English Finnish
Julkaistu: 2006-10-20 07:30:01 CEST
Elisa
Pörssitiedote
ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUULTA 2006
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 KLO 8.30

ELISAN OSAVUOSIKATSAUS
HEINÄ-SYYSKUULTA 2006

Tulos ennen veroja parani 28 miljoonasta eurosta 69

miljoonaan euroon ja käyttökate 85 miljoonasta eurosta 123
miljoonaan
euroon

Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia ja oli 387 miljoonaa
euroa
(326)

Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto laski
hieman
toisen vuosineljänneksen 31,3 eurosta 30,5 euroon
Saunalahden
yhdysliikennehinnan laskun vuoksi

Matkaviestinnän vaihtuvuus
aleni edelleen. Vaihtuvuus oli
11,7 prosenttia, kun vuoden toisella
neljänneksellä se oli 12,9
prosenttia.

Matkaviestinnän liittymäkanta
kasvoi, mihin vaikuttivat mm.
uudet 3G-palvelupaketit ja prepaid
–liittymät.

Laajakaistaliittymäkanta kasvoi edellisestä
vuosineljänneksestä
noin 7 000 liittymällä

Rahoitusasema pysyi vakaana: omavaraisuusaste oli
syyskuun
lopussa 65 prosenttia (62 vuoden 2005 lopussa) ja nettovelka
336
miljoonaa euroa (293 vuoden 2005 lopussa)

Heinä-syyskuussa Elisan
tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma         7-9/2006  7-9/2005  
1-12/2005
miljoonaa euroa

Liikevaihto            387    326
    1 337
Käyttökate             123     85    
446*
Liikevoitto             73     33     233*
Tulos
ennen veroja         69     28     212*
Tulos/osake, euroa  
      0,32    0,15    1,22*
Investoinnit            
40     45     204
käyttöomaisuuteen

* Ilman kertaeriä: käyttökate
346 milj. euroa, liikevoitto 133
milj. euroa, tulos ennen veroja 112 milj.
euroa ja tulos/osake
0,61 euroa

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat
tunnusluvut:

Rahoitusasema        30.9.2006 30.9.2005 
31.12.2005
Nettovelka             336    363     
293
Omavaraisuusaste, %        65,5    55,3     61,7
     
                          
Rahoituslaskelma     
  7-9/2006  7-9/2005  1-12/2005
Kassavirta investointien       

jälkeen               36     1     
308

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”Yhdysliikennemaksut
tasasuuriksi

Operaattoreiden välisistä yhdysliikennemaksuista on käyty
vilkasta
keskustelua. Kilpailua voimakkaasti vääristävät
erisuuruiset
yhdysliikennemaksut olisi muutettava tasasuuruisiksi.
Mikäli
operaattorit eivät keskenään pikaisesti pääse sopimukseen,
on
toimialasta vastaavilla viranomaisilla mahdollisuus nopeuttaa
ongelman
ratkaisua. Liikenne- ja viestintäministeriön taholta on
jo esitetty asiasta
painokkaita näkemyksiä.

Yhdysliikennehinnoittelussa on hyvä seurata muun
Euroopan
kehitystä. Suuntaus Euroopassa on kohti yhdysliikenteen
tasahintoja,
mikä on myös Euroopan komission tahtotila.
Esimerkiksi Ruotsi on ilmoittanut
tavoitteekseen tasahinnat jo
ensi vuonna.

Markkinassamme on tällä hetkellä
noin 220 000 kolmannen sukupolven
päätelaitetta eli kasvu on ollut erittäin
voimakasta. Vuoden
lopussa arvoimme niitä olevan jo yli 300 000 kappaletta.
Eräänä
keskeisenä tavoitteena oli uudistaa matkapuhelinkantaamme
vastaamaan
tietoyhteiskunnan tarpeita. Palvelupaketit ovat olleet
kiistaton
menestys.

Elisa menestyi vuoden kolmannella neljänneksellä erittäin
hyvin.
Säilytimme markkinajohtajuutemme hidastuneen
kasvun
laajakaistamarkkinoilla ja matkaviestinliittymien määrä
kasvoi
selvästi. Myös matkaviestinliittymien käyttö lisääntyi
myönteisesti.
Erityisen ilahtunut pitää olla uusien palvelujen
lisääntyvästä käytöstä, missä
näkyy palvelupakettien suosio.”

