Paskelbta: 2020-09-25 15:00:00 CEST
Kauno Energija
Pusmečio informacija

AB „Kauno energija“ 2020 metų I pusmečio neaudituotos finansinės ataskaitos ir pusmetinis pranešimas

Pateikiame 2020 metų I pusmečio neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį ir 2020 metų I pusmečio konsoliduotąjį pusmetinį pranešimą bei atsakingų asmenų patvirtinimą.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855

Priedai


KE_pusm_pranes_2020_II.pdf
IFRS Kauno energija II Q LT_skelbimui.pdf