English Estonian
Avaldatud: 2024-02-27 07:01:00 CET
LHV Group
Korralise üldkoosoleku kutse

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek), mis toimub 20. märtsil 2024. aastal algusega kell 13 (Eesti aeg) Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 13. märtsil 2024. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Vastavalt LHV Groupi nõukogu 21. veebruari 2024. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

1. 2023. aasta majandusaasta aruanne

Kinnitada LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2023. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 140 938 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 13 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2024. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2024. aastal.

3. Dividendipoliitika

Arvestades, et dividendipoliitika on juhatusele alusdokumendiks dividendide maksmise ettepanekute ettevalmistamisel, ning tunnistades tehnilisi täpsustusi hiljutises versioonis, et järgida põhimõtet, mille kohaselt jaotatakse aktsionäridele 25% LHV Groupi maksueelsest kasumist, kinnitada nõukogu pädevust dividendipoliitika kehtestamisel ja anda juhatusele korraldus tagada, et aktsionäre teavitatakse dividendipoliitika olulistest muudatustest.

4. 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemused

Ülevaade LHV Groupi 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

5. Ülevaade viieaastasest finantsprognoosist

Ülevaade LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist.

6. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Sten Tamkivi (isikukood 37803032724) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

7. Nõukogu liikme valimine

Valida LHV Groupi uueks nõukogu liikmeks Liisi Znatokov (isikukood 48311040338), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.t 20. märtsist 2024 kuni 20. märtsini 2027.

 

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine toimub koosoleku toimumispäeval, 20. märtsil 2024. aastal vahemikus kell 12–12.45. Hilisemaid registreerimise ja üldkoosolekul osalemise soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse võtta. Osalemise registreerimine tagab aktsionäri õiguste teostamise (sh elektroonilise hääletamise üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas) üldkoosoleku ajal.

Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest (s.t alates 27. veebruarist 2024. aastal) kuni 18. märtsini 2024. aastal kell 17, kusjuures lihtsustatud eelhääletamine veebilehe https://vote.lhv.ee/ (edaspidi koosoleku veebileht) vahendusel avatakse 15. märtsil 2024. aastal kell 10. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Lihtsustatud korras eelhääletamine ning üldkoosoleku ajal oma osavõtu registreerimine ja elektrooniline hääletamine toimub koosoleku veebilehe vahendusel. Aktsionäridele, kes ei saa või ei soovi eelhääletamises osaleda ega oma kohalolekut elektrooniliselt registreerida, võimaldatakse üldkoosolekule registreerimine ja hääletamine koosoleku toimumiskohas, kui toimumispaika saabumisel on arvestatud piisava ajavaruga registreerimise läbiviimiseks. Üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas on võimalik eelhääletada ka tavakorras kasutades eelhääletussedelit, mis on kättesaadav LHV Groupi veebilehel https://investor.lhv.ee/ (edaspidi investorleht).

Aktsionäril, kelle õigusi teostab üldkoosolekul esindaja, tuleb tagada enne üldkoosoleku toimumist LHV Groupile tema esindusõigust tõendava(te) dokumendi(tide) kirjalikus vormis esitamine e-posti aadressile group@lhv.ee või tööpäeviti ajavahemikus kell 9–17 LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel hiljemalt 19. märtsil 2024. aastal kell 17. Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui kohalduvates õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti. Samaks tähtajaks tuleb LHV Groupile teada anda ka antud volituse tagasivõtmisest. LHV Group palub arvestada, et koosoleku veebilehe vahendusel saab aktsionäri õigusi teostada isik, kellel on õigus aktsionäri üksinda esindada. Esindajakontode omanikele, kes soovivad hääletada otsuse eelnõu osas muus proportsioonis, kui vastavale aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga ehk jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionärile kuuluvaid hääli osaliselt mitme etteantud valikuvariandi vahel, on koosoleku veebilehel võimaldatud osaline hääletamine. Osalise häälte arvuga hääletamist võimaldavad ka investorlehel avalikustatud eelhääletussedelid.

Eelhääletamise ning üldkoosoleku ajal elektroonilise hääletamise teel edastatud häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääled, mille puhul on järgitud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korda, millega saab tutvuda investorlehel.

Aktsionärid saavad eemal viibides üldkoosoleku videoülekannet jälgida ja sõna võtta veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Juurdepääs videoülekandele ei vaja autentimist ega registreerimist. Juhised ülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks on leitavad investorlehel.

Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik investorlehel tutvuda kõigi LHV Groupi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhtide tasustamisaruande, nõukogu 2023. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja uue planeeritava nõukogu liikme Liisi Znatokov resümeega). Samas on leitavad ka eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord, videoülekande jälgimise juhised, hääletussedelid tavakorras eelhääletamiseks ning volitused üldkoosolekul esindaja määramiseks.

Aktsionär saab enne korralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta esitada LHV Groupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on LHV Groupi poolt kätte saadud hiljemalt 1 (üks) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 19. märtsil 2024 kell 13.

Aktsionäril on õigus korralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. LHV Group juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub vastavad avaldused esitada e-posti aadressile group@lhv.ee või LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Hiljemalt seitsme 7 (päeva) möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll aktsionäridele kättesaadavaks investorlehel.

 

Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse esimees


 

Teate edastas:

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

ManusedLHV_Group_Annual_Report_2023-ET.pdf
LHV_Group_Annual_Report_2023-ET.zip
Shareholder_General_Meeting_Resume_Liisi_Znatokov_2024-03-20-ET.pdf
Shareholder_General_Meeting_Valuation_Report_2024.03.20-ET.pdf