Avaldatud: 2018-11-08 15:10:00 CET
Arco Vara
Kvartaliaruanne

2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


PÕHILISED NÄITAJAD

Kontserni 2018. aasta III kvartali müügitulu oli 2,1 miljonit eurot, mis on 3,7 korda vähem kui 2017. aasta III kvartali müügitulu 7,7 miljonit eurot. Kontserni 2018. aasta 9 kuu müügitulu 5,3 miljonit eurot on 49% väiksem 2017. aasta 9 kuu müügitulust 10,3 miljonit eurot. Arendusdivisjoni müügitulu oli III kvartalis 1,3 miljonit eurot ja 9 kuuga 3,1 miljonit eurot (2017. aastal vastavalt 7,0 miljonit eurot ja 8,5 miljonit eurot); teenindusdivisjoni müügitulu kasvas III kvartalis 0,9 miljonit euroni ja 9 kuuga 2,6 miljonit euroni (2017. aastal vastavalt 0,8 miljonit eurot ja 2,2 miljonit eurot).

2018. aasta III kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 0,2 miljonit eurot ja puhaskasumiks 0,1 miljonit eurot (9 kuud 2018: ärikasumit ei olnud ja puhaskahjum oli 0,4 miljonit eurot). 2017. aasta III kvartalis sai kontsern ärikasumit 0,8 miljonit eurot ja puhaskasumit 0,7 miljonit eurot. 2017. aasta 9 kuu ärikasum oli 0,4 miljonit eurot ja puhaskasum 0,1 miljonit eurot. Arendusdivisjon sai 2018. aasta III kvartalis ärikasumi 0,2 miljonit eurot, 9 kuud lõppes sama tulemusega; arendusdivisjoni 2017. aasta III kvartali ja 9 kuu ärikasum olid 0,9 miljonit eurot. Teenindusdivisjon lõpetas 2018. aasta III kvartali nullilähedase tulemiga, 9 kuu kokkuvõttes kandis 0,1 miljonilise ärikahjumi, sarnaselt 2017. aastale.

2018. aasta III kvartalis müüdi kontserni poolt arendatavates projektides 4 korterit ja 2 äripinda (9 kuuga kokku 12 korterit, 2 äripinda ja 1 hoonestamata kinnistu). 2017. aasta III kvartalis müüdi 59 korterit ja 2 äripinda ning 9 kuuga kokku 60 korterit, 2 äripinda ja 6 hoonestamata kinnistut.

Kontserni laenukoormus (netolaenud) langes 2018. aasta esimese 9 kuuga 1,9 miljoni euro võrra, tasemele 11,8 miljonit eurot 30.09.2018 seisuga. Kontserni intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.09.2018 seisuga 4,8%, mis on 0,6% võrra madalam võrreldes 31.12.2017 seisuga.


JUHATAJA KOMMENTAARID

Alla saja tuhande eurone kvartalikasum on väga väike number isegi väga väikese müügimahu – kaks miljonit eurot – juures.

Müügimahtude ja kasumi kasvuni on veel kaks kvartalit aega, kuna Iztok Parkside korterite müük algab plaanide kohaselt 1. kvartalis ning Kodulahe teise etapi korterite müük 4. kvartalis 2019. Hetkel käib ehitus ja eelmüük. 2018. aasta kujuneb seega kesiseks, kuna oleme saanud tugineda ainult teenindusdivisjoni tulemustele, Madrid Blvd renditulule ja viimaste laojääkide müügile. Seejuures tuleb märkida, et tulemustes pole süüdi mitte turukonjunktuur või kohati ebameeldivalt keeruliseks osutunud planeerimis- ja ehitusalane bürokraatia. Me ise ebaõnnestusime kahes asjas –  alustada varem ja viia kiiremini ellu –, nii et 2018. aastasse ei jäägi midagi olulist. Isegi teerulli seljas võib õigeks ajaks kohale jõuda, kui alustada varem. Aga me ei osanud seda õigel ajal ette näha ning kaotasime väärtuslikku aega.

