Publicēts: 2021-07-26 18:45:20 CEST
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

PIETEIKUMS OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI AS “DelfinGroup” OBLIGĀCIJU EMISIJAS NOTEIKUMU (ISIN: LV0000802429) GROZĪJUMIEM

Rīga, 2021-07-26 18:45 CEST -- Saskaņā ar AS “DelfinGroup” (turpmāk – Emitents) 2020. gada 22. septembra obligāciju emisijas noteikumu (ISIN: LV0000802429) (turpmāk – Emisijas Noteikumi) 5.5. sadaļu, AS “DelfinGroup” lūdz obligacionārus sniegt savu piekrišanu sekojošiem grozījumiem obligāciju Emisijas Noteikumos:

(a)   ieviest jēdzienu “Change of Control”;

(b)   ieviest jēdzienu “Existing Shareholders”;

(c)   grozīt 1.punkta “Summary” B.6 paragrāfu;

(d)   pārjaunot 5.4. punkta otro apakšpunktu “Covenants” ar “Not to allow Change of Control”;

(e)   grozīt 11.4. punktu “Shareholders of the Issuer” atbilstoši pašreizējai akcionāru struktūrai;

(f)    grozīt 11.7. punktu “Important agreements”.

Pilni Emisijas Noteikumu grozījumi ir pievienoti šī pieteikuma Pielikumā Nr.1 (angļu valodā).

Pamatojums

2021. gada 23. martā Emitents paziņoja par plāniem veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) Nasdaq Riga biržas regulētajā tirgū vai citā biržā (ieskaitot alternatīvo tirgu First North) 2021. gada laikā. Akciju sākotnējā piedāvājuma (IPO) ietvaros var mainīties Emitenta akcionāru struktūra (ieskaitot izmaiņas esošajos akcionāros pirms IPO notikuma), tomēr pašreizējā vadība un Esošie akcionāri neplāno iziet no Emitenta IPO notikuma laikā, tādējādi Emitenta stratēģija paliks nemainīga.

Piesaistot papildu kapitālu ar akciju sākotnējā piedāvājuma (IPO) starpniecību, Emitents vēl vairāk nostiprinās savu bilanci un būtiski palielinās pašu kapitāla koeficientu, kā arī varēs stiprināt tās tirgus pozīcijas starp konkurentiem Latvijā.

Lai saskaņotu Emisijas noteikumus ar akciju sākotnējā piedāvājuma (IPO) notikumu un nodrošinātu caurspīdīgu Esošo akcionāru struktūru gan Obligāciju turētājiem, gan potenciālajiem ieguldītājiem IPO pasākumā, Emitents plāno vienādot esošo obligāciju emisiju definīcijas, piedāvājot papildināt Emisijas noteikumus ar definīcijām sadaļās “Kontroles maiņa” un “Esošie akcionāri” un grozīt Emisijas noteikumu sadaļas, kas saistītas ar iepriekš minēto.

Balsojuma nosacījumi

Ja Obligacionāru balsojuma rezultātā tiks apstiprināti paredzētie Emisijas Noteikumu grozījumi, tad Emitents apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Emitenta paziņojuma par Emisijas Noteikumu grozījumu stāšanos spēkā publicēšanas samaksāt katram obligacionāram, kurš saskaņā ar Nasdaq CSD SE sastādīto sarakstu ir obligacionārs 2021. gada 2. augustā un ir balsojis “par” grozījumiem Emisijas noteikumos, maksu par grozījumu apstiprināšanu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no attiecīgajam obligacionāram piederošo obligāciju nominālvērtības, ieturot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Emitents aicina obligacionārus atbalstīt paredzētos Emisijas Noteikumu grozījumus.

Pielikumā ir pievienots pieteikums obligacionāru piekrišanas saņemšanai (t.sk. ierosinātie emisijas noteikumu grozījumi angļu valodā) un balsošanas anketa.

Par DelfinGroup

AS DelfinGroup ir 2009. gadā dibināts licencēts finanšu nozares koncerns, kas pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Uzņēmums nodrošina darbu 277 profesionāļiem 93 filiālēs 38 Latvijas pilsētās. AS DelfinGroup darbojas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijā un ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu. DelfinGroup pamatpakalpojumi ir lietotu preču tirdzniecība filiālēs un internetā, lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. DelfinGroup obligācijas ir kotētas Nasdaq Riga First North obligāciju sarakstā. 2020. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 23,7 miljoni eiro, kredītportfelis sasniedza 34,6 miljonus eiro, EBITDA pieauga līdz 9,3 miljoniem eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,65 miljonus eiro. AS DelfinGroup 2020. gada aprēķinātie nodokļi ir 3,42 miljoni eiro.

         Papildu informācija:
         Kristaps Bergmanis,
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         Tālr.: +371 29144168
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv


LV LV0000802429 Pielikums 2 - Balsosanas anketa.pdf
LV LV0000802429 Pieteikums grozijumiem.pdf
LV LV0000802429 Pielikums 1 - Grozijumi.pdf