Publicerad: 2013-10-07 08:00:02 CEST
Stora Enso Oyj
Nyheter för investerare

Stora Enso publicerar sammanfattande extern rapport av utredningar angående anklagelser gällande äldre redovisningsfrågor

Helsingfors, Finland, 2013-10-07 08:00 CEST -- Stora Enso publicerar idag en extern rapport avseende fyra tidigare utredningar och därpå följande beslut av Stora Ensos styrelse beträffande påståenden om felaktig redovisning och därmed relaterade missförhållanden, huvudsakligen hänförliga till perioden 2001–2006 med effekter fram till och med 2009. Rapporten har upprättats av advokaterna Tomas Lindholm, Lindholm Wallgren, Attorneys Ltd., Nina Isokorpi, Roschier, Attorneys Ltd. och Vesa Rasinaho, Roschier, Attorneys Ltd., verksamma i Helsingfors. Rapporten omfattar tidigare undersökningar som huvudsakligen utförts av Lindholm i samarbete med interna och externa experter. Rapporten har också inlämnats till finska Finansinspektionen, FIVA.

Rapporten, som tar upp fyra fall av eventuell bristande efterlevnad av tillämpliga regler gällande redovisning och offentliggörande, gör följande sammanfattning (här i översättning):


”Det kan därför slås fast att de fyra (4) frågorna som hänvisas till i avsnitt 8.6 a) - d) beträffande Företagets eventuella bristande efterlevnad av tillämpliga redovisnings- eller offentliggörandeprinciper antingen (i) inte haft väsentlig inverkan på dess finansiella rapporter och marknadsrapportering eller (ii) har åtgärdats av Företaget, och har (iii) i alla händelser rapporterats till finska Finansinspektionen som den behöriga tillsynsmyndigheten för värdepappersmarknaden. Det faktum att FIVA inte har funnit någon anledning att vidta några åtgärder baserat på den information som lämnats till dem föranleder slutsatsen att FIVA anser att alla ärenden har hanterats på ett korrekt sätt av Företaget och åtgärdats där det är möjligt. 

Eftersom betydande nedskrivningar av fasta tillgångar, goodwill och ägarandelar (till ett belopp av 740 MEUR i koncernens redovisning och 1 280 MEUR i moderbolagets redovisning) bokfördes i 2008 års finansiella resultat för Stora Enso är det under alla omständigheter rimligt att dra slutsatsen att, i det mycket osannolika fallet att en eventuell övervärdering av tillgångarna skett till följd av de frågor som diskuterats i den här rapporten, har dessa korrigerats senast i samband med nedskrivningarna som gjordes i 2008 års bokslut.” 

Rapporten konstaterar ytterligare:

”Baserat på det ovan nämnda är det vår uppfattning att Företaget och dess olika organ   med hänsyn till ovanbeskrivna  händelser i alla situationer har  (i) vidtagit åtgärder som är förenliga med deras skyldigheter, i synnerhet när det gäller att med alla rimliga medel fastställa huruvida, och i vilken omfattning, diverse klagomål och påståenden har haft saklig grund, och (ii) har, där så varit  möjligt och påkallat, vidtagit nödvändiga åtgärder för att korrigera  felaktiga fall av redovisningsärenden eller offentliggöranden.”
 

Stora Ensos styrelseordförande Gunnar Brock lämnar följande kommentar:

”Som rapporten visar, så välkomnades de uppgifter, som framförts av en tidigare anställd, av styrelsen och har tagits på yttersta allvar och undersökts grundligt. Eftersom det förekommit spekulationer från media i Sverige och Finland kring frågorna har styrelsen beslutat att publicera rapporten. Den externa sammanfattningen av de fyra separata undersökningarna konstaterade att de flesta påståendena varit ogrundade. I några fall, i synnerhet i samband med korrigeringen av utdelningsbara medel 2009, ett misstag som härrörde sig till år 2001 och som offentligen korrigerades 2009, har styrelsen dock funnit anledning att vidta åtgärder för att rätta till felaktigheter, vilka även kommunicerades i februari 2009. Alla granskningsresultat och därpå följande styrelsebeslut har rapporterats till FIVA, som inte har genomfört några ytterligare undersökningar.

”Inga olagliga aktieutdelningar har ägt rum. Ingen behöver tvivla på riktigheten i den finansiella rapporteringen från Stora Enso. Styrelsen vill understryka att Stora Ensos nuvarande ledning har styrelsens fulla stöd vad gäller att rätta till eventuella oriktigheter från det förgångna, men även att leda dagens företag på ett ansvarsfullt och klokt sätt.”

Den externa rapporten (på engelska) finns tillgänglig på www.storaenso.com/Documents/External_report.pdf.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Lauri Peltola, EVP, Global Identity, tel. +358 2046 21380

Jonas Nordlund, informationschef Stora Enso i Sverige, tel. 01046 71663 

www.storaenso.com

www.storaenso.com/globalresponsibility


Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ
 


External_report.PDF