Avaldatud: 2016-04-20 13:30:17 CEST
LHV Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused ja aktsiate noteerimise taotlus

AS-i LHV Group 20. aprilli 2016 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused; AS-i LHV Group taotlus aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas

20. aprillil 2016. aastal toimus Tallinnas Tornimäe tn 3 asuvas Swissotelis AS-i LHV Group aktsionäride korraline üldkoosolek.

Koosolekul osales ja oli esindatud 117 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 19 372 303 häält. Seega oli koosolekul esindatud 82,9% kõigist aktsiatega määratud häältest.

AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosoleku otsused:

1. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Grupi 2015. aasta majandusaasta aruande üldkoosolekule esitatud kujul.

2. 2015. aasta kasumi jaotamine

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada 2015. aasta juhatuse ja nõukogu poolt tehtud kasumi jaotamise ettepaneku. 2015. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 13 706 tuhat eurot. Otsustati kanda reservkapitali 685 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 13 021 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende otsustati mitte maksta.

3. Ülevaade 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest

Aktsionärid võtsid juhatuse ülevaate Grupi 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest teadmiseks. 

4. Grupi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti aktsiate põhinimekirjas

Aktsionäride üldkoosolek otsustas ühehäälselt: 

4.1. suurendada Grupi aktsiakapitali tingimuslikult kuni 2 000 000 euro võrra kuni 2 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel, mille tulemusena on Grupi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks 25 356 005 eurot, järgmistel tingimustel:

i. aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk – aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas;

ii. aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks õigustatud isikute ring – uute aktsiate suhtes korraldatakse avalik pakkumine;

iii. aktsia väljalaskehind – ühe lihtaktsia fikseeritud hind on 6,95 eurot, millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 5,95 eurot ülekurss;

iv. märkimisõiguse kasutamise aeg – kavandatav märkimisõiguse kasutamise aeg on 02.05.2016 – 16.05.2016, kuid sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on juhatusel õigus märkimisõiguse kasutamise aega muuta, pikendada või lühendada;

v. aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise otsustab juhatus kooskõlas üldkoosoleku otsusega;

vi. uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;

vii. välistada Grupi aktsionäride märkimise eesõigus Grupi aktsiakapitali suurendamisel kooskõlas käesoleva üldkoosoleku otsustega.

4.2. korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine ning kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas, kusjuures Grupi aktsiad võib noteerida ka juhul, kui avalik pakkumine ebaõnnestub või tühistatakse tervikuna või osaliselt.

5. Dividendipoliitika heakskiitmine

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kiita heaks Grupi dividendipoliitika üldkoosolekule esitatud kujul. 

 

19.04.2016 esitas AS-i LHV Group juhatus Nasdaq Tallinna Börsi noteerimiskomisjonile taotluse AS-i LHV Group aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

 

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 250 inimese. LHV pangateenuseid kasutab pea 90 000 klienti. LHV pensionifondidel on üle 135 000 kliendi.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee