English Estonian
Avaldatud: 2023-09-12 07:01:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

AS LHV Group (edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 11. septembril 2023 registreeritud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval LHV ja Finantsinspektsiooni veebikülgedel. Allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis.

Tegemist on uue võlakirjaprogrammi raames korraldatava esimese emissiooniga mahus kuni 25 miljonit eurot, võimalusega suurendada mahtu kuni 35 miljoni euroni. Kokku on uue võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub LHV kuni 25 000 allutatud võlakirja „EUR 10.50 LHV Group allutatud võlakiri 23-2033“ nimiväärtusega 1000 EUR, lunastamistähtajaga 29.09.2033 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 10,5% aastas. Võlakirjade ülemärkimise korral on LHV-l õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 10 000 täiendava võlakirja võrra, mille tulemusena võib pakutavate võlakirjade koguarv suureneda kuni 35 000 võlakirjani. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul ja registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300003573 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 12. septembril 2023 kell 10 ja lõpeb 26. septembril 2023 kell 16. Pakkumine on suunatud Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk).

Pakkumise ajakava

12.09.2023 kell 10.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus
26.09.2023 kell 16.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp
27.09.2023 või sellele lähedane kuupäev Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine
29.09.2023 või sellele lähedane kuupäev Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
02.10.2023 või sellele lähedane kuupäev Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise algus Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas)

Märkimiskorralduste esitamine

Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse kontohalduri poolt aktsepteeritavas vormis ja kooskõlas prospekti ja pakkumise tingimustega. Märkimiskorraldus tuleb esitada kontohaldurile märkimisperioodi lõpuks. Investor võib märkimiskorraldus esitamiseks kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur pakub (nt füüsiliselt halduri klienditeeninduskontoris, interneti teel või muul moel). Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le.

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 2. oktoober 2023 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on avalikustatud ka prospekti tõlge eesti keelde, mis on koos prospektiga kättesaadav nii LHV veebileheküljel aadressil https://investor.lhv.ee kui ka Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused ja esimese pakkumise lõplikud tingimused koos prospekti kokkuvõttega ning eestikeelsete tõlgetega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, võlakirjatingimustega ja esimese pakkumise lõplike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 990 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 403 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 127 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 160 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Oluline teave:
Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast AS-i LHV Group võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks ega omandamiseks. Võlakirjade pakkumine tehakse võlakirjade avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud prospekti, mis on heaks kiidetud Finantsinspektsiooni poolt, selle tingimuste ja esimese emissiooni lõplike tingimuste alusel. Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee, viimasel on lisaks leitavad ka viidatud tingimused ja prospekti kokkuvõte. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis, selle tingimustes ja esimese emissiooni lõplikes tingimustes avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis.

ManusedAllutatud volakirjade tingimused_ET.pdf
Esimese pakkumise loplikud tingimused koos prospekti kokkuvottega_ET.pdf
Final_terms_of_first offering_and summary of prospectus_EN.pdf
Prospectus_EN.pdf
Prospekti tolge_ET.pdf
Terms_and_conditions_of_subordinated_bonds_EN.pdf