Avaldatud: 2020-08-23 21:43:06 CEST
PRFoods
Kvartaliaruanne

PRF: AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta 4. kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

JUHTKONNA KOMMENTAAR

AS-i PRFoods majandusaasta viimase kvartali finantstulemused on tugevalt mõjutatud Covid-19 pandeemia tõttu väljakuulutatud eriolukorrast kõikides riikides, kus Grupi ettevõtted tegutsevad (Eesti, Soome, Suurbritannia ja Rootsi). Kvartali müügitulud langesid 29,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, jäädes 15,1 miljoni euro tasemele (4.kv 18/19: 21,5 miljonit eurot). Aasta kokkuvõttes jäi müügilangus 8,7% tasemele (12k 19/20: 78,3 miljonit eurot; 12k 18/19: 85,7 miljonit eurot) ning finantsaasta EBITDAks kujunes 1,6 miljonit eurot (12k 18/19: 1,7 miljonit eurot). Arvestades turul valitsevat olukorda ning võrreldes meie konkurentide tulemusi, võib aastaga rahule jääda. Finantsaasta esimese poolaasta tulemuste põhjal ootasime palju tugevamat tulemust. Arvestades, et juba  jaanuarist  oli Hiinas alanud koroonaviiruse mõju globaalsele nõudlusele ja kalahinnale negatiivne, suutsime 2. poolaastal reageerida rahuldavalt, kuid kogu turu languse taustal oli ülimalt keeruline saavutada positiivset tulemust. 

HoReCa piirangud ning lennutranspordi drastiline vähenemine mõjutasid ettevõtte käivet juba märtsi keskpaigast ning kahjuks on hotellide, restoranide ning muu toitlustusega seotud segmentide taastumine olnud PRFoodsi põhiturgudel Soomes ja Suurbritannias siiani vaevaline. Tingituna lõhe ja forellihinna langusest on odavnenud ka lõpptooted eriti Soome turul, mis mõjutab kasumlikkust. PRFoods läks Covid-19 pandeemiale vastu tugevdatud bilansiga, olles aasta alguses refinantseerinud lühiajalised laenud viie aastaste võlakirjadega, lisaks oleme parandanud rahavoogusid hoides tooraine ladude taseme optimaalsel tasemel.

Grupi müügitulu

2019/2020. finantsaasta 4. kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 15,1 miljonit eurot langedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 29,7% (4kv. 18/19: 21,5 miljonit eurot). Majandusaasta 12 kuu esialgne käive oli 78,3 miljonit eurot (12k 18/19: 85,7 miljonit eurot).

4. kvartali müügilanguseks kokku kujunes 29,7%, sealhulgas müügikasv jaekettides 7,3%; müügilangus HoReCa sektoris 65,0% ja hulgimüügis 49,6% (osaliselt samuti mõjutatud HoReCa (hotellid, restoranid, kohvikud)  sektorist) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.12 kuu käibe vähenemine kokku võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 8,7%, millele suurimat mõju avaldas 4.kvartali müügilangus. Lisaks toimus 2019/2020. aastal muudatus tooteportfellis, kus värske kala ja -filee osakaal suurenes 4 pp ning suitsutatud toodete osakaal vastavalt vähenes. Värske kala ja -filee osakaal tooteportfellist on 45,6% (41,7% eelmisel aastal) ning suitsutatud toodete osakaal on 38,4% (43,0% eelmisel aastal).

Värske kala ja filee müügihind on otseselt mõjutatud lõhe ja forelli ekspordi turuhindadest, mis on olnud kalendriaasta algusest langustrendis. Aruandeperioodi jooksul kõikus kala turuhind oluliselt, näiteks märtsis 2020 oli lõhe turuhind võrreldes aastatagusega langenud 31,1% ja vikerforelli hind 32,0%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes oli lõhe hind langenud 43,2% ja forell läinud 31,7% odavamaks. Eelkõige mõjutas see negatiivselt värske kala hulgimüügihindasid ja käivet. 

