Julkaistu: 2018-05-24 14:15:00 CEST
Componenta Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 24.5.2018 klo 15.15

Componenta Oyj:n 24.5.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Yhtiökokous päätti valita nykyisen hallituksen jäsenet Olli Isotalon, Anne Leskelän ja Petteri Walldénin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Asko Nevalan uutena jäsenenä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Petteri Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Olli Isotalon.  

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 9 320 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 4,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan sekä antaa uusia osakkeita että luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen tapahtuu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska valtuutusta käytetään yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, kuten hallituksen suunnittelemien optio-oikeuksien ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää uusien osakkeiden antamisesta maksutta yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa 24.5.2022 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksen kohdassa 7 otetaan huomioon tilintarkastuslain (1141/2015) voimaantulon aiheuttamat muutokset.

Yhtiöjärjestyksen kohta 7 kuuluu yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen seuraavasti:

7. Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 7.6.2018 alkaen.

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja
 

Lisätietoja: 
Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.