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja
talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010
262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510
Johtaja,
IR ja talousviestintä Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin
Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Osavuosikatsaus tammi-syyskuu
2006

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis-
ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot
ovat
tilintarkastamattomia. Tämän katsaus käsittelee
heinä-syyskuuta.
Taulukko-osa sisältää tammi-syyskuun
luvut.

Markkinatilanne

Huhtikuun alusta mahdolliseksi tulleet
3G-palvelupaketit ovat
selvästi voimistaneet palvelukilpailua. Uusia palveluja
tarjoavat
paketit ovat olleet erittäin
suosittuja.
Matkaviestintäliittymäkanta kehittyi myönteisesti ja
liittymien
käyttö kasvoi.

Kiinteän verkon liiketoiminnassa aiempi trendi
jatkui:
laajakaistaliittymien määrä kasvoi, mutta perinteisten
liittymien
määrä ja käyttö vähenivät.

Liikevaihdon kehitys

miljoonaa
euroa        7-9/2006  7-9/2005  muutos- %
Matkaviestintä      
     246     183     34
Kiinteä verkko           156  
   166     -6
Muut liiketoiminnat         0      5    
  
Segmenttien välinen myynti     -16     -28     -43
Yhteensä 
             387     326     19

Elisan heinä-syyskuun
liikevaihto kasvoi 19 prosenttia viime
vuodesta. Kasvuun vaikuttivat mm.
Saunalahden liiketoiminnan
liittäminen Elisaan ja kasvanut matkaviestinnän
päätelaitekauppa.

Tuloskehitys

miljoonaa euroa         7-9/2006 
 7-9/2005 muutos-%
Matkaviestintä                      
  
 käyttökate              72     46    57

käyttökate- %             29     25     
 liikevoitto  
           49     24    104
Kiinteä verkko         
               
 käyttökate              52    
 40    30
 käyttökate- %             33     24     

liikevoitto              26     12    117
Muut
liiketoiminnat ja                    
konsernitoiminnot  
                   
 käyttökate              
-1     -1     
 liikevoitto              -1     -3 

Konserni yhteensä                       
 käyttökate 
            123     85    45
 käyttökate- %        
     32     26     
 liikevoitto              73  
  33    121

Elisan käyttökate kasvoi 45 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan
neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen nousuun
vaikuttivat
toiminnan tuottavuuden parannus, Saunalahti-kaupan
tuomat
synergiaedut sekä palvelupakettien ja uusien palveluiden
käytön
lisääminen.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -4
miljoonaa
euroa (-5). Rahoituskulujen väheneminen johtui
pääasiassa
tarkastelukauden pienemmästä keskimääräisestä
nettovelasta.

Katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot olivat -16
miljoonaa
euroa (-6).

Konsernin heinä-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 53
miljoonaa
euroa (22). Konsernin tulos/osake oli 0,32 euroa (0,15).
Konsernin
oma pääoma/osake oli syyskuun lopussa 8,01 euroa (8,06 vuoden
2005
lopussa).

Konsernirakenteen muutokset

Elisa myi Jyväskylän alueen
kaapelitelevisioverkossaan toimineen
paikalliskanava TV Jyväskylän
televisioliiketoiminnan TV Jyväskylä
Ky:lle 8.9.2006 allekirjoitetulla
kauppasopimuksella.

Matkaviestintäliiketoiminta

kappaletta        
   30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
Kokonaisliittymämäärä (Suomi      
  
ja Viro)            2 452 487 1 738 624 2 228
101
Kokonaisliittymämäärä Suomessa* 2 163 887 1 480 794 1 962 101
Liittymät
Virossa         288 600  257 830  266 000

* Elisan
verkko-operaattori Suomessa

Toiminnalliset luvut Suomessa  7-9/2006 
7-9/2005    2005

Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    30,5    31,2  
 32,5
Vaihtuvuus (churn)**, %       11,7    27,2   
28,4
Käyttö, milj. min.*         1 265    934   3 509
Käyttö,
min./liittymä/kk**      207    177    172
SMS, milj. kpl*    
        303    219    827
SMS, kpl/liittymä/kk**        
 50     38     38
Lisäarvopalvelut/liikevaihto, %    17     17
    16