Finantsaasta 4. kvartali ja 12 kuu tulemus

4. kvartali äritegevuse EBITDAks kujunes -0,4 miljonit eurot vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,7 miljonit eurot (4.kv 18/19: 0,3 miljonit eurot). Eelpool mainitud HoReCa sektori müügilangus ning kala turuhindade langus põhjustasid viimase kvartali brutomarginaali 5,2 pp-lise vähenemise (brutomarginaal 4kv 19/20: 4,6% vs 4kv 18/19: 9,8%). Kvartali puhaskahjumiks kujunes 1,3 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 0,6 miljonit eurot (4. kv 18/19: -0,6 miljonit eurot), tulenedes peamiselt eelpool mainitud brutokasumi langusest.

Grupi 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 1,6 miljonit eurot (12k 18/19: 1,7 miljonit eurot), vähenedes eelmise aastaga võrreldes 9,8%. Äritegevuse EBITDAks (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) kujunes 2,5 miljonit eurot (12k 18/19: 4,0 miljonit eurot). Äritegevuse EBITDAd mõjutas negatiivselt suitsutatud toodete osakaalu vähenemine käibes, mis tulenes peamiselt Soome müügikoguste vähenemisest private labeli segmendis, Covid-19 negatiivne mõju HoReCa sektori müügile ning kala turuhindade langus. Aasta kokkuvõttes vähenes brutomarginaal 1,7 pp võrreldes eelmise finantsaastaga (12k 19/20: 12,2% vs 12k 18/19: 13,9%).

Aruandeaasta puhaskahjumiks kujunes 1,9 miljonit eurot (12k 18/19: 1,5 miljonit eurot), sh finantskulud kasvasid 0,3 miljoni euro võrra seoses intressikulude kasvuga (investeerimislaenu intress 3,25% vs võlakirjaintress 6,25%).

Finantsseisund

Ettevõtte netovõlgnevus oli 19,4 miljonit eurot seisuga 30.06.2020 (30.06.2019: 20,5 miljonit eurot). Grupi käibekapital oli seisuga 30.06.2020 negatiivne 3,8 miljoni eurot kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,2 miljoni eurot, mis oma olemuselt on pikaajalised, kuid raamatupidamise arvestuspõhimõtete tõttu tuleb näidata lühiajalistena. Raamatupidamisliku mõju elimineerides on käibekapital 0,4 miljonit eurot. PRFoods viis edukalt lõpule võlakirjade mitteavaliku emissiooni 2020. aasta jaanuaris, mille tulemusel 9 miljoni euro ulatuses lühiajalisi kohustusi muutus pikaajaliseks vabastades rahavooge ca 2 miljoni euro võrra aastas. Võlastruktuuri muutus avaldab mõju ka ettevõtte majandustulemustele, finantskulude mõju PRFoodsi puhaskasumile on negatiivne 0,35 miljonit eurot aastas.

Koroonaviiruse (Covid-19) pandeemia mõju

Covid-19 pandeemiast tuleneva eriolukorra kehtestamise tõttu on ettevõtte käive alates märtsikuu keskpaigast märkimisväärselt langenud HoReCa segmendis, mille osakaal Grupi käibest on ligikaudu 30%. Antud segmendi müügilanguseks kujunes finantsaasta viimases kvartalis ca 70%, mida jaekaubanduse 7%-line käibekasv paraku ei kata, vaid pigem suurenes värske kala ja kalafilee osakaal kuum- ja külmsuitsutatud toodete asemel, mille kasumimarginaal on oluliselt madalam. Võttes arvesse aasta esimese 9 kuu keskmise brutomarginaali (13,9%), hindame COVID-19 otseseks negatiivseks mõjuks EBITDA-le 0,6 miljonit eurot. Grupi tulemustele avaldas negatiivset mõju eelkõige Soome üksus, samas Suurbritannia üksuse tulemus püsis eelmise aastaga samal tasemel hoolimata koroonaviirusest tingitud olukorrast.

Grupi ettevõtted on vähendanud vastavalt tootmise langusele nii tootmis- kui kontoritöötajate tööaega ja töötasusid vahemikus 10-30%. Grupi ettevõtted Eestis ja Suurbritannias on kasutanud riigi poolt pakutavaid töötasu kompenseerimise toetusi.

Grupp on keskendunud kulude ja rahavoogude juhtimisele, et tagada tegevuse jätkusuutlikkus ka tulevikus. Kindlasti on suurematel tööstustel nagu PRFoods parem toime tulla selliste kriisidega, samuti on ettevõtte tegevus jaotunud mitme turu vahel. Osadel turgudel eeldame oma positsioonide tugevnemist konkurentsi vähenemise tõttu.

2020. aasta märtsikuus viis PRFoods läbi võlakirjade emissiooni avaliku pakkumise, mille perioodi planeerimisel ei osanud kriisi ette näha, mistõttu võlakirjade märkimine jäi oodatust oluliselt madalamaks – 1,9 miljonist märgiti 0,9 miljonit ehk 47% sh 0,5 miljonit eurot PRFoodsi enda poolt märgitud võlakirjad eesmärgiga need realiseerida pärast kriisi lõppu.

Finantsaasta sündmused ja tulevikuplaanid

Käesolevat finantsaastat jääb mõjutama Covid-19 ning kindlasti näeme alanud majanduskriisi mõjusid realiseerumas järgmisel finantsaastal. Me eeldame, et  HoReCa sektori taastumist ei ole näha enne 2021.aastat.  Arvestades, et kogu globaalse HoReCa osakaal lõhe ja forelli puhul on ca 30% on koroonaepideemia mõjul tekkinud turul ülepakkumine. Tarbimise vähenemise trend on näha ka teiste toiduainete puhul, näiteks liha ja piim, kuna kehtivad nii reisi- kui sisemaised piirangud. Samas, riikides, kus on siiani edukalt koroonaviirusega võideldud, sh Eesti, on näha HoReCa kiiret taastumist. Kuna olukord muutub kiiresti, on raske teha pikaajalisi ennustusi.

Analüütikute ja Fishpooli lõhe tulevikuhindade baasil saab eeldada alles 2021. aastal hindade kasvu ning nõudluse suurenemist kuni 9% võrra. 2021.aasta keskmine lõhehinna tulevikuhind raporti esitamise kuupäevaga on 5,55 eur/kg võrreldes 4,40 eur/kg augustis 2020.

PRFoodsi jaoks on suurim mõju kala turuhinnal. Seda kahel peamisel põhjusel: a) mõju kalakasvatusele, b) Soome jaehindade muutusele, kus lõpptoodete hinnad reageerivad koheselt ka tooraine hinnalangusele tingituna kogu turu private labeli suurest osakaalust. Aruandeperioodi jooksul kõikus kala turuhind oluliselt, näiteks märtsis 2020 oli lõhe turuhind võrreldes aastatagusega langenud 31,1% ja vikerforelli hind 32,0%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes oli lõhe hind langenud 43,2% ja forell läinud 31,7% odavamaks. Tingituna HoReCa nõudluse vähenemisest, näeme 2020. aasta puhul tervikuna madalaid kala hindasid. Tarbijale on see kindlasti hea uudis. Vaatamata osade toodete suurenenud tootmismahtudele ja nõudlusele, ei võimalda madalamad hinnad absoluutarvus teenida nii suurt kasumit. Samas võimaldab madalam hind oluliselt suurendada ekspordimahte.

Arvestades olukorda vaatame tulevikule optimistlikumalt kui 4.kvartali lõpus, seda järgnevatel põhjustel:

•    John Ross Jr ja Coln Valley on suutnud säilitada oma absoluutkasumlikkuse hoolimata ligi 30%-lisest käibe langusest tingituna bränditoodete kõrgemast kasumlikkusest;

•    Eesti turul oleme suutnud oma tooteid oluliselt paremini müüa ning näeme, et 2020/2021. finantsaasta jooksul suurendame märkimisväärselt oma tooteportfelli Eestis jaetoodete osas;

  • Oleme lõpule viinud 2019.aastal alustatud Soome ja Eesti tootmisüksuste juhtimise tsentraliseerimise, sh juhtkonna vahetuse. Trio Trading ja Heimon Kala ühendamine Soomes on toimunud. Lisaks tuli meil üles ehitada uus müügimeeskond, mis töötajate vahetuse tõttu omas ajutist negatiivset mõju käibele;

•    Suurendame Eestis ja Soomes  tehaste automatiseerituse taset, mille tulemusena oleme tulevikus suutelised palju efektiivsemalt ja väiksema inimeste arvuga korraldama tootmist;

•    Suuremamahulisem investeeringute programm on toimunud tootmises. Jätkame kalakasvatuse investeeringute programmi;

•    Positiivsed uudised Eestist ja Rootsist kalakasvatuse mahtude suurenemise osas võimaldavad meil efektiivsemalt ja kasumlikumalt kasvatada kala ning tõusta Eesti- Soome üheks suurimaks ja keskkonnasõbralikumaks kalakasvatajaks;

•    Eeldame, et otsene koroonaviiruse põhjustatud kahju on möödunud. Samas on ettearvamatu kaasneva majanduskriisi pikaajaline mõju tarbijate käitumisele ning samuti konkurentsile.

Oleme alates 4. kvartalist juurutanud  kulude kokkuhoiuprogrammi, mille tulemusena kulud vähenevad aastas ca 0,4 miljonit eurot. 2019. aastal alustatud ühe miljoni euro säästuprogramm on seega täidetud. 2020/2021. finantsaasta põhiteemaks on kasumlikkuse säilitamine ja kasv tugeva ülepakkumise tingimustes turul. Arvestades Grupi ettevõtete regionaalset positsiooni usume, et suudame tekkinud olukorraga konkurentidest paremini hakkama saada.

Covid-19 on tekitanud uue olukorra, kuid vaatamata sellele ei pidanud PRFoods kordagi katkestama oma tootmist. Jätkame  PRFoodsist keskkonnasõbraliku ja kvaliteetse kalakasvataja ja -töötleja väljaarendamisega.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE 

mln EUR2kv 20201kv 20204kv 20193kv 20192kv 20191kv 20194kv 20183kv 2018
Müügitulu15,118,525,419,321,518,126,719,4
Brutokasum0,72,04,32,62,12,14,73,0
EBITDA äritegevusest-0,40,02,10,70,30,22,41,1
EBITDA-0,4-0,91,41,50,3-0,50,81,1
EBIT-1,0-1,40,71,0-0,3-1,00,20,6
EBT-1,2-1,80,60,8-0,4-1,20,00,4
Puhaskasum (-kahjum)-1,3-1,70,50,6-0,6-1,20,20,1
Brutomarginaal4,6%10,8%17,0%13,4%9,8%11,7%17,7%15,2%
Äritegevuse EBITDA marginaal-2,6%0,1%8,4%3,8%1,4%1,1%9,1%5,4%
EBITDA marginaal-2,6%-4,6%5,3%7,6%1,4%-2,5%2,9%5,8%
EBIT marginaal-6,4%-7,8%2,9%5,0%-1,2%-5,6%0,9%3,0%
EBT marginaal-8,1%-9,8%2,2%3,9%-2,0%-6,5%0,1%1,8%
Puhaskasumi marginaal-8,4%-9,2%2,0%2,9%-3,0%-6,6%0,8%0,7%
Tegevuskulude suhtarv13,9%14,3%12,5%13,4%11,7%14,1%11,2%13,5%

BILANSS

mln EUR30.06.202031.03.202031.12.201930.09.2019 30.06.201931.03.201931.12.2018
Netovõlgnevus19,417,017,819,920,518,720,0
Omakapital19,821,623,322,821,923,324,2
Käibekapital-3,8-2,5-3,5-3,0-3,1-1,61,0
Varad55,956,960,562,462,563,565,5
Likviidsuskordaja0,8x0,9x0,9x0,9x0,9x0,9x1,0x
Omakapitali suhtarv35,4%37,9%38,5%36,5%35,0%36,7%37,0%
Finantsvõimendus49,9%44,0%43,3%46,6%48,3%44,5%45,2%
Võlakordaja0,6x0,6x0,6x0,6x0,7x0,6x0,6x
Netovõlg / EBITDA äriteg7,8x5,3x5,3x5,4x5,1x5,4x5,1x
Omakapitali tootlus-9,1%-5,7%-3,2%-4,5%-6,5%-8,2%-4,0%
Varade tootlus-3,2%-2,1%-1,2%-1,6%-2,3%-3,0%-1,5%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes30.06.202030.06.2019
VARAD  
Raha ja ekvivalendid2 2762 583
Nõuded ja ettemaksed3 7115 300
Varud7 88411 980
Bioloogilised varad4 2494 924
Käibevara kokku18 12024 787
   
Edasilükkunud tulumaksuvara6741
Pikaajalised finantsinvesteeringud232202
Materiaalne põhivara14 85614 535
Immateriaalne vara22 67222 969
Põhivara kokku37 82737 747
VARAD KOKKU55 94762 534
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Võlakohustused10 38213 502
Võlad ja ettemaksed11 29114 105
Sihtfinantseerimine211234
Lühiajalised kohustused kokku21 88427 841
   
Võlakohustused11 2599 540
Võlad ja ettemaksed190190
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 9132 010
Sihtfinantseerimine8731 087
Pikaajalised kohustused kokku14 23512 827
KOHUSTUSED KOKKU36 11940 668
   
Aktsiakapital7 7377 737
Ülekurss14 00714 007
Oma aktsiad-390-390
Kohustuslik reservkapital5151
Realiseerimata kursivahed30-214
Jaotamata kasum (-kahjum)-2 18666
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa19 24921 257
Väikeaktsionäridele kuuluv osa579609
OMAKAPITAL KOKKU19 82821 866
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU55 94762 534

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes4kv        2019/20204kv         2018/201912k 2019/202012k 2018/2019
Müügitulud15 10121 48578 29285 727
Müüdud kaupade kulu-14 412-19 383-68 705-73 830
Brutokasum6892 1029 58711 897
     
Tegevuskulud-2 107-2 522-10 509-10 702
  Turundus- ja müügikulud-1 387-1 797-7 060-7 499
  Üldhalduskulud-720-725-3 449-3 203
Muud äritulud/-kulud211-10651083
Bioloogiliste varade ümberhindlus239268-291-1 744
Ärikasum (-kahjum)-968-258-703-466
  Finantstulud/-kulud-254-169-1 031-776
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)-1 222-427-1 734-1 242
  Tulumaks-47-213-166-230
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 269-640-1 900-1 472
     
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:    
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 254-621-1 870-1 458
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-15-19-30-14
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku-1 269-640-1 900-1 472
     
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:    
Valuutakursi vahed-117-770244-221
Kokku koondkasum (-kahjum)-1 386-1 410-1 656-1 693
     
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:    
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 371-1 391-1 626-1 679
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-15-19-30-14
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-1 386-1 410-1 656-1 693
     
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,03

 
-0,02-0,05-0,04
     
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,03-0,02-0,05-0,04

Indrek Kasela

 AS PRFoods

 Juhatuse liige

 T: +372 452 1470

 investor@prfoods.ee

 www.prfoods.ee 

Manus


PRF_vahearuanne_12k_2019_2020.pdf