Avaldatud: 2020-12-01 14:24:38 CET
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital
Börsiteade

BALTIC HORIZON FONDI 2020. AASTA III KVARTALI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2020. aasta III kvartali kohta.

COVID-19 pandeemia mõju
2020. aasta alguses hakkas kõikjal maailmas levima uus koroonaviirus (COVID-19), mis on mõjutanud erinevate riikide, sh Balti riikide, ettevõtteid ja majandust. Viiruse levik on muutnud oluliselt Fondi tegevuskeskkonda, millel on negatiivne mõju Fondi 2020. aasta majandustulemustele. Praegu saadaoleva informatsiooni alusel usub Fondivalitseja siiski, et COVID-19 pandeemia avaldab Fondi tulemustele pigem ajutist mõju. Hästi hajutatud portfell peaks võimaldama Fondil COVID-19 mõju piirata ja jätkuvalt korralikke konsolideeritud majandustulemusi saavutada.

Oma finantsseisundi tugevdamiseks on Fond otsustanud jätta ligikaudu 2,2 miljoni euro ulatuses 2020. aasta esimese kolme kvartali jaotuskõlblikku rahavoogu välja maksmata. Viimase kolme kvartali vältel on Fond suurendanud oma väljamaksete reservi 3,0 miljoni euroni. Fondivalitseja on veendunud, et kvartali väljamaksete vähendamine COVID-19 esimese puhangu ajal ning selle abil Fondi finantsseisundi kaitsmine ja tugevdamine oli nii Fondi kui ka osakuomanike huvides. Juhtkond jälgib tähelepanelikult pandeemia majanduslikku mõju ja hindab tulevasi väljamaksetasemeid järgnevate perioodide majandustulemuste alusel ümber.

Kokkuvõttes võib öelda, et Balti riikides COVID-19 tõttu kehtinud liikumispiirangud mõjutasid peamiselt Fondi kesklinnas asuvaid ostu- ja meelelahutuskeskusi. Keskses äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja, Europa ja Galerija Centrs) teenitud renditulu moodustas 27,9% Fondi portfelli 2020. aasta III kvartali puhtast renditulust. Üldiselt pidas Fondi portfell kriisile hästi vastu ja epideemia negatiivne kogumõju portfelli 2020. aasta puhtale renditulule peaks olema ligikaudu 10%.

Väljamaksed 2020. aasta II kvartali ja 2020. aasta III kvartali tulemuste eest

24. juulil 2020 kuulutas Fond osakuomanikele 2020. aasta II kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 701 tuhat eurot (0,015 eurot osaku kohta). See teeb 2020. aasta II kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 1,14%.

20. oktoobril 2020 kuulutas Fond osakuomanikele 2020. aasta III kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 3 111 tuhat eurot (0,026 eurot osaku kohta). See teeb 2020. aasta III kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 2,25%.

Väljamakse tegemise võime arvutamise valem

Fond vähendas väljamakset I-II kvartali 2020 eest seoses COVID-19 viirusepuhanguga. Genereeritud neto rahavoog I-II kvartalis 2020 ulatus 0,054 euroni osaku kohta. 

Tuhandetes eurodes III kv 2019 IV kv 2019 I kv 2020 II kv 2020 III kv 2020
(+) Puhas renditulu 5 412 5 635 5 772 4 618 4 799
(-) Fondi halduskulud -879 -846 -889 -634 -682
(-) Välised intressikulud -1 295 -1 346 -1 331 -1 327 -1 327
(-) Kapitalikulud1 -178 -225 -95 -97 -230
(+) Tagasi lisatud noteerimisega seotud kulud 60 - 39 29 114
(+) Tagasi lisatud omandamisega seotud kulud 16 - - - -
Genereeritud neto rahavoog (GNR) 3 136 3 218 3 496 2 589 2 674
           
GNR kaalutud osaku kohta (eurodes) 0,031 0,029 0,031 0,023 0,024
12 kuu jooksev GNR tootlus2 (%) 8,4% 8,6% 11,5% 9,6% 9,4%
           
Väljakuulutatud väljamaksed 3 061 3 175 1 701 1 701 3 111
Väljakuulutatud väljamaksed osaku kohta3 (eurodes) 0,027 0,028 0,015 0,015 0,026
12 kuu jooksev dividenditootlus2 (%) 7,8% 8,0% 9,6% 7,2% 7,5%
  1. Tabelis on esitatud tegelik kapitalikulu kvartalis. Osakuomanikele tulevikus tehtavate väljamaksete aluseks on eelarvestatud aastane kapitalikulu, mis on kvartalite vahel võrdselt ära jaotatud. See vähendab osakuomanikele tehtavate rahaliste väljamaksete kvartaalset volatiilsust.
  2. 12 kuu jooksva GNR-i tootluse ja dividenditootluse aluseks on osaku turuhind vastava kvartali lõpu seisuga (2020. aasta III kvartali osaku turuhind on esitatud seisuga 30. september 2020).
  3. Väljamaksele õigust omavate osakute arvu alusel.

Puhaskasum ja puhas renditulu
Kontserni 2020. aasta 9 kuud lõppes puhaskahjumiga summas 6,9 miljonit eurot, 2019. aasta 9 kuud puhaskasumiga summas 5,4 miljonit eurot. 2020. aasta 9 kuu tulemile avaldas olulist mõju 2020. aasta juunis kajastatud ühekordne hindamiskahjum summas 15,8 miljonit eurot. Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tingitud kahjumi negatiivset mõju tasakaalustas osaliselt puhta renditulu ja muu äritulu suurenemine ning mõningane halduskulude vähenemine. Hindamise mõju arvesse võtmata oleks 2020. aasta 9 kuu puhaskasum olnud 8,9 miljonit eurot (2019. aasta 9 kuud: 7,8 miljonit eurot). Kuigi COVID-19-ga seotud rendisoodustused avaldasid negatiivset mõju puhtale renditulule ja selle tulemusel oli puhaskasum väiksem kui eelmisel aastal, teenis Fond 2020. aasta III kvartalis siiski 2,6 miljonit eurot puhaskasumit (2019. aasta 9 kuud: 3,1 miljonit eurot). 9 kuu kahjum osaku kohta oli 0,06 eurot (2019. aasta 9 kuud: kasum osaku kohta 0,06 eurot). Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse mõju arvesse võtmata oleks kasum osaku kohta olnud 0,08 eurot (2019. aasta 9 kuud: 0,09 eurot).

2020. aasta 9 kuuga teenis Kontsern 15,2 miljonit eurot puhast renditulu, 1,6 miljonit eurot (11,8%) rohkem kui eelmise aasta samal perioodil (2019. aasta 9 kuud: 13,6 miljonit eurot). Kasv saavutati tänu uutele, 2019. aastal kaasatud kapitali abil omandatud kinnisvara-investeeringutele. Galerija Centrsi ostukeskuse ja North Stari ärikeskuse omandamine mõjutas Kontserni puhta renditulu kasvu võrreldes 2019. aasta 9 kuuga oluliselt ja seda hoolimata sellest, et 2020. aasta II ja III kvartalis puhta renditulu kasv aeglustus, sest rentnikele tehti COVID-19 pandeemia tõttu soodustusi. Galerija Centrsi lisandumine suurendas 2020. aasta 9 kuu puhast renditulu 2,5 miljoni euro võrra ja North Stari lisandumine 1,1 miljoni euro võrra.

Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,2% peamiselt kaubandus- ja vaba aja segmendi nõrgemate tulemuste tõttu. Vähenemist tasakaalustasid osaliselt head tulemused büroo segmendis, mis jäi Balti riikides kehtinud liikumispiirangutest peaaegu mõjutamata.

2020. aasta 9 kuu puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 55,1% (2019. aasta 9 kuud: 51,5%), kaubandus 40,6% (2019. aasta 9 kuud: 42,8%) ja vaba aeg 4,3% (2019. aasta 9 kuud: 5,7%).

Keskses äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja, Europa ja Galerija Centrs) teenitud renditulu moodustas 30,0% Fondi portfelli 2020. aasta 9 kuu puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste teenitud 2020. aasta 9 kuu puhas renditulu moodustas 10,6%.

Fondi kinnisvarainvesteeringute 9 kuu puhas renditulu jagunes riikide vahel järgmiselt: Läti 39,4% (2019. aasta 9 kuud: 35,4%), Leedu 35,3% (2019. aasta 9 kuud: 35,4%) ja Eesti 25,3% (2019. aasta 9 kuud: 29,2%).

Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2020. aasta septembri lõpuks kahanes Fondi varade brutoväärtus aasta algusega võrreldes 3,6% 358,4 miljoni euroni (31. detsember 2019: 371,7 miljonit eurot). Vähenemise peamine põhjus oli kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest tekkinud kahjum, mis moodustas 15,8 miljonit eurot ehk 3,7% portfelli väärtusest 2019. aasta lõpu seisuga. Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas Fondi varade brutoväärtus 1,7 miljoni euro võrra. Kontsern tegi 2020. aasta III kvartalis kapitaliinvesteeringuid (1,2 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust kogu 2020. ja 2021. aasta vältel jätkata. Fondivalitseja jälgib pandeemia majandusmõju ja tagab piisava likviidsustaseme ehituse ajal.

Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
Fondi varade puhasväärtus vähenes ja oli 2020. aasta septembri lõpu seisuga 138,9 miljonit eurot (31. detsember 2019: 152,5 miljonit eurot). Puhasväärtust vähendas kinnisvarainvesteeringute portfelli ümberhindlus, mida mõjutas COVID-19 pandeemiast tingitud turul valitsev suur ebakindlus. Fondi varade puhasväärtus vähenes võrreldes eelmise aasta lõpuga 9,0%. Perioodi positiivseid majandustulemusi tasakaalustasid osakuomanikele tehtud väljamaksed summas 6,6 miljonit eurot ja rahavoo riskimaandamise reservi negatiivne muutus summas 0,2 miljonit eurot. Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas Fondi varade puhasväärtus 0,9 miljoni euro võrra, peamiselt tänu portfelli positiivsetele majandustulemustele. Seisuga 30. september 2020 oli osaku puhasväärtus 1,2247 eurot (31. detsember 2019: 1,3451 eurot) ja EPRA nõuete kohaselt arvestatud osaku puhasväärtus 1,3137 eurot (31. detsember 2019: 1,4333 eurot).

Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizon Fundi portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2020. aasta III kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 347,2 miljonit eurot (31. detsember 2019: 358,9 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 153 351 ruutmeetrit.
2020. aasta III kvartalis investeeris Kontsern 0,5 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli ja 1,2 miljonit eurot Meraki arendusprojekti.

Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
Intressikandvad laenud ja võlakirjad (ei sisalda rendikohustisi) püsisid sarnasel tasemel kui 31. detsembril 2019 ja moodustasid 205,7 miljonit eurot (31. detsember 2019: 205,8 miljonit eurot). Pangalaenukohustised vähenesid pisut laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,2% kogu tasumata jäägist.  

Eritingimused võlakirjade puhul

Eritingimus Nõue Suhtarv
31.12.2019
Suhtarv
31.03.2020
Suhtarv
30.06.2020
Suhtarv
30.09.2020
Omakapitali suhe  

>25.0%1/35,0%
42,6% 42,4% 40,0% 40,2%
Võlateeninduse kattekordaja  

> 1,20
3,32 3,35 3,30 3,16
  1. 28. juulil otsustasid võlakirjaomanikud kirjaliku hääletusprotsessi teel ajutiselt alandada omakapitali suhtarvule kehtestatud piirmäära tasemele 25% või kõrgem ning seda kuni 31. juulini 2021

Rahavood
2020. aasta 9 kuu äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 11,9 miljonit eurot (2019. aasta 9 kuud: positiivne summas 11,0 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog oli olemasolevatesse kinnisvara-investeeringutesse tehtud täiendavate investeeringute ja Meraki arendusprojekti tehtud investeeringute tõttu negatiivne summas 2,5 miljonit eurot (2019. aasta 9 kuud: negatiivne summas 56,4 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 10,9 miljonit eurot (2019. aasta 9 kuud: positiivne summas 38,8 miljonit eurot). 9 kuu jooksul tegi Fond kolm rahalist väljamakset summas 6,6 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja võlakirjadelt regulaarseid intresse. 2020. aasta III kvartali lõpus oli Fondil piisavas koguses raha ja raha ekvivalente (8,4 miljonit eurot), et rahuldada oma likviidsusvajadusi COVID-19 pandeemia ajal.

Peamised kasumi näitajad

Tuhandetes eurodes         III kv 2020 III kv 2019 Muutus (%)
Puhas renditulu         4 799 5 412 -11,3%
Halduskulud       -682 -879 -22,4%
Muu äritulu       - 17 -100,0%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum   -4 - -
Ärikasum         4 113 4 550 -9,6%
Finantstulud ja -kulud (neto)         -1 367 -1 339 2,1%
Maksueelne kasum         2 746 3 211 -14,5%
Tulumaks         -153 -152 0,7%
Perioodi puhaskasum       2 593 3 059 -15,2%
                 
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv   113 387 525 100 461 178 12,9%
Kasum osaku kohta (eurodes)       0,02 0,03 -33,3%

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes         30.09.2020 31.12.2019 Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud       342 775 356 575 -3,9%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud     4 437 2 367 87,5%
Varade brutoväärtus (GAV)       358 409 371 734 -3,6%
                 
Intressikandvad laenud ja võlakirjad       205 660 205 827 -0,1%
Kohustised kokku         219 544 219 216 0,1%
                 
Varade puhasväärtus (NAV)       138 865 152 518 -9,0%
             
Ringluses olevate osakute arv       113 387 525 113 387 525 -
Osaku puhasväärtus (eurodes) IFRS-i nõuete kohaselt   1,2247 1,3451 -9,0%
EPRA puhas reinvesteerimisväärtus
(EPRA NRV) osaku kohta (eurodes)
  1,3137 1,4333 -8,3%
EPRA puhas materiaalne põhivara
(EPRA NTA) osaku kohta (eurodes)
  1,3137 1,4333 -8,3%
EPRA puhas võõrandamisväärtus
(EPRA NDV) osaku kohta (eurodes)
  1,2292 1,3400 -8,3%
Osaku puhasväärtus (eurodes) EPRA nõuete kohaselt   1,3137 1,4333 -8,3%
Laenu tagatuse suhtarv (%)       59,2% 57,3% -
Keskmine sisemine intressimäär (%)       2,6% 2,6% -

Kinnisvarainvesteeringute tulemused

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumuse määr oli 2020. aasta III kvartalis 94,6% (II kvartal 2020: 96,4%). Duetto I ja Duetto II rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 94,6% (II kvartal 2020: 96,4%). Seisuga 30. september 2020 oli täitumuse määr 94,7% (30. juuni 2020: 96,0%). Fondi rentnike baas on jätkuvalt tugev, kuigi osad rentnikud vabastasid oma pinnad 2020. aasta III kvartalis. Kaubandussegmendis vähenesid täitumuse määrad, sest Europa ostukeskuses, Pirita ostukeskuses ja Galerija Centrsis tekkis vakantseid pindu juurde. Fond sõlmis uue rendilepingu F8 Outletiga Domus Pro ostukeskuses, mis tõstis keskuse täitumuse 2020. aasta III kvartali lõpus 100%-ni. Büroosegmendi täitumuse määrad on jätkuvalt tugevad, kuigi kaks rentnikku vabastasid oma pinnad Upmalas Biroji ja Lincona bürookompleksides, mis avaldas täitumusele vähest  negatiivset mõju.

Keskmine otsene tootlus oli 2020. aasta III kvartalis 5,5% (II kvartal 2020: 5,3%) ja esmane puhastootlus 5,6% (II kvartal 2020: 5,2%). Kuigi rendisoodustused mõjutavad jätkuvalt Fondi tulemusi, olid kinnisvarainvesteeringute tootlused kõrgemad kui 2020. aasta II kvartalis. COVID-19 pandeemia eelsete tulemustega võrreldes said kõige suurema löögi vaba aja ja kaubandussegmendi kinnisvarainvesteeringute tootlused ja seda peamiselt koroonapandeemiaga seoses tehtud soodustuste tõttu. Samas büroosegmendi tulemused on jätkuvalt head ning kriisist peaaegu mõjutamata. Kogu portfelli keskmine rendihind oli 2020. aasta III kvartalis 11,8 eurot ruutmeetri kohta.

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1
(tuhandetes eurodes)
Renditav netopind
(m2)
Otsene tootlus
III kv 20202
Esmane puhas-tootlus
III kv 20203
Täitumuse määr
III kv 2020
Vilnius, Leedu            
Duetto I Büroo 16 250 8 587 7,7% 7,1% 100,0%
Duetto II Büroo 18 665 8 674 7,3% 7,2% 100,0%
Europa ostukeskus Kaubandus 39 725 16 856 5,0% 4,7% 91,6%
Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 170 11 247 7,0% 6,7% 96,6%
Domus Pro ärikeskus Büroo 7 590 4 831 8,4% 7,1% 100,0%
North Star ärikeskus Büroo 19 743 10 550 6,9% 7,2% 100,0%
Meraki arendus   4 437 - - -
Vilniuses kokku   122 580 60 745 6,5% 6,3% 97,0%
Riia, Läti            
Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 23 033 10 458 6,4% 6,7% 90,2%
Vainodes I Büroo 20 843 8 052 6,9% 7,0% 100,0%
LNK Centre Büroo 16 505 7 453 6,4% 6,6% 100,0%
Sky ostukeskus Kaubandus 4 962 3 254 8,5% 8,6% 98,6%
Galerija Centrs Kaubandus 71 370 20 022 3,8% 4,0% 84,9%
Riias kokku   136 713 49 239 5,2% 5,4% 91,7%
Tallinn, Eesti            
Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 30 832 9 145 1,4% 1,6% 95,1%
Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 250 8 664 8,0% 6,7% 100,0%
G4S-i peahoone Büroo 16 790 9 179 7,9% 7,3% 100,0%
Lincona Büroo 16 470 10 871 7,5% 7,2% 91,6%
Pirita ostukeskus Kaubandus 9 577 5 508 4,7% 6,1% 81,5%
Tallinnas kokku   87 919 43 367 4,9% 5,0% 94,5%
Portfell kokku   347 212 153 351 5,5% 5,6% 94,6%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2020 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.07.2020-30.09.2020 01.07.2019-30.09.2019 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019
         
Renditulu 5 267 5 782 16 549 14 579
Teenustasutulu 1 245 1 476 3 749 3 128
Renditegevuse kulud -1 713 -1 846 -5 109 -4 123
Puhas renditulu 4 799 5 412 15 189 13 584
         
Halduskulud -682 -879 -2 205 -2 405
Muu äritulu - 17 186 23
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -4 - -15 757 -2 439
Ärikasum/-kahjum 4 113 4 550 -2 587 8 763
         
Finantstulud 1 1 3 4
Finantskulud -1 368 -1 340 -4 118 -3 316
Finantstulud ja -kulud kokku -1 367 -1 339 -4 115 -3 312
         
Maksueelne kasum/kahjum 2 746 3 211 -6 702 5 451
Tulumaks -153 -152 -161 -75
Perioodi kasum/kahjum 2 593 3 059 -6 863 5 376
         
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum -3 -305 -227 -1 397
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjumiga seotud tulumaks -2 17 13 92
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkahjum kokku -5 -288 -214 -1 305
         
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/‑kahjum kokku 2 588 2 771 -7 077 4 071
         
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum osaku kohta (eurodes)            0,02 0,03 -0,06 0,06

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 30.09.2020 31.12.2019
     
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 342 775 356 575
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 4 437 2 367
Tuletisinstrumendid - 73
Muud põhivarad 54 54
Põhivarad kokku 347 266 359 069
     
Käibevarad    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 849 1 794
Ettemaksed 496 301
Muud käibevarad 411 734
Raha ja raha ekvivalendid 8 387 9 836
Käibevarad kokku 11 143 12 665
Varad kokku 358 409 371 734
     
Omakapital    
Sissemakstud kapital 138 064 138 064
Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 770 -1 556
Jaotamata kasum 2 571 16 010
Omakapital kokku 138 865 152 518
     
Pikaajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 195 705 205 718
Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 166 6 199
Tuletisinstrumendid 1 847 1 728
Muud pikaajalised kohustised 1 162 1 298
Pikaajalised kohustised kokku 204 880 214 943
     
Lühiajalised kohustised    
Intressikandvad võlakohustised 10 247 414
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 729 3 171
Tulumaksukohustis - 8
Tuletisinstrumendid 35 -
Muud lühiajalised kohustised 653 680
Lühiajalised kohustised kokku 14 664 4 273
Kohustised kokku 219 544 219 216
Omakapital ja kohustised kokku 358 409 371 734

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 01.12.2020 kell 15:16 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

ManusBHF III kvartali vahearuanne 2020.pdf