Published: 1999-11-29 15:57:09 CET
Landsbanki Íslands hf.
Grunnupplýsingar skuldabréfa
Fréttatilkynning vegna sölu á 15% af hlut ríkis í Landsbanka og Búnaðarbanka.
Frumvarp um sölu á 15% af hlut ríkis í Landsbanka og
Búnaðarbanka.<br>
<br>
Ríkisstjórnin hefur samþykkt að frumvarp
viðskiptaráðherra um breytingu á lögum um stofnun hlutafélaga um Landsbanka
Íslands og Búnaðarbanka Íslands verði lagt fyrir Alþingi. Frumvarpið kveður á
um heimild til að selja af hlutafé ríkissjóðs í Landsbanka og Búnaðarbanka 15%
hlut í hvorum banka fyrir sig. Stefnt er að því að selja 15% af hlutafé
ríkissjóðs í bönkunum tveimur í lok desember 1999 með áherslu á dreifða sölu
til almennings.<br>
<br>
Frumvarpið er lagt fram í því skyni að tryggja að
a.m.k. 25% af heildarhlutafé Landsbanka og Búnaðarbanka verði í eigu annarra en
ríkisins í samræmi við reglur Verðbréfaþings Íslands. Þegar stjórn VÞÍ
samþykkti að skrá hlutabréf Landsbanka og Búnaðarbanka á aðallista þingsins var
veitt undanþága frá þessu skilyrði um dreifða eign. Undanþágan var veitt með
hliðsjón af því að viðskiptaráðherra hafði lýst því yfir að það væri liður í
stefnumörkun ríkisstjórnarinnar um sölu hlutafjár í bönkunum að dreifing
hlutafjár í samræmi við reglur VÞÍ væri tryggð eigi síðar en 1. júní
2000.<br>
<br>
Hagstætt árferði á hlutabréfamarkaði gerir það að verkum að
ástæða er til að tryggja framangreinda dreifingu hlutafjárins nú þegar. Með
dreifðri sölu til almennings í hlutafélagabönkunum tveimur er hvatt til aukins
sparnaðar heimilanna, hlutabréfamarkaður efldur og verðmyndun hlutabréfa í
bönkunum treyst. Almenningi gefst jafnframt kostur á að nýta sér kaup
hlutabréfa í bönkunum til skattafsláttar í samræmi við reglur
ríkisskattstjóra.<br>
<br>
Ríkið á nú um 85% hlutafjár í Landsbanka og
Búnaðarbanka, en nýtt hlutafé í bönkunum að verðmæti um 15% af heildarhlutafé
hvors banka var boðið almenningi til kaups síðari hluta ársins 1998. Verði 15%
hlutafjár ríkissjóðs í bönkunum, sem nemur um 12,5% af heildarhlutafé bankanna,
selt mun ríkið eiga um 72% í bönkunum eftir söluna.<br>
<br>
Verði frumvarpið
að lögum á haustþingi er stefnt að því að nýta heimildina til sölu hlutafjár
strax fyrir áramót. Stefnt er að því að selja meiri hluta þess hlutafjár sem í
boði er til almennings en minni hluta í tilboðssölu. Tekið verður mið af
reynslu fyrri útboða og lögð áhersla á dreifða eignaraðild. Viðskiptaráðherra
tekur ákvörðun um útfærslu sölunnar að fengnum tillögum framkvæmdanefndar um
einkavæðingu.<br>
<br>
Ekki liggur fyrir hvernig ríkið hyggst selja afganginn
af hlutabréfum sínum í Landsbanka og Búnaðarbanka. Ákvörðun um sölu bankanna
mun mjög mótast af aðstæðum á markaði á hverjum tíma. Stefnumótun um sölu
bankanna er í höndum ráðherranefndar um einkavæðingu. Í stefnuyfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar kemur fram að ,,hlutabréf í ríkisbönkunum verði seld með það
að markmiði að ná fram hagræðingu á fjármagnsmarkaði en tryggja um leið virka
samkeppni á markaðnum til að ná fram ódýrari þjónustu. Við söluna verði þess
gætt að ríkið fái hámarksverð fyrir eign sína í
bönkunum."<br>
<br>
Viðskiptaráðuneyti, 29. nóvember 1999.<br>