChem cirka 2,3 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 30 september 2022, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 28 september 2022. Observera att vissa förvaltare begär svar från sina depåkunder innan den 30 september 2022. Innehavare av Teckningsoptioner bör därför ta kontakt med sina respektive förvaltare i god tid innan sista dag för teckning.

Sammanfattande villkor och viktiga tidpunkter

  • Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper mellan 16 september - 30 september 2022.
  • En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i CirChem till en teckningskurs per aktie om 1,10 SEK. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 september 2022 till och med den 14 september 2022.
  • Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0017232432 och handlas under kortnamnet CIRCHE TO1.
  • Sista dag för handel i Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market är den 28 september 2022.
  • Utfall publiceras via pressmeddelande snarast möjligt efter utgången av nyttjandeperioden.
  • Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på CirChems webbplats, www.circhem.com.

Utnyttjande av Teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid innan teckningstiden avslutas för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

Utnyttjande av Teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Anmälningssedel finns att beställas från Eminova Fondkommission AB via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Eminova Fondkommission AB tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. 

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Eminova Fondkommission AB ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med inlösen av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.


Teckningsoptionsinlosen inleds i CirChem.pdf