Positiivse poole pealt, meil on hea maapank, korralik kapitaliseeritus, usaldusväärsed tööprotsessid ja tiim. Pikendatud volitustega juhatus alustas oktoobris oma kolmeaastase tegevusplaani elluviimist teenindusdivisjoni ettevõtete müümisega Arco Vara grupi koosseisust välja vastavate litsentsilepingute sõlmimisega, samuti alustasime seniste rendikorterite müüki Mardid Blvd hoones ning üldkulude kokkutõmbamist. Nende tegevuste tulemusena peaks oluliselt vähenema grupi üldkulu ning paranema kasumlikkus alates 1. kvartalist 2019. a. Grupi baastulu tase litsentsitasudest ja Madrid Blvd renditulust peaks 2019.a. vältel ületama 220 000 eurot kvartalis. 

Põhieesmärgi saavutamist jätkab grupp arendustegevusega, nagu seni. 2019. a. müüdavaks mahuks peaks kujunema üle 130 korteri Sofias ja Tallinnas; grupi maapank võimaldab 2019. a. lõpu seisuga olla vähemalt 260 ühiku ehitusprotsessis. Seejuures alustame ehitust ainult juhul, kui turukonjunktuur seda toetab. Toetusavalduseks loeme piisavat hulka eelmüügilepinguid klientidega ning arenduse oodatud netomarginaal peab ületama 10% müügitulust.  


TEENINDUSDIVISJON

Kogu teenindusdivisjoni 2018. aasta III kvartali müügitulu oli 942 tuhat eurot (III kvartal 2017: 780 tuhat eurot), sealhulgas kontsernisisene müügitulu oli 74 tuhat eurot (III kvartal 2017: 115 tuhat eurot). 2018. aasta 9 kuu müügitulu 2 602 tuhat eurot on 21,5% suurem 2017. aasta 9 kuu müügitulust 2 142 tuhat eurot.

Teenindusdivisjoni põhitegevuseks on kinnisvara vahendus- ja hindamisteenused läbi kinnisvarabüroode. Kinnisvarabüroode müügitulu on 2018. aasta 9 kuuga 27% kasvanud võrreldes 2017. aasta 9 kuuga. Allolevas tabelis toodud kinnisvarabüroode müügikäibe näitajate puhul paistab silma Bulgaaria büroo müügitulu kasv 46% võrreldes 2017. aasta esimese 9 kuuga ning 33%, kui võrrelda 2018. ja 2017. aasta III kvartalit.

2018. aasta III kvartalis sai Eesti kinnisvarabüroo puhaskasumit 13 tuhat eurot ja 9 kuuga puhaskahjumit 63 tuhat eurot (2017. aasta III kvartalis saadi puhaskahjumit 4 tuhat eurot ja 9 kuuga 112 tuhat eurot). Bulgaaria büroo teenis puhaskahjumit III kvartalis 2 tuhat eurot ja 9 kuuga puhaskasumit 19 tuhat eurot (2017. aasta III kvartalis 12 tuhat eurot ja 9 kuuga 53 tuhat eurot puhaskasumit).

Teenindusdivisjon osutas lisaks vahendus- ja hindamisteenusele ka kinnisvara haldamise ja majutusteenust Bulgaarias. Haldustegevuse müügikäive oli 2018. aasta 9 kuuga 47 tuhat eurot, sellest 40 tuhat eurot oli kontsernisisene (2017. aasta 9 kuuga 92 tuhat eurot, sellest kontsernisisene 78 tuhat eurot). Majutusteenuse müügitulu oli 2018. aasta 9 kuuga 135 tuhat eurot, sellest III kvartalis 49 tuhat eurot (2017. aastal 135 tuhat eurot 9 kuuga ja 49 tuhat eurot III kvartalis).


ARENDUSDIVISJON                                       

Arendusdivisjoni müügitulu oli 2018. aasta III kvartalis 1 273 tuhat eurot (III kvartal 2017: 7 042 tuhat eurot) ja 9 kuuga kokku 3 114 tuhat eurot (2017. aasta 9 kuud: 8 511 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük kontserni enda arendusprojektides moodustas III kvartalis 1 045 tuhat eurot ja 9 kuuga 2 537 tuhat eurot (2017. aasta III kvartal: 6 627 tuhat eurot ja 9 kuud: 6 875 tuhat eurot).

Muust arendusdivisjoni kontsernivälisest müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2018. aasta III kvartalis oli 167 tuhat eurot ja 9 kuuga 419 tuhat eurot (2017. aasta III kvartalis 148 tuhat eurot ja 9 kuuga 360 tuhat eurot). 2018. aasta III kvartalis olid kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Arendusdivisjoni ärikasumiks kujunes 2018. aasta III kvartalis 204 tuhat eurot ja 9 kuuga 203 tuhat eurot, 2017. aasta III kvartalis oli arendusdivisjoni ärikasum 894 tuhat eurot ja 9 kuuga 851 tuhat eurot.

Kasumlikkuse ja müügitulu näitajad olid 2017. aastal suuremad, kuna sellesse perioodi jäi Kodulahe I etapi projekti enamus korterite müügi vormistamine. 125 korteri ja 5 äripinnaga maja valmis 2017. aasta III kvartalis. Vahearuande avaldamise päevaks on majast müümata veel 1 äripind (millele on sõlmitud üürileping).

2018. aasta III kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis, kuhu tuleb 68 korteriga ja 1 äripinnaga hoone. Projekt on plaanis realiseerida 2019. aasta lõpus. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 41 korterit.

2018. a III kvartalis jätkusid ehitustööd ka Iztok Parkside projektis Sofias. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 44 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga (korterite müüdav pind 7 070 m2).

2018. a I kvartalis soetas kontsern Bulgaarias krundid kogupindalaga 5,3 ha Lozeni projektinime all ning sõlmis ka lepingu I etapi projekteerimistöödeks. III kvartalis projekteerimistööd jätkusid ning need peaksid lõppema 2019. aatsa alguses. Esimeses etapis on plaanis rajada ca 170 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed.

Lätis oli 30.09.2018 seisuga müümata veel 5 Marsili elamukrunti, neist ühele on sõlmitud eelmüügileping. 2018. aasta 9 kuuga müüdi projektis üks elamukrunt.

30.09.2018 seisuga töötas arendusdivisjonis kokku 6 inimest, mis on üks enam kui 2017. aasta lõpus.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 9 kuud 20189 kuud 2017III kv 2018III kv 2017
     
Jätkuvad tegevusvaldkonnad    
Müügitulu enda kinnisvara müügist2 5378 0631 0456 877
Müügitulu teenuste müügist512377211141
Müügitulu kokku3 0498 4401 2567 018
     
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-2 102-7 098-878-5 919
Brutokasum9471 3423781 099
     
Muud äritulud133199220
Turustuskulud-96-107-28-35
Üldhalduskulud-837-672-260-205
Muud ärikulud-62-33-15-20
Kasum tütarettevõtte müügist 15000
Ärikasum100549167859
     
Finantstulud- ja kulud-375-384-150-113
Puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest-27516517746
     
Puhaskasum mittejätkuvatest tegevusvaldkondadest-85-9225-31
Aruandeperioodi puhaskasum-3607342715
     
Aruandeperioodi koondkasum-3607342715
     
Puhaskasum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)
- tava-0,030,030,000,11
- lahustatud-0,030,020,000,11
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
- tava-0,040,010,000,11
- lahustatud-0,040,010,000,10


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.09.201831.12.2017
   
Raha ja raha ekvivalendid2 5232 284
Nõuded ja ettemaksed813747
Varud14 4828 974
Käibevara kokku17 81812 005
   
Finantsinvesteeringud5834
Nõuded ja ettemaksed1818
Kinnisvarainvesteeringud11 72211 299
Materiaalne põhivara 689704
Immateriaalne põhivara306275
Põhivara kokku12 79312 330
VARAD KOKKU30 61124 335
   
Laenukohustused2 7821 871
Võlad ja saadud ettemaksed3 8382 507
Eraldised17738
Lühiajalised kohustused kokku6 7974 416
   
Laenukohustused10 71010 132
Võlad ja saadud ettemaksed30
Pikaajalised kohustused kokku10 71310 132
KOHUSTUSED KOKKU17 51014 548
   
Aktsiakapital6 2994 555
Ülekurss2 285292
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Muud reservid134134
Jaotamata kasum2 3722 795
OMAKAPITAL KOKKU13 1019 787
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU30 61124 335

Manus


AVG 2018 Q3 EST.pdf