Paskelbta: 2020-03-31 15:26:55 CEST
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

2020 m. kovo 31 d. AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

  1. Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas

Pristatymas nedarytas dėl Lietuvoje paskelbto karantino (konsoliduotas metinis pranešimas pridedamas, su juo akcininkai turėjo galimybę susipažinti nuo 2020 m. kodo 9 d.).

  1. Audito įmonės išvados pristatymas

Pristatymas nedarytas dėl Lietuvoje paskelbto karantino (nepriklausomo auditoriaus išvada pridedama, su ja akcininkai turėjo galimybę susipažinti nuo 2020 m. kovo 9 d.).

  1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai

Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai susirinkimo dieną nebuvo pristatomi dėl Lietuvoje paskelbto karantino (stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai buvo paskelbti kartu su valdybos sprendimų projektais, su jais akcininkai turėjo galimybę susipažinti nuo 2020 m. kovo 9 d.).

  1. 2019 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas

Patvirtintas 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

  1. Banko pelno paskirstymas.

Pelno paskirstymas nepatvirtintas, nesurinkus reikiamo (ne mažiau 2/3) akcininkų balsų skaičiaus. Dividendai ir tantjemos stebėtojų tarybos nariams nebus mokami.

  1. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo audito įmonei nustatymas

Nuspręsta:
1. Išrinkti 2020 ir 2021 metų Banko ir Grupės įmonių konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti nepriklausomą audito įmonę UAB „KPMG Baltics“.
2. Nustatyti 2020 ir 2021 metų Grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų kainą 151,3 tūkst. eurų (be PVM) per vienerius metus, tame skaičiuje už Banko ataskaitų auditą 82,5 tūkst. eurų (be PVM), su teise šią kainą didinti iki 10 procentų.

  1. Atlygio politikos tvirtinimas

Patvirtinta Atlygio politika (pridedama)

  1. Banko savų akcijų įsigijimas

Nuspręsta:
Bankui įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:
1) savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Banko akcijų rinkos kainą;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Banko įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 15 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo,  tačiau ne didesnė už akcijos buhalterinę vertę, apskaičiuotą pagal paskutinių paskelbtų Banko finansinių ataskaitų duomenis, minimali akcijų įsigijimo kaina – 15 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
5) Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Banko įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos, nustatant, kad minimali akcijų pardavimo kaina yra jų vidutinė įsigijimo kaina ir pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Banko akcijų;
6) Pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo nustoja galioti 2019-03-28 visuotinio akcininkų  susirinkimo sprendimas dėl Banko savų akcijų įsigijimo.

  1. Stebėtojų tarybos narių rinkimai

Į stebėtojų tarybą išrinkti: Arvydas Salda, Gintaras Kateiva, Ramunė Vilija Zabulienė, Darius Šulnis, Martynas Česnavičius, Miha Košak, Adriano Arietti.
Nustatyta, kad:
1)           naujai išrinktos stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga yra 2024 metų eilinio visuotinio banko akcininkų susirinkimo diena;
2)           pirmą kartą į stebėtojų tarybą išrinkti asmenys tarybos narių pareigas pradės eiti tik gavus Lietuvos banko leidimą.

  1. Banko įstatų pakeitimas

Patvirtinti Banko įstatų pakeitimai (pridedama Banko įstatų pakeitimo lyginamoji versija).

Banko vadovybės komentaras dėl Banko pelno paskirstymo
Banko akcininkų sprendimas nepritarti pelno paskirstymui, numatančiam išmokėti beveik 17 mln. eurų dividendais, rodo strateginį požiūrį orientuotis į ilgalaikę perspektyvą. Dėl tokio akcininkų sprendimo Šiaulių banko kapitalo rezervas virš minimalaus kapitalo pakankamumo reikalavimo išaugs iki daugiau nei 160 mln. eurų ir padės Bankui stabiliai ir sėkmingai veikti vyraujant nepalankioms ekonomikos sąlygoms.
2020 m. kovo 6 d. vykusiame Banko valdybos posėdyje patvirtinti sprendimų projektai (visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais) buvo priimti tos dienos sąlygomis. Tuo metu jau buvo informacijos apie COVID-19 riziką, tačiau Banko valdybos vertinimu, iš paskirstytinojo pelno dividendai Banko akcininkams galėjo būti mokami, užtikrinant dividendų politikos tęstinumą, stabilią Banko veiklą bei saugų Banko veiklos rizikos rodiklių vykdymą. Kovo mėnesį, vertinant augančią ekonominės situacijos riziką, buvo konsultuojamasi su didžiaisiais banko akcininkais ir priežiūros institucijomis dėl galimo sprendimų projektų koregavimo.
Sumažėjus neapibrėžtumui dėl ekonomikos raidos bei įvertinus COVID-19 pasekmes, Šiaulių bankas ir toliau sieks laikytis patvirtintos dividendų politikos, siekiant didinti akcininkams sukuriamą vertę.

Papildomą informaciją teikia:
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas

Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595653, pranas.gedgaudas@sb.lt

Priedai


Atlygio_politika.pdf
2019-metine lt.pdf
Istatu_lygin_var.pdf