Avaldatud: 2018-04-26 08:48:14 CEST
Baltika
Börsiteade

Correction: AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

 

CORRECTION: Parandatud on kuupäev 4. päevakorra punkti viimases lõigus – õige on 30. mai 2018.

Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn, kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 16. mail 2018. a algusega kell 10.30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

 • füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
 • juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Baltika esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e‑posti aadressile baltika@baltikagroup.com või toimetades teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 16.00 või posti teel aadressile AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn. Nimetatud teated peavad olema AS Baltika poolt kätte saadud hiljemalt 15. mail 2018. a kell 16.00. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 8. mail 2018.a Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Vastavalt AS Baltika nõukogu 22. märtsi 2018. a otsusele on kinnitatud päevakord ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud vastu võetavate otsuste osas järgmised:

 1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2017. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

 1. 2017. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada 2017. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum summas 57 764 eurot.

Kanda kasum summas 57 764 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

 1. Põhikirja muutmine

Seoses seltsi aktsiakapitali suuruse muutmisega ja äriseadustiku muudatusega aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi kindlaksmääramisel, muuta seltsi põhikirja järgmiselt

 • Muuta seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 3.1. esimene lause alljärgnevas sõnastuses:
 •        Seltsi miinimumaktsiakapital on 4 000 000 (neli miljonit) eurot ja maksimumaktsiakapital on 16 000 000 (kuusteist miljonit) eurot.    
 • Muuta seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ning kehtestada punkti 4.1.1 teine lause alljärgnevas sõnastuses: 
 •       Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot. 
 • Muuta seltsi põhikirja punkti 5.2.7. teist lauset ja kehtestada punkt 5.2.7. teine lause alljärgnevas sõnastuses:
 •       Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse kalendripäeva enne Üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
 • Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
 1. Aktsiakapitali vähendamine

Vähendada seltsi aktsiakapitali pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 2 973 221 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt:

 • Vähendada seltsi aktsiakapitali nelja miljoni seitsmekümne üheksa tuhande neljasaja kaheksakümne viie (4 079 485) euro võrra.
 • Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta.
 • Seltsi aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist ja aktsiate nimiväärtuse vähendamist on neli miljonit seitsekümmend üheksa tuhat nelisada kaheksakümmend viis (4 079 485) eurot, mis jaguneb 40 794 850 aktsiaks uue nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia.
 • Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 30. mai 2018 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
 1. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine
 • Aktsiaoptsiooniprogrammi raames väljastab selts kokku kuni üks miljon (1 000 000) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab aktsiaoptsiooni omanikule õiguse omandada 1 (ühe) seltsi aktsia.
 • Aktsiaoptsiooni õigustatud isikuteks on seltsi nõukogu poolt valitud seltsi ja temaga samasse gruppi kuuluvate äriühingute võtmeisikud, juhtorganite liikmed ja juhid 2018. või 2019. aastal (edaspidi: Õigustatud isikud).
 • Õigustatud isikutele väljastatavate aktsiaoptsioonide arv määratakse kindlaks Aktsiaseltsi nõukogu otsusega vastavalt käesolevale otsusele lisatud aktsiaoptsiooniprogrammi tingimustele.
 • Aktsiaoptsiooni alusel omandatavate aktsiate väljalaskehinnaks on 0,10 eurot ühe aktsia kohta.
 • Aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks emiteerib selts pärast aktsiate eest tasumist kuni üks miljon (1 000 000) uut aktsiat.
 • Aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks suurendatakse tingimuslikult seltsi aktsiakapitali kuni saja tuhande (100 000) euro võrra.
 • Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates majandusaastast, mil aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.
 • Seltsi juhatus võib suurendada aktsiakapitali kuni saja tuhande (100 000) euro ulatuses ning aktsiakapitali uus suurus võib olla kuni 7 157 610 eurot.
 1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine
 • Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega pikendada seltsi senise nõukogu, koosseisus Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa Äimä, Valdo Kalm, Tiina Mõis ja Reet Saks, volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks.

Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on aktsionäridel võimalik tutvuda AS Baltika 2017. a majandusaasta aruandega, sõltumatu vandeaudiitori aruandega, aktsiaoptsiooniprogrammi tingimustega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi aadressile saadetud kirjaga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.  

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, saates vastava eelnõu kirjalikult aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.

 

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com

 


 


2018_Baltika_pohikirja_projekt.pdf
2018_aktsiaoptsiooniprogramm.pdf