English Estonian
Avaldatud: 2024-02-21 15:50:00 CET
TKM Grupp
Korporatiivne sündmus

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 18. märtsil 2024. aastal algusega kell 12:00 Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 51 asuvas Viking Motors’i esinduses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 18. märtsil 2024 kell 11:30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 11. märtsil 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäri õiguste kasutamiseks on lisaks kohapeal osalemisele võimalus hääletada ka enne üldkoosolekut e-posti või posti teel. Lisaks on aktsionäridel võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril. Veebiseminari kaudu on võimalik jälgida ja kuulata üldkoosolekul toimuvat, samuti küsida küsimusi. Veebiseminari kaudu ei ole võimalik osaleda hääletamisel. Täpsem ülevaade, kuidas on võimalik hääletada enne üldkoosolekut ja osaleda veebiseminaril on toodud käesoleva teate osas „Korralduslikud küsimused“.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023 on 691 508 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 947 257 tuhat eurot ning puhaskasum 37 424 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum90 536 tuhat eurot
2023. aasta puhaskasum37 424 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2023127 960 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,72 eurot aktsia kohta29 325 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist98 635 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 03. aprillil 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 08. aprillil 2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine, uute nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine
Seoses osade nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2024 ja sooviga ühtlustada nõukogu liikmete volituste tähtaeg teeb nõukogu ettepaneku kutsuda alates 20.05.2024.a tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS senine nõukogu terves koosseisus ning valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 20.05.2024 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Enn Kunila, Gunnar Kraft, Meelis Milder ja Kristo Anton.
Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 4 200 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 3 500 eurot kuus.

4. Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirja ja ärinime muutmine

Eesmärgiga luua suurem selgus aktsionäridele ja avalikkusele, et Tallinna Kaubamaja Grupp hõlmab endas mitmeid erinevaid ärisuundi, võtta kasutusele uus ärinimi ning muuta Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirja selliselt, et aktsiaseltsi uus ärinimi on TKM Grupp AS. Põhikirja muutmine on vajalik ärinime muutmiseks, muus osas põhikirjas muudatusi ei tehta. Kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

Korralduslikud küsimused

Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 01.03.2024. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 13.03.2024. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 2931 lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi kodulehel (https://nasdaqbaltic.com/) avaldatud börsiteatele lisatult. Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub.

Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine. Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, põhikirja muudatuse projekti, nõukogu liikmete kandidaatide tutvustuste ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee  ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Lisaks on dokumendid kättesaadavad alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kell 10:00 kuni 16:00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil info@tkmgrupp.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kodulehel (https://www.tkmgrupp.ee) ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil info@tkmgrupp.ee hiljemalt 15. märtsil 2024. aastal kella 12:00-ks. Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata juhatusele postiga hiljemalt 15. märtsil 2024. aastal kella 12:00-ks aadressil Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Kaubamaja 1, Tallinn 10143. Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud aktsionäride teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee kui ka üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Esindaja määramine. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil info@tkmgrupp.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 hiljemalt 13. märtsil 2024 Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas, kasutades selleks blankette, mis on avaldatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta. 

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument;
  • juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja Grupp AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Üldkoosoleku veebiseminaril osalemiseks palume:
Aktsionäril registreeruda hiljemalt 15. märtsil 2024. siin:
https://worksup.com/app?id=TKM180324
Peale registreerumist, kuid hiljemalt kolm päeva enne üldkoosolekut, saadetakse registreerunud aktsionärile e-kirjaga link veebiseminaril osalemiseks. Veebiseminar toimub eesti keeles.
Veebiseminaril tutvustavad ettevõtte tulemusi ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, palume küsimused saata hiljemalt 15. märtsil 2024 kell 12:00 e-kirjaga aadressil info@tkmgrupp.ee.
Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse ettevõtte veebilehel https://www.tkmgrupp.ee.

Lugupidamisega
Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatus

Manused2024 Noukogu liikmete kandidaatide tutvustus.pdf
2024 Otsuste eelnoud.pdf
2024 Teave aktsionarile.pdf
2024 UK haaletussedel.docx
2024 Volikirja blankett.docx
2024 Volikirja tagasivotmise blankett.docx
Pohikiri 2024.pdf
Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2023.pdf
TKM Grupp_ noukogu aruanne 2023.pdf