* Elisan verkko-operaattori Suomessa (2005 luvuissa on
osittain
Saunalahden liittymiä)
** Elisan palveluoperaattori Suomessa (2005
luvut ilman
Saunalahtea)

Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa
kasvoi vuodessa
noin 683 100 liittymällä, johon vaikutti merkittävästi
Saunalahden
liittymien siirtyminen Elisan verkkoon. Vuoden
kolmannella
neljänneksellä liittymämäärä kasvoi noin 103 500
liittymällä.
Kasvuun vaikutti 3G-palvelupakettien ja pre-paid –liittymien
hyvä
kysyntä.

Elisan omien palveluoperaattorien soitettujen
puheluminuuttien
määrä liittymää kohden kasvoi noin 17 prosenttia ja
lähetettyjen
tekstiviestien (SMS) määrä kasvoi noin 32 prosenttia
edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.
Verkko-operaattorin
soitettujen minuuttien määrä kasvoi 35 prosenttia ja
tekstiviestit
38 prosenttia. Kasvuun vaikutti mm. Saunalahden
tuoma
lisäliikenne.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 2
prosenttia
vertailukauteen verrattuna, mikä johtui
keskimääräisten
minuuttihintojen laskusta ja yhdysliikennemaksujen
alentamisesta
kesäkuussa 2006. Liittymäkohtainen käytön kasvu ei
kompensoinut
kokonaan hintojen aiheuttamaa laskua.
Edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna liittymäkohtainen liikevaihto
laski
noin 3 prosenttia 31,3 eurosta 30,5 euroon, mihin vaikutti
mm.
Saunalahden yhdysliikennehinnan alentaminen.

Elisa alkoi tarjota 2G- ja
3G-asiakkailleen 20.9. alkaen Suomen
laajinta mobiili-tv-palvelua, jonka
avulla voi seurata kahdeksaa
eri tv-kanavaa.

Elisa laajentaa 3G-verkkoaan
syys-marraskuun aikana seitsemälle
uudelle paikkakunnalle. Lisäksi Elisa
parantaa syksyn aikana
verkon toimivuutta lisäämällä uusia tukiasemia
nykyisille 3G-
paikkakunnille valtakunnallisesti.

Elisan Virossa toimivan
tytäryhtiön liiketoiminta jatkoi kasvuaan.
Liikevaihto oli 27,8 miljoonaa
euroa (23,9), käyttökate 9,6
miljoonaa euroa (7,5) ja liikevoitto 6,9
miljoonaa euroa (5,2).
Liittymämäärä kasvoi noin 12 prosenttia ja oli syyskuun
lopussa
288 600 (257 830). Elisa avasi heinäkuussa HSDPA-verkon Tallinassa

ja Pärnussa. Verkon maksiminopeus on 1 Mbit/s.

Kiinteän verkon
liiketoiminta

kappaletta        30.9.2006 30.9.2005
31.12.2005
Laajakaistaliittymät    479 586  345 896  420
465
ISDN-kanavat        110 226  135 716  128 665
Kaapeli-TV
–liittymät    223 192  208 592  214 054
Analogiset ja muut     

liittymät          528 766  592 663  578 002 
Liittymät
yhteensä    1 341 770 1 282 869 1 341 186
               
  
Laajakaistaliittymämäärä kasvoi heinä-syyskuussa 7 054
liittymällä.
Kasvua vuoden takaisesta liittymämäärästä on 39
prosenttia.

Perinteisten
liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan
puheen siirtyessä
matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Elisa
investoi edelleen kiinteän laajakaistaverkon nopeuksien
kasvattamiseksi ja
uusien palveluiden tarjonnan
mahdollistamiseksi.

Elisa toi markkinoille
laajakaistapaketin, joka sisältää
laajakaistaliittymän ja kannettavan
tietokoneen.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli heinä-syyskuussa
keskimäärin 3 956
henkilöä (4 989 keskimäärin vuonna 2005).

        
    30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
Matkaviestintä       1 355   
1 449   1 629
Kiinteä verkko       2 267   3 102   3 001
Muu
liiketoiminta        -    166     -
Konsernitoiminnot     
  39     55     51
Yhteensä          3 661   4 772   
4 681

Elisan vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla
tekemät
liiketoimintakaupat asiakasasennuksiin ja huoltotöihin
liittyvien
kenttätoimintojen osittaisesta ulkoistamisesta Relacom
Finland
Oy:lle tulivat voimaan 1.9.2006.

Liiketoimintakauppa Elisan
taloushallintoon liittyvien ulkoisen
laskennan prosessien ulkoistamisesta
Pretax BSP Oy:lle toteutui
1.9.2006.

Ulkoistamisen yhteydessä Elisalta
siirtyi Relacomiin ns. vanhoina
työntekijöinä 337 henkilöä ja Pretaxiin 32
henkilöä.

Investoinnit

miljoonaa euroa            
     
             7-9/2006 7-9/2005 1-12/2005
Investoinnit

käyttöomaisuuteen, josta         40    45    204
-
matkaviestintäliiketoiminta       14    18     86
-
GSM-rahoitussopimusten takaisinostot   0     0     4    
-
kiinteän verkon liiketoiminta      27    27    112
- muut    
              0     0     2
Osakkeet          
        7     5    415
- josta osakevaihdolla hankittu     
           361
Yhteensä                 47    
51    619

Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja likviditeetti
säilyivät vakaina 
vuosineljänneksen aikana. Heinä-syyskuun kassavirta
investointien
jälkeen oli 36 miljoonaa euroa (1).

Rahoituksen keskeiset
tunnusluvut

miljoonaa euroa            
            
    30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005          
Nettovelka      
        336    363    293
Gearing, %             
25,2    35,3   21,7
Omavaraisuusaste, %         65,5    55,3
   61,7
                             
     
            7-9/2006  7-9/2005 1-12/2005
Kassavirta investointien
jälkeen    36     1    308

Voimassaolevat
rahoitusjärjestelyt

miljoonaa euroa       
             
 Enimmäismäärä  Käytössä 30.9.2006
                     
  
Komittoitu luottolimitti       170          
0
Yritystodistusohjelma 1)       150          0
EMTN-ohjelma
2)           1 000         336

1) Ohjelma ei ole
komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu

Pitkien
lainojen luokitukset

Luokittaja           Luokitus Luokituksen
näkymä
Moody’s Investor Services      Baa2        vakaa
Standard
& Poor’s          BB     negatiivinen

Osake

Yhtiön
kokonaisosakemäärä oli syyskuun lopussa 166 066 016
kappaletta, ja
markkina-arvo 30.9.2006 oli 2 887 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakkeita
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä heinä-
syyskuussa kaikkiaan 47,4
miljoonaa kappaletta 762,3 miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 28,6
prosenttia ulkona olevien
osakkeiden määrästä.

Omat osakkeet

Yhtiökokous
27.3.2006 valtuutti hallituksen omien osakkeiden
hankkimiseen ja
luovuttamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty.
Elisan tytäryhtiöiden
omistuksessa oli syyskuun lopussa 125 000
osaketta, osakkeiden nimellisarvo
oli yhteensä 62 500 euroa ja
osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,1
prosenttia.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisan vuosikertomuksen 2005
ja tilikaudella 2006 julkistettujen
osavuosikatsausten jälkeen on Elisan
oikeudellisissa asioissa
tapahtunut seuraavaa:

Elisan yhteisellä
arvo-osuustilillä olleita osakkeita myytiin 
379 800 osaketta 27.7.- 1.8.2006
Helsingin Pörssin välityksellä.
Näiden osakkeiden määrä on noin 0,23
prosenttia Elisan osakkeiden
lukumäärästä ja äänimäärästä. Myynti perustui
Elisan varsinaisen
yhtiökokouksen 14.3.2005 tekemään päätökseen myydä
yhteisellä arvo-
osuustilillä olevat arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät
yhtiön
osakkeet niiden omistajien lukuun osakeyhtiölain 3a luvun 3a
§:n
mukaisesti.

