Avaldatud: 2019-04-12 13:17:22 CEST
Baltika
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

AS BALTIKA aktsionäride korraline üldkoosolek toimus reedel, 12. aprillil 2019. aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. 

Koosolekul oli esindatud 32 457 975 aktsiat ehk 79,56% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline
  

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

 1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
 2. 2018. a majandusaasta kasumi jaotamine
 3. Nõukogu liikme tagasikutsumine
 4. Põhikirja muutmine
 5. Aktsiate vahetamine
 6. Põhikirja muutmine
 7. Aktsiakapitali vähendamine
 8. Aktsiakapitali suurendamine

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

 1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
 • Kinnitada AS Baltika 2018. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 21 746 310 häälega, mis moodustab 67,00% registreerunud häältest.

 1. 2018. a majandusaasta kasumi jaotamine
 • Kinnitada 2018. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 5 119 236 eurot.

Otsus võeti vastu 21 596 010 häälega, mis moodustab 66,54% registreerunud häältest.

 1. Nõukogu liikme tagasikutsumine
   
 • Kutsuda seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige Valdo Kalm.
 • Seltsi nõukogu jätkab neljaliikmelisena.

Otsus võeti vastu 32 445 945 häälega, mis moodustab 99,96% registreerunud häältest.

 1. Põhikirja muutmine

Seoses seltsi aktsia nimiväärtuse muutmisega muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

 • Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ja kinnitada teine lause alljärgnevas sõnastuses:
   
  • Iga Aktsia nimiväärtus on üks (1) euro.
    
 • Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 32 191 382 häälega, mis moodustab 99,18% registreerunud häältest.

 1. Aktsiate vahetamine
 • Tühistada kõik senised nimelised aktsiad ja vahetada uute aktsiate vastu selliselt, et iga 10 olemasoleva aktsia vastu vahetatakse 1 uus aktsia. Aktsiakapitali suurus jääb muutmata.
 • Väärtpaberi omanike nimekiri aktsiate vahetamiseks fikseeritakse 2. mai 2019 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
 • Juhul kui aktsionäril on alla 10 olemasoleva aktsia, saab ta vastu 1 uue aktsia või kui aktsionäril ei ole aktsiaid arvuliselt niipalju, et on võimalik vahetada 10:1, ümardatakse nimetatud aktsionäri aktsiate arv ülespoole. Aktsiate vahetamiseks vajaminevad olemasolevad aktsiad võetakse aktsionäri KJK Fund SICAV-SIF nõusolekul tema väärtpaberikontolt, mida hoitakse ING Luxembourg S.A. AIF arvel.

Otsus võeti vastu 32 163 382 häälega, mis moodustab 99,09% registreerunud häältest.

      6.       Põhikirja muutmine

Pärast aktsiate vahetamist muuta seltsi põhikirja seoses aktsiakapitali ja aktsia  nimiväärtuse muutmisega järgmiselt:

·Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ja kinnitada esimene lause alljärgnevas sõnastuses:

            o   Seltsi miinimumaktsiakapital on nelisada tuhat (400 000) eurot ja maksimumaktsiakapital üks miljon kuussada tuhat (1 600 000) eurot.

·Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ja kinnitada teine lause alljärgnevas sõnastuses:

            o   Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot.

·Kinnitada Seltsi põhikiri käesolevale otsusele lisatud uues redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 32 163 382 häälega, mis moodustab 99,09% registreerunud häältest.

 1. Aktsiakapitali vähendamine

Vähendada seltsi aktsiakapitali pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 4 012 972 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt:

 • Vähendada seltsi aktsiakapitali kolme miljoni kuuesaja seitsmekümne ühe tuhande viiesaja kolmekümne kuue (3 671 536) euro võrra.
 • Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,90 euro võrra iga aktsia kohta.
 • Seltsi aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist ja aktsiate nimiväärtuse vähendamist on nelisada seitse tuhat üheksasada nelikümmend üheksa (407 949) eurot, mis jaguneb 4 079 485 aktsiaks uue nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia.
 • Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 24. mai 2019 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Otsus võeti vastu 32 163 382 häälega, mis moodustab 99,09% registreerunud häältest.

 1. Aktsiakapitali suurendamine
 • Suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt viiskümmend miljonit (50 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot.
 • AS Baltika aktsiakapital suureneb viie miljoni (5 000 000) euro võrra ja aktsiakapitali uus suurus on 5 407 949 (viis miljonit nelisada seitse tuhat üheksasada nelikümmend üheksa) eurot.
 • Aktsiakapitali suurendamisel on olemasolevatel aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Aktsiate märkimiseks eesõigust omavate aktsionäride ring määratakse kindlaks 1. juuli 2019 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
 • Aktsiate märkimine toimub 15. juulist kuni 7. augustini 2019 kell 14:00
 • Aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega hiljemalt 9. augustiks 2019. Uute aktsiate eest tasumise juhised (sealhulgas aktsiate eest tasumise koht) sätestatakse AS Baltika avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis.
 • Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud üle kavandatud aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus otsustada aktsiate jaotus märkijate vahel vastavalt märgitud aktsiate arvule ning liigmärgitud aktsiate tühistamine. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud või pikendada märkimise aega. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.
 • Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast

Otsus võeti vastu 32 220 645 häälega, mis moodustab 99,27% registreerunud häältest.

   
  
  

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com