English Estonian
Avaldatud: 2022-04-29 11:08:52 CEST
Tallinna Sadam
Korporatiivne sündmus

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) juhatus tegi 04.04.2022 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 04.04.2022 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/ ning Eesti Päevalehes. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 04.04.2022 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektrooniline hääletus toimus perioodil 5.-25.04.2022.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 82 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 205 326 998 häält ehk 78,07% kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

Tallinna Sadama aktsionärid võtsid 25.05.2022 vastu järgmised otsused:

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

1.1.    Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 202 483 291 häält ehk 76,99% häältest.

2.   Kasumi jaotamine
2.1.    Kinnitada 2021. aasta majandusaasta kasum 25 611 671 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2021. aasta kasumiga) 52 146 094 eurot.

2.2.    Kanda kohustuslikku reservkapitali 843 875 eurot.

2.3.    Maksta aktsionäridele dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25 511 000 eurot.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 204 127 815 häält ehk 77,62% häältest.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 05.05.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 04.05.2022. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12.05.2022.

3.   Põhikirja muutmine
3.1.    Kinnitada ASi Tallinna Sadam põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 204 103 947 häält ehk 77,61% häältest.

4.   Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine
4.1.    Kinnitada ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

4.2.    Tühistada 24.01.2011 ainuaktsionäri otsuse punktid 2, 3 ja 4, kus määrati nõukogu liikmele auditikomitee või nõukogu muu organi koosolekul osalemise eest täiendava tasu maksmine ja selle suurus.


Otsuse poolt andsid aktsionärid 197 959 947 häält ehk 75,27% häältest.

5.   Nõukogu liikmete valimine
Seoses ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Honkonen, Ahti Kuningas, Raigo Uukkivi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste tähtaja lõppemisega 30.06.2022 ja lähtudes ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee ettepanekust:

        5.1.  Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Raigo Uukkivi volituste lõppemisega 25.04.2022.

        5.2.  Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Kaur Kajak volituste tähtajaga 26.04.2022 kuni 30.06.2025.

        5.3.  Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Riho Unt, Veiko Sepp, Maarika Honkonen, Ain Tatter, Marek Helm ja Risto Mäeots volituste tähtajaga 01.07.2022 kuni 30.06.2025.

        5.4.  Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Riho Unt volituste algusega 01.07.2022.

        5.5.  Nõukogu liikmete Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo ja Ahti Kuningas volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30.06.2022.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 203 584 709 häält ehk 77,41% häältest.

Üldkoosoleku hääletusprotokoll ja muud materjalid on avaldatud Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:


Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

 

ManusHaaletusprotokoll EST.pdf