Avaldatud: 2021-01-29 08:00:00 CET
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta neljanda kvartali finantstulemused

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 13,17 miljonit eurot, kahanedes 2019. aasta sama perioodiga võrreldes 18,3%. Muutuse on põhjustanud  uued madalamad tariifid ja koroonapiirangute tõttu vähenenud äriklientide tarbimine.

Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu vähenes 15,2% võrra, ulatudes 5,13 miljoni euroni. Muutuse põhjustas eelkõige juba 2019. aasta lõpust rakendunud madalam tariif. Tariifilanguse mõju tasakaalustas teatud määral korteriühistute ehk ettevõtte suurima eraklientide segmendi tarbimise kasv. See tulenes koroonaviiruse mõjust, mis tõi kaasa kaugtöö osakaalu kasvu ja suurendas kodumajapidamiste tarbimist.

Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 25,7% võrra 3,81 miljoni euroni, mis tulenes madalamatest tariifidest ja veeteenuste tarbimise vähenemisest 16,9% võrra. Kõige rohkem on pandeemia mõjutanud majutus- ja vabaajaasutusi.

2020. aasta neljanda kvartali brutokasum oli 5,64 miljonit eurot, see näitab 29,4%-list kahanemist, mis on seotud vähenenud müügituluga. Ettevõtte ärikasum oli 5,76 miljonit eurot, mis on 5,31 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi. Ärikasumit mõjutasid eelkõige madalam tariif ja tarbimismahtude kahanemisest tingitud müügitulu vähenemine.

Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta neljandas kvartalis 5,39 miljonit eurot, mis on 5,56 miljoni võrra vähem kui 2019. aasta samal perioodil. Muutus puhaskasumis tulenes peamiselt ärikasumi vähenemisest. Lisaks vähendas puhaskasumit edasilükkunud tulumaksukulu, samal ajal kui positiivset mõju avaldasid madalamad intressikulud.

Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki: mitmed projektid Tallinnas on lükatud edasi, mistõttu vähenes vajadus ka vee- ja kanalisatsioonivõrgu liitumispunktide väljaehitamise järele. Samal ajal jätkas tütarettevõte Watercom neljandas kvartalis 2019. aastal võidetud suurte projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu oli neljandas kvartalis 1,31 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 31,1%-list vähenemist. Tulude kahanemine oli eelkõige seotud vähenenud tuludega torustike ehitusteenusest, mida osaliselt tasakaalustas tee-ehitusteenuste osutamisest saadud tulude suurenemine.

AS Tallinna Vesi omandas 28.01.2021 Eesti Vabariigis 100%-lise osaluse ettevõtjas ärinimega ASTV Green Energy OÜ. Ettevõtte põhitegevusala on gaasitootmine. Tegemist on alustava ettevõttega ning aktiivset majandustegevust ei ole toimunud.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud
4. kvartalMuutus 2020/ 201912 kuudMuutus 2020/ 2019
202020192018202020192018
Müügitulu13,1716,1216,23-18,3%51,7263,4262,78-18,5%
Brutokasum5,647,988,38-29,4%22,2333,9534,19-34,5%
Brutokasumi marginaal %42,7849,4951,61-13,6%42,9753,5354,45-19,7%
Amortisatsioonieelne ärikasum7,4112,726,82-41,7%28,0738,1832,73-26,5%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %56,2378,8642,01-28,7%54,2760,2152,13-9,9%
Ärikasum5,7611,065,29-48,0%21,7832,0826,94-32,1%
Ärikasum – põhitegevus5,5110,825,07-49,1%20,8831,1926,22-33,0%
Ärikasumi marginaal %43,7168,6132,61-36,3%42,1250,5742,91-16,7%
Kasum enne tulumaksustamist5,6410,955,01-48,5%21,3431,3025,95-31,8%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %42,8567,9330,88-36,9%41,2749,3641,33-16,4%
Puhaskasum5,3910,955,01-50,8%16,7327,7624,15-39,7%
Puhaskasumi marginaal %40,9167,9330,88-39,8%32,3543,7738,47-26,1%
Vara puhasrentaablus %2,124,212,03-49,7%6,4510,8310,10-40,4%
Kohustiste osatähtsus koguvarast % 56,09 56,05 58,850,1% 56,09 56,05 58,850,1%
Omakapitali puhasrentaablus %4,929,955,00-50,6%14,6925,4325,61-42,2%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja3,855,485,36-2,2%3,855,485,36-29,7%
Maksevõime kordaja3,805,445,33-2,0%3,805,445,33-30,1%
Investeeringud põhivarasse5,655,333,046,0%19,42 16,0910,4020,7%
Dividendide väljamaksmise määr %na72,0562,11 na72,0562,11 

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KOONDKASUMIARUANNEIV kvartalIV kvartal 12 kuud12 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes20202019 20202019 2019
        
Müügitulu13 17216 122 51 71763 423 63 423
Müüdud toodete/teenuste kulud-7 537-8 143 -29 491-29 470 -29 470
BRUTOKASUM5 6357 979 22 22633 953 33 953
        
Turustuskulud-113-93 -433-390 -390
Üldhalduskulud-945-1 281 -4 576-5 689 -5 689
Muud äritulud(+)/-kulud (-)1 1804 457 4 5674 201 4 201
ÄRIKASUM5 75711 062 21 78432 075 32 075
        
Intressitulud38 3138 38
Intressikulud-116-118 -473-809 -809
Muud finantstulud (+)/ -kulud (-)       
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST5 64410 952 21 34231 304 31 304
        
Dividendide tulumaks-2550 -4 610-3 544 -3 544
        
PERIOODI PUHASKASUM 5 38910 952 16 73227 760 27 760
PERIOODI KOONDKASUM5 38910 952 16 73227 760 27 760
        
Jaotatav kasum:       
A- aktsia omanikele5 38810 951 16 73127 759 27 759
B- aktsia omanikule0,600,60 0,600,60 0,60
 0,000,00 0,000,00 0,00
Kasum A aktsia kohta (eurodes)0,270,55 0,841,39 1,39
Kasum  B aktsia kohta (eurodes)600600 600600 600


FINANTSSEISUNDI ARUANNE    
tuhandetes eurodes31.12.202031.12.2019 31.12.2019
     
VARAD    
KÄIBEVARA    
Raha ja raha ekvivalendid44 51464 775 64 775
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed7 0197 239 7 239
Varud701504 504
KÄIBEVARA KOKKU 52 23472 518 72 518
     
PÕHIVARA    
Materiaalne põhivara202 802189 627 189 627
Immateriaalne põhivara629710 710
PÕHIVARA KOKKU203 431190 337 190 337
VARAD KOKKU255 665262 855 262 855
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL    
LÜHIAJALISED KOHUSTISED    
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa393352 352
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 6303 631 3 631
Võlad hankijatele ja muud võlad7 0846 717 6 718
Tuletisinstrumendid0221 221
Ettemaksed2 4452 323 2 323
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU13 55213 244 13 245
     
PIKAAJALISED KOHUSTISED    
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt34 56431 070 31 070
Rendikohustised1 400964 964
Laenukohustised83 97887 592 87 592
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks9 62814 442 0
Edasilükkunud tulumaks2550 14 442
Muud võlad3218 18
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU129 857134 086 134 086
KOHUSTISED KOKKU 143 409147 330 147 331
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital12 00012 000 12 000
Ülekurss24 73424 734 24 734
Kohustuslik reservkapital1 2791 279 1 278
Jaotamata kasum74 24377 512 77 512
OMAKAPITAL KOKKU 112 256115 525 115 524
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU255 665262 855 262 855
     
     
RAHAVOOGUDE ARUANNE12 kuud12 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes20202019 2019
     
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD    
Ärikasum21 78432 075 32 075
Korrigeerimine kulumiga6 2836 109 6 109
Korrigeerimine  rajamistuludega-542-389 -389
Muud mitterahalised korrigeerimised-4 814-4 624 -4 624
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest-14138 138
Äritegevusega seotud käibevara muutus140391 391
Äritegevusega seotud kohustiste muutus-215318 318
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU22 62234 018 34 018
     
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Põhivara soetamine-15 682-10 441 -10 441
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud1 9983 010 3 010
Põhivara müügitulu3224 24
Saadud intressid3536 36
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-13 617-7 371 -7 371
     
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid-719-1 056 -1 056
Tasutud rendimaksed-555-404 -404
Saadud  laenud037 500 37 500
Tasutud laenud-3 636-41 136 -41 136
Tasutud dividendid-19 888-14 965 -14 965
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt-113-36 -36
Tasutud tulumaks dividendidelt-4 355-3 544 -3 544
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-29 266-23 641 -23 641
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS-20 2613 006 3 006
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES64 77561 769 61 769
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS44 51464 775 64 775


Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

ManusQ4 2020 final report Est.pdf