Myynnistä saadut varat on talletettu
Etelä-Suomen
lääninhallitukseen, josta yhteistilillä olleiden
osakkeiden
omistaja tai muu oikeudenhaltija on oikeutettu
osakkeitaan
vastaavaan osuuteen osakkeiden myyntitulosta.

Katsauskauden
jälkeiset tapahtumat

Elisan julkinen ostotarjous Lounet Oy:n
osakkeenomistajille jatkuu
17.11.2006 saakka. Ostotarjouksen myötä
Elisa-konsernin omistus
Lounetin osakkeista on noussut lähes 80
prosenttiin.

Loppuvuoden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden
haasteellinen kilpailutilanne
jatkuu edelleen painopisteen siirtyessä yhä
enemmän palveluihin.
Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa
kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa
johtavana
palveluiden tarjoajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan
kasvavan selvästi edellisestä
vuodesta. Osa liikevaihdon kasvusta tulee
lisääntyneestä
päätelaitekaupasta. Kertaluonteisista eristä
puhdistetun
käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan paranevan
selvästi
edellisestä vuodesta. Tuloksen paranemiseen vaikuttavat
mm.
Saunalahti-kaupan synergiaedut ja tehostamistoimenpiteet.
Vuoden
viimeisen neljänneksen kannattavuus säilyy hyvänä,
vaikka
käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan
lisääntyvästä
markkinapanostuksesta ja henkilöstökulujen
kausivaihtelusta
johtuen jäävän jonkin verran kolmatta vuosineljännestä
alemmaksi.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan
13-15
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen
selvästi
positiivinen. Vuodelle 2006 ajoittuu merkittäviä ”yhden
Elisan”
toimintamallia tukevia prosessien, IT- ja
tuotantojärjestelmien
uusimisia.

HALLITUS


Osavuosikatsauksen luvut
eivät ole tilintarkastettuja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa 
    
              7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
       
          2006  2005  2006  2005  2005

Liikevaihto    
       386,9  325,5 1117,7  994,3 1337,3
Liiketoiminnan muut tuotot
     2,8   3,2   6,7  101,5  113,9
Liiketoiminnan kulut      
-266,7 -244,0 -808,1 -744,2 -1005,1
Käyttökate            123,0
  84,7  316,3  351,6  446,1
Poistot ja arvonalentumiset    -49,8 
-51,9 -161,3 -156,4 -213,2
Liikevoitto            73,2  32,8 
 155,0  195,2  232,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0   0,0   0,0
  1,2   1,2
Rahoitustuotot ja -kulut, netto  -3,9  -5,0  -12,3 
-17,1  -22,2
Voitto ennen veroja        69,3  27,8  142,7  179,3 
 211,9
Tuloverot             -16,3  -5,7  -32,3  -29,5 
-34,1
Tilikauden voitto         53,0  22,1  110,4  149,8 
177,8

Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille      
52,6  21,6  109,6  149,0  176,2
 Vähemmistölle           0,4 
 0,5   0,8   0,8   1,6
Tilikauden voitto         53,0  22,1 
 110,4  149,8  177,8

Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton          
 0,32  0,15  0,66  1,05  1,22
Laimennettu            0,32
  0,15  0,66  1,05  1,22

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin 
(1000
osaketta)
Laimentamaton          165941 141757 165933 141769 
144807
Laimennettu           165941 141757 165933 141769 
144807

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
      
            7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
          
        2006  2005  2006  2005  2005

Matkaviestintä     
     245,7  183,3  677,1  542,6  739,9
Kiinteä verkko         
 156,4  166,0  502,6  497,9  670,9
Muut yhtiöt              
   5,4   0,1  36,7  38,2
Allokoimattomat erät
Segmenttien välinen
liikevaihto  -15,2  -29,2  -62,3  -82,9 -111,7
Konserni yhteensä     
    386,9  325,5 1117,5  994,3 1337,3

KÄYTTÖKATE
LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                 
 7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2006 
 2005  2006  2005  2005

Matkaviestintä           72,3  
45,6  182,6  168,3  220,1
Kiinteä verkko           52,0  40,2 
137,7  122,8  159,6
Muut yhtiöt                 0,8     
 50,6  55,8
Allokoimattomat erät        -1,3  -1,9  -4,0   9,9
  10,5
Konserni yhteensä         123,0  84,7  316,3  351,6 
446,1

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa 
      
            7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
          
        2006  2005  2006  2005  2005

Matkaviestintä     
     48,7  24,0  107,9  102,8  129,9
Kiinteä verkko         
  25,5  11,6  51,8  41,4  44,8
Muut yhtiöt              
   0,5      42,1  47,3
Allokoimattomat erät        -1,0  
-3,3  -4,7   8,9  10,9
Konserni yhteensä         73,2  32,8 
155,0  195,2  232,9

KONSERNITASE
milj. euroa
              
          30.9.  30.9.  31.12.
                 
       2006   2005   2005
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet      629,6  693,6  660,6
Liikearvo     
               772,2  471,1  770,6
Muut aineettomat
hyödykkeet           183,7   81,0  178,7
Osuudet
osakkuusyrityksissä            0,3   0,4   0,4
Myytävissä
olevat sijoitukset          32,1   46,5   44,2
Muut saamiset  
                14,4   10,8   10,6
Laskennalliset
verosaamiset           37,2   35,0   42,5
           
             1669,5  1338,4  1707,6
Lyhytaikaiset
varat
Vaihto-omaisuus                 24,4   17,6  
20,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset         319,5  359,1  
261,8
Rahavarat                    38,8  156,3  
212,7
                        382,7  533,0  
494,8

Varat yhteensä                 2052,2  1871,4 
2202,4


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    1328,8  1016,2 
1337,3
Vähemmistöosuus                  6,6   12,5  
12,4
Oma pääoma yhteensä              1335,4  1028,7 
1349,7

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat           
 36,9   31,4   40,6
Varaukset                     8,7
   6,1   9,4
Pitkäaikaiset korolliset velat         323,9  
403,3  393,7
Muut pitkäaikaiset velat             12,2   13,1 
  12,7
                        381,7  453,9  
456,4
Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat            
279,7  268,5  280,5
Varaukset                     4,5 
  4,6   3,4
Lyhytaikaiset korolliset velat          50,9  
115,7  112,4
                        335,1  388,8 
 396,3

Oma pääoma ja velat yhteensä          2052,2  1871,4 
2202,4

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
milj. euroa
                
                    
        Osake- Yli-  Omat 
Muut  Kertyneet Vähem- Oma
        pääoma kurssi- osak- rahas-
voitto-  mistön pääoma
            rahasto keet  tot  varat  
 osuus  yhteensä
Oma pääoma 
31.12.2004    71,0  530,4 -3,1  34,5  
 250,8  31,0   914,5
Myytävissä 
olevat si-
joitukset          
     37,0            37,0 
Muut muutokset           
        3,2 -15,7   -12,5
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät 
                 37,0    3,2 -15,7   24,5
Tilikauden
voitto                149,0  0,8   149,8
Kaudella kirjatut

tuotot ja kulut             
yhteensä              
  37,0   152,2 -14,9   174,3 
Osingonjako               
    -56,8  -3,6   -60,4
Omien osakkeiden 
hankinta           
  0,2                0,2
Oma pääoma 
30.9.2005     71,0 
 530,4 -2,9  71,5   346,2  12,5  1028,7

Oma pääoma 
31.12.2005   
 83,0  530,4 -2,5  418,9   307,5  12,4  1349,7
Myytävissä 
olevat
sijoitukset           -2,6            -2,6
Muut
muutokset         -0,1  -0,2   -1,0  -4,5   -5,8
Suoraan
omaan 
pääomaan kirjatut 
erät              -0,1  -2,8   
-1,0  -4,5   -8,4
Tilikauden voitto                109,6 
 0,8   110,4
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut       
yhteensä  
          -0,1  -2,8   108,6  -3,7   102,0 
Osingonjako    
               -116,1  -2,1  -118,2
Omien osakkeiden 
myynti
             0,8        0,1       
0,9
Osakepalkitseminen            1,0            
1,0
Oma pääoma 
30.9.2006     83,0  530,4 -1,8  417,1   300,1  6,6
  1335,4

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj. euroa
             
             1-9   1-9  1-12
                
         2006   2005  2005
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen
veroja               142,7  179,3  211,9
Poistot ja
arvonalentumiset           161,3  156,4  213,2
Muut oikaisut
voittoon ennen veroja        10,1  -66,5  -66,3
Käyttöpääoman muutos
              -69,5  -37,4  -23,7
Liiketoiminnan rahavirta  
           244,6  231,8  335,1

Maksetut korot sekä saadut korot
ja osingot   -18,5  -22,7  -20,5
Maksetut verot             
     -0,9   -4,2  -5,1
Liiketoiminnan nettorahavirta         
 225,2  204,9  309,5

Investointien rahavirta
Investoinnit
käyttöomaisuuteen         -136,7  -124,0 -194,9
Investoinnit
osakkeisiin ja muihin sijoituksiin -24,6  -17,2  -4,1
Omaisuuden myynnit 
               13,7   99,7  197,5
Investointien
nettorahavirta          -147,6  -41,5  -1,5

Rahavirta
investointien jälkeen          77,6  163,4  308,0

Rahoituksen
rahavirta
Omien osakkeiden myynti              0,9       
0,8
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)         0,7  
0,8
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)       -122,4  -87,5 
-102,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-)      -10,4 
-18,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)        -7,5  -12,4 
-16,7
Maksetut osingot                -122,5  -60,3 
-122,0
Rahoituksen nettorahavirta           -251,5  -169,9 
-258,1

Rahavarojen muutos               -173,9   -6,5  
49,9
Rahavarat tilikauden alussa           212,7  162,8 
162,8
Rahavarat tilikauden lopussa           38,8  156,3 
212,7

VASTUUT
milj. euroa
                        
30.9.  30.9. 31.12.
                         2006 
  2005  2005
Kiinnitykset, pantit ja takaukset

Kiinnitykset
 Omasta ja
konserniyhtiöiden puolesta       0,0   1,9  18,7
Annetut pantit
 
Vakuudeksi annetut talletukset          0,7   1,0   0,9
Annetut
takaukset
 Muiden puolesta                 0,5   2,6  
3,1
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä     1,2   5,5  
22,6

Leasingsopimukset ja muut sopimusvelvoitteet

Leasingvastuut     
             12,0   14,3  14,3
Takaisinostovastuut      
          0,5   0,8   0,7
Vuokravastuut kiinteistöistä     
      57,2   57,7  63,3
Vuokravastuut yhteensä           
   69,7   72,8  78,3

Muut
vastuut

Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns.
QTE-järjestely)        19,4   23,1  23,5
QTE-järjestelyn
kokonaisarvo           160,3  168,7  171,5
Muut vastuut     
              0,0   0,1   0,6

TUNNUSLUVUT
milj. euroa 

                  7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
    
              2006  2005  2006  2005  2005

Oma
pääoma/osake, (euroa)             8,01  7,17  8,06
Korollinen
nettovelka               336,0  362,7  293,5
Gearing     
                25,2 % 35,3 % 21,7 %
Omavaraisuusaste    
            65,5 % 55,3 % 61,7 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö-
omaisuuteen,            39,7  45,2  137,6  133,1 
204,4
josta rahoitusleasingilla     
hankittu osuus           
0,1   0,4   1,0   9,2   9,5
Bruttoinvestoinnit % 
liikevaihdosta   
       10,3 % 13,9 % 12,3 % 13,4 % 15,3 %
Sijoitukset osakkeisiin, 
     6,9   5,4   8,2  40,1  414,8
josta osakevaihdolla 
hankittu 
                            361,2
Henkilöstö
keskimäärin               4239  5109  4989


Tunnuslukujen
laskentakaavat


                Korolliset velat -
rahavarat
Gearing %     ----------------------------------------------x
100
                Oma pääoma yhteensä


         
       Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste %
-----------------------------------------------x 100
             
   Taseen loppusumma - saadut ennakot


Korollinen nettovelka     
Korolliset velat - rahavarat


              Emoyhtiön
omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma/osake  
---------------------------------------------------
          
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa


            
     Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
Tulos/osake     
-------------------------------------------------
           
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin