Publicēts: 2021-04-26 15:46:06 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Iekšējā informācija, 2021-04-26 15:46 CEST -- AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna (turpmāk Koncerns) mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) kārtējā akcionāru sapulce notika 2021. gada 26. aprīlī no pulksten 13.00 līdz 14.00.

Kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi par (i) Koncerna 2020. gada pārskata apstiprināšanu, (ii) Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu, (iii) Sabiedrības 2020. gada peļņas EUR 5 539 249.13 apmērā apstiprināšanu un ieskaitīšanu Sabiedrības rezerves kapitālā pilnā apmērā, kā arī (iv) samazināt:

  • speciālo rezerves kapitālu aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu finansēšanai EUR 2 667 707.77 apmērā;
  • speciālo rezerves kapitālu individuālajām garantijām EUR 3 082 851.72 apmērā;
  • speciālo rezerves kapitālu portfeļgarantijām EUR 101 339.87 apmērā;
  • speciālo rezerves kapitālu studentu kredītu portfeļgarantijām EUR 392 009.06 apmērā;
  • speciālo rezerves kapitālu AIF “Altum kapitāla fonds” darbības nodrošināšanai EUR 185 469.24 apmērā;

par kopējo summu EUR 6 429 377.66 apmērā, novirzot minēto summu pilnā apmērā vispārējā rezerves kapitālā un no tās kompensējot 2020. gadā izveidotos uzkrājumus, kā arī komandītsabiedrības AIF “Altum kapitāla fonds” darbības nodrošināšanas izdevumus, kas iekļauti 2020. gada peļņas rezultātā.

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv