Danish English
Offentliggjort: 2009-04-27 12:43:05 CEST
Københavns Lufthavne A/S
Kvartalsrapport
Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar -31. marts 2009
DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR -
31.
MARTS 2009 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden
1. januar - 31.
marts 2009. 


RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2009


Københavns Lufthavnes kvartalsregnskab for 1. kvartal 2009 var under
negativ
påvirkning af den økonomiske situation. Færre passagerer,
øgede
driftsomkostninger på grund af omstruktureringer og et signifikant tab
på
tilgodehavender betød, at både omsætning og indtjening faldt. Trods de
svære
tider for den samlede flybranche havde lufthavnen et resultat før skat
på DKK
110,4 mio., hvilket dog er et markant fald sammenlignet med 1. kvartal
2008. 

For at kunne opretholde et højt investeringsniveau, har CPH i første
kvartal
2009 udvist ansvarlighed og har tilpasset omkostningerne til det
reducerede
indtægtsniveau, så lufthavnen kan komme styrket ud af den aktuelle
krise. Det
har blandt andet betydet, at lufthavnen har måttet afskedige 74
medarbejdere. 

Passagertallet faldt med 16,2 procent, mens nedgangen i
omsætningen blev på 6,9
procent til DKK 655,2 mio. Åbningen af en del nye
butikker og restauranter i
shoppingcentret i slutningen af 2008 har begrænset
faldet i omsætningen. 

Driftsomkostningerne steg med 17,6 procent blandt
andet grundet hensættelser og
fratrædelsesgodt-gørelser, og de eksterne
omkostninger er steget på grund af
omkostninger til handicapserviceordningen
og nedskrivninger til tab på
tilgodehavender. 

EBITDA er negativt påvirket
af faldet i passagerantallet, øgede eksterne
omkostninger grundet
nedskrivninger til tab på debitorer og øgede
personaleomkostninger grundet
omstruktureringsomkostninger. 

Resultat før skat er faldet med 52,1 procent,
hvilket i tillæg til ovenstående
skyldes øgede finansielle omkostninger. CPH's
renteomkostninger er steget som
følge af et højere gældsniveau, en stigning i
den gennemsnitlige
porteføljerente og øgede finansielle omkostninger grundet
en nylig gennemført
refinansiering. 


HIGHLIGHTS FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER
AF 2009

• Passagerantallet i Københavns Lufthavn faldt med 16,2 procent.
Antallet af
lokalt afgående passagerer faldt med 16,2 procent, og
transfererende passagerer
faldt med 16,0 procent 

• Omsætningen faldt med
6,9 procent til DKK 655,2 mio. (2008: DKK 703,6 mio.)

• EBITDA faldt 28,6
procent til DKK 266,5 mio. (2008: DKK 373,0 mio.). EBITDA
udgjorde DKK 292,0
mio., når der korrigeres for særlige forhold (2008: DKK
374,9 mio.) 

• EBIT
faldt 41,4 procent til DKK 161,0 mio. (2008: DKK 274,7 mio.). Korrigeret
for
særlige forhold udgjorde EBIT DKK 186,5 mio. (2008: DKK 276,6 mio.) 

•
Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK
9,1
mio., hvilket er en stigning på DKK 20,0 mio. (2008: underskud på DKK
10,9
mio.) 

• Resultat før skat faldt til DKK 110,4 mio. (2008: DKK 230,7
mio.). Korrigeret
for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 135,9
mio. (2008: DKK 232,6
mio.). Resultat før skat er påvirket af høje
renteomkostninger grundet et
højere gældsniveau kombineret med en stigning i
den gennemsnitlige
porteføljerente samt en stigning i øvrige finansielle
omkostninger grundet
refinansieringen 

• Investeringer udgjorde DKK 100,3
mio. i de første 3 måneder (2008: DKK 185,3
mio.). CPH arbejder fortsat på
serviceforbedringer til flyselskaberne og
passagererne og fastholder et
væsentligt investeringsniveau trods den
økonomiske situation 

• Københavns
Lufthavne foretog omstrukturering i 1. kvartal 2009, som et
resultat af det
faldende passagerantal. Det betød, at CPH var nødt til at
afskedige 74
medarbejdere 

• I marts 2009 optog CPH kreditfaciliteter på DKK 1.625 mio.
og EUR 131 mio.
med 3 års løbetid. De nye faciliteter, svarende til DKK 2,6
mia., blev stillet
af en gruppe på 7 banker 


FORVENTNINGER TIL 2009


Som en konsekvens af det væsentlige fald i passagerantallet i 1. kvartal
2009
søger CPH fortsat at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende
økonomiske
situation. På trods af de finansielle udfordringer i 2009, har CPH
besluttet at
fastholde beslutningen om at investere et betydeligt beløb i
henhold til en
kommercielt fleksibel investeringsplan til gavn for
flyselskaber og passagerer. 

Antallet af passagerer forventes at falde i
2009 grundet påvirkninger fra den
økonomiske situation og Sterlings konkurs.
På baggrund af den negative
forventning til trafikken, forventes resultat før
skat at være lavere end 2008,
når der korrigeres for særlige forhold.
 


q1 2009 stock announcement dk.pdf