Published: 2020-11-13 08:00:00 CET
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2020. a III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

COVID-19 pandeemia mõju jätkus III kvartalis, mistõttu langesid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas III kvartalis 31,8 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,9%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 19,9 miljonit eurot, langedes 16,2% ja kasumiks kujunes 13,6 mln eurot vähenedes 23,1%. Samas kasvas korrigeeritud EBITDA marginaal 2,1 protsendipunkti võrra ja investeeringute maht ligi 50% 11,5 mln euroni.

III kvartali tulemusi mõjutasid enim COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud reisijate liikumisele, mis olid suveperioodil küll oluliselt leebemad kui II kvartalis. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul aitab mitmekesine ärimudel oluliselt leevendada pandeemia mõju kontserni finantstulemustele. Kalm märkis, et kaubasadamate segment jätkas tugevat mahtude kasvu, kuid konkurentsist tulenevalt vähenes eelkõige vedellasti puhul mõnevõrra tulu tonni kohta.  Reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica ehk laevandusvaldkond