English Estonian
Avaldatud: 2024-04-25 13:12:43 CEST
Linda Nektar
Korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 25.04.2024. Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 13.13. Koosolekul osales kokku 5 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,69% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

 1. AS-i Linda Nektar 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;
 2. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine;
 3. 2024. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine;

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 1. AS-i Linda Nektar 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 1. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine

Seltsi 2023. majandusaasta puhaskahjum on 130 660,53 eurot. Otsustati:

 1. katta 2023. a majandusaasta puhaskahjum summas 130 660,53 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
 2. maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,08 eurot aktsia kohta, kokku summas 126 411,44 eurot. Dividend maksta kahes osas alljärgnevalt:
 • 0,04 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 6.06.2024 ülekandega pangaarvele. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (record date) on 21.05.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (ex-dividend date) 20.05.2024;
 • 0,04 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 5.12.2024 ülekandega pangaarvele. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (record date) on 20.11.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (ex-dividend date) 19.11.2024.
 1. kahjumi katmise ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel dividendide jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 061 962,98 eurot.
 1. 2024. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2024. a majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

 

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

 

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         AS Linda Nektar
         Juhatuse liige
         
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         E-mail: info@lindanektar.ee


Aktsionaride korralise uldkoosoleku otsused_Linda Nektar_25.04.2024_ET.pdf