Avaldatud: 2021-03-09 16:05:00 CET
Linda Nektar
Korralise üldkoosoleku kutse

AS Linda Nektar korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, edaspidi ka „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 6. aprillil 2021. a algusega kell 14.00, aadressil Tartu mnt 2, 10145, Tallinn, Eesti, asuvas LHV peakontori konverentsisaalis (I korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 13.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 13.50.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 30. märtsil 2021, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Korralisele üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

  1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile info@lindanektar.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 17:00 Seltsi asukohta Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond, kasutades selleks Seltsi kodulehel http://www.lindanektar.ee/ avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsi poolt kätte saadud hiljemalt 2. aprillil 2021. a kell 23.59.

Seoses COVID-19 viiruse pandeemilise levikuga soovitame aktsionäridel võimalusel üldkoosolekust füüsiliselt osa mitte võtta ning teostada aktsionäri õigusi volikirja teel. Sellel otstarbel sisaldavad Seltsi kodulehel http://www.lindanektar.ee/ avaldatud volikirjade blanketid hääletusjuhiseid iga päevakorrapunkti ja otsuse eelnõu osas. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Seltsi juhatuse liikme Kadri Rauba, kelle andmed on volikirja blanketis eeltäidetud.

Vastavalt Seltsi nõukogu 9.03.2021. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

  1. AS-i Linda Nektar 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

2020. majandusaasta puhaskasum on 65 523,77 eurot. Nõukogu ettepanek on:

1)       eraldada puhaskasumist reservkapitali 3 276,19 eurot;

2)       maksta 2020. majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,10 eurot aktsia kohta.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (record date) on 23.04.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (ex-dividend date) 22.04.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 04.05.2021 ülekandega aktsionäri pangakontole.

  1. Aktsiakapitali suurendamine seoses optsiooniprogrammiga

Nõukogu ettepanek on suurendada Seltsi aktsiakapitali seoses Mats Arne Andersson’i optsioonilepingu realiseerimisega järgmistel tingimustel:

1.         Suurendada Seltsi aktsiakapitali 5 034 euro võrra, mille tulemusena suureneb Seltsi aktsiakapital 1 575 109  eurolt 1 580 143 euroni.

2.         Aktsiakapitali suurendamine toimub Seltsi uute aktsiate (ISIN kood: EE3100060344) välja laskmise teel. Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja kuni 5 034 uut Seltsi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ühe aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Seltsil kokku kuni 1 580 143 lihtaktsiat. Seltsi aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki Seltsi lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi ega eriõigusi.

3.         Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida 08.09.2017. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi ja optsioonisaajaga sõlmitud optsioonilepingu alusel uusi aktsiaid Seltsi nõukogu liikmele Mats Arne Andersson’ile.

4.         Vastavalt Seltsi 08.09.2017. aasta üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm, kuulub Seltsi uute aktsiate märkimise eesõigus Seltsi nõukogu poolt kindlaks määratud aktsiaoptsiooniprogrammis osalejatele, kellega Selts on sõlminud vastavasisulise optsioonilepingu (optsioonisaaja). Käesoleva aktsiakapitali suurendamise käigus omab uute aktsiate märkimise eesõigust optsioonisaaja Mats Arne Andersson.

5.         Seltsi aktsionäride eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamise käigus Seltsi uusi aktsiaid on välistatud;

6.         Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja aktsiate märkimise aeg on mitte hiljem, kui 16.04.2021. Aktsiate märkimine loetakse kehtivaks, kui optsioonisaaja on (i) tähtaegselt esitanud märkimisavalduse ja (ii) tähtaegselt tasunud märgitud aktsiate eest.

7.         Ühe aktsia väljalaskehind on 1 euro ühe aktsia kohta. Aktsiad lastakse välja ilma ülekursita.

8.         Aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega Seltsi arveldusarvele hiljemalt 16.04.2021.

9.         Anda Seltsi juhatusele õigus tühistada uued aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud (ning märkimata jäänud aktsiatele vastavas ulatuses ka aktsiakapitali suurendamine) või pikendada märkimise aega. Juhatus võib eelnimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu (või täiendava märkimisaja andmisel sellise täiendava tähtaja möödumisel). Kui Seltsi juhatus tühistab märkimata aktsiad 15 päeva jooksul märkimisaja lõpust, loetakse märkimine kehtivaks ja õnnestunuks ning Eesti väärtpaberite registris ning äriregistris registreeritakse aktsiakapitali suurendamine optsioonisaajate poolt märgitud ulatuses vastavalt Seltsi juhatuse otsuses märgitule.

10.       Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 1.01.2020 alanud majandusaasta eest.

11.       Seltsi juhatusel korraldada uute aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq First North Balti aktsianimekirjas.

  1. 2021. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Nõukogu ettepanek on kinnitada Seltsi audiitoriks 2021. a majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt  sõlmitavale lepingule.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruandega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Seltsi veebilehel http://www.lindanektar.ee/ ja Seltsi asukohas Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00 alates üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressil info@lindanektar.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti aadressile info@lindanektar.ee või Seltsi asukohta Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond.  

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile info@lindanektar.ee või Seltsi asukohta Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Kadri Rauba
AS Linda Nektar juhatuse liige


 

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         AS Linda Nektar
         Juhatuse liige
         
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee