Publicēts: 2021-07-28 14:18:06 CEST
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS DelfinGroup publicē ilgtermiņa finanšu mērķus 2024. gadam

Latvijas finanšu nozares koncerns AS DelfinGroup paziņo finanšu mērķus 2024. gadam. Saskaņā ar tiem 2024. gadā ir plānots konsolidēto neto kredītportfeli palielināt divas reizes, tam sasniedzot 70 miljonus eiro. Savukārt kāpinot rentabilitāti, uzņēmums plāno 2024. gadā sasniegt 12,9 miljonus eiro peļņu pirms nodokļiem. Ar šo paziņojumu tiek aizstāta jebkāda cita informācija, ko uzņēmums ir sniedzis attiecība uz nākotnes plāniem.

Rīga, 2021-07-28 14:18 CEST -- Turpmākajos gados AS DelfinGroup plāno augt straujāk nekā kopējais nebanku patēriņa kreditēšanas tirgus, 2024. gadā sasniedzot šī tirgus daļu 17% apmērā. Pēc AS DelfinGroup aplēsēm un pieejamās informācijas, 2020. gadā uzņēmuma tirgus daļa šajā biznesa segmentā bija 10%. Uzņēmums plāno, ka tuvākajos gados kopējā nebanku patēriņa kreditēšanas tirgus izaugsme Latvijā būs aptuveni 8% gadā. AS DelfinGroup plāno stiprināt savas pozīcijas lombarda pakalpojumu segmentā un līdz 2024. gadam sasniegt 42% no kopējā lombarda aizdevumu tirgus portfeļa apjoma. Pēc uzņēmuma rīcībā esošās informācijas, 2020. gadā AS DelfinGroup tirgus daļa lombarda aizdevumu segmentā Latvijā sasniedza 36%.

AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš: “DelfinGroup straujās izaugsmes finanšu rādītāju mērķi ir balstīti uz mūsu līdzšinējo pieredzi un straujo izaugsmes tempu, kas skaidrojams ar pārdomātu biznesa stratēģiju un korporatīvo pārvaldību atbilstoši labākajai praksei. Šā gada otrajā pusē plānojam veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) un akciju iekļaušanu tirdzniecībai Nasdaq Riga biržas regulētājā tirgū. Veiksmīga plānotā IPO rezultātā tiks samazinātas uzņēmuma finanšu izmaksas. Papildu kapitāla piesaiste sniegs iespēju  uzņēmumam nostiprināt savu tirgus pozīciju, koncentrēties uz pašreizējo produktu attīstību, kā arī izstrādāt jaunus patēriņa kreditēšanas produktus dažādām sabiedrības grupām.”

Uzņēmuma finanšu mērķi 2024. gadam ir balstīti un ir spēkā pie pieņēmuma, ka plānotajā IPO procesā tiks piesaistīti no 10 miljoniem eiro līdz 15 miljoniem eiro. Tabulā apkopoti AS  DelfinGroup 2020. gada auditētie rezultāti un 2024. gadam plānotie uzņēmuma finanšu mērķi.

Rādītājs* 2020. gada auditētie rezultāti 2024. gada mērķi
Neto kredītportfelis 34,6 milj. EUR 70 milj. EUR
Izmaksas pret ieņēmumiem 57% <45%
Vidēji svērtā finanšu saistību procentu izmaksu likme 12,7% <8%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 44% >30%
Pašu kapitāls pret kopējiem uzņēmuma aktīviem 20,1% >27%
EBITDA** 9,3 milj. EUR 17,6 milj. EUR
Peļņa pirms nodokļiem 4,65 milj. EUR 12,9 milj. EUR
Dividenžu izmaksas koeficients 55% >50%

* AFR (alternatīvais finanšu rādītājs), kuru aprēķinos par pamatu ņemti Konsolidētie rezultāti: Izmaksas pret ieņēmumiem = ((Pārdošanas izmaksas) + (Administrācijas izmaksas) + (Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (atskaitot Zaudējumus no cesijas, kas saistītas ar slikto parādu pārdošanu)) ) / ((Neto apgrozījums) –(Pārdoto preču iegādes izmaksas) + (Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi) + (Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi) – (Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas)), Vidēji svērtā finanšu saistību procentu izmaksu likme = vidēji svērtā nominālā procentu likme, kas aprēķināta pēc finanšu saistību apjoma uz perioda beigām, Pašu kapitāla atdeve (ROE) = (Pārskata gada peļņa) / ( ((Pašu kapitāls gada sākumā) + (Pašu kapitāls gada beigās)) /2), Pašu kapitāls pret kopējiem uzņēmuma aktīviem = (Pašu kapitāls) / (Aktīvu kopsumma), EBITDA, Peļņa pirms procentu izmaksām, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas = (Peļņa pirms nodokļiem) + (Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas) + (Lietošanas tiesību aktīvu nolietojums) + (Pamatlīdzekļu nolietojums) + (Amortizācija), Dividenžu izmaksas koeficients = (Izmaksātās dividendes periodā)/(Neto peļņa periodā).

** EBITDA avots: 2020. gada rādītājs no Vadības ziņojuma revidētajā AS DelfinGroup 2020. gada Sabiedrības atsevišķā un Koncerna konsolidētā pārskatā.

“Esošā filiāļu infrastruktūra ir labs pamats daudz lielāka klientu loka apkalpošanai. Augot uzņēmuma apgrozījumam, plānojam nodrošināt augstāku kopējo uzņēmuma darbības efektivitāti un rentabilitāti. Plānojam, ka līdz 2024. gada beigām izmaksu pret ieņēmumiem rādītājs samazināsies zem 45%. Veiksmīga plānotā IPO rezultātā un ar turpmāku klātbūtni kapitāla tirgos plānojam pakāpeniski samazināt uzņēmuma piesaistītā finansējuma izmaksas. Esam noteikuši mērķi 2024. gadā panākt aizņemtā finansējuma vidēji svērto procentu izmaksu līmeni zem 8% gadā,” komentē AS DelfinGroup valdes loceklis un finanšu direktors Kristaps Bergmanis.

Turpinot ilgtermiņa stratēģijas īstenošanu, AS DelfinGroup 2021. gada 9. jūlijā slēgta piedāvājuma veidā emitēja obligācijas 5 miljonu eiro apmērā ar gada kupona procentu likmi 9,75%. Pieprasījums pēc obligācijām 1,85 reizes pārsniedza emisijas apjomu. No obligāciju emisijas iegūtie līdzekļi ir novirzīti pašreizējo saistību refinansēšanai, kas nodrošinās uzņēmuma kopējo piesaistītā finansējuma izmaksu samazinājumu.

AS DefinGroup šā gada martā paziņoja par plāniem 2021. gada otrajā pusē veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO). Lai uzzinātu vairāk par šo notikumu, interesenti ir laipni aicināti pierakstīties jaunumiem uzņēmuma mājaslapā: https://www.delfingroup.lv/invest

Par DelfinGroup

AS DelfinGroup ir 2009. gadā dibināts licencēts finanšu nozares koncerns, kas pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Uzņēmums nodrošina darbu 277 profesionāļiem 93 filiālēs 38 Latvijas pilsētās. AS DelfinGroup darbojas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijā un ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu. AS DelfinGroup pamatpakalpojumi ir lietotu preču tirdzniecība filiālēs un internetā, lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. AS DelfinGroup obligācijas ir kotētas Nasdaq Riga First North obligāciju sarakstā. 2020. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 23,7 miljoni eiro, kredītportfelis sasniedza 34,6 miljonus eiro, EBITDA pieauga līdz 9,3 miljoniem eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,65 miljonus eiro. AS DelfinGroup 2020. gada aprēķinātie nodokļi ir 3,42 miljoni eiro.

Svarīgi. Šeit sniegtā informācija nav ieguldījumu konsultācija vai piedāvājums. Tās ir tikai vispārīgas ziņas par AS DelfinGroup nodomu un plāniem saistībā ar iespējamo IPO procesu. Visiem lēmumiem par ieguldījumiem jābūt pamatotiem uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātu prospektu un profesionālu novērtējumu vai padomu.

         Papildu informācija:
         Kristaps Bergmanis,
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         Tālr.: +371 29144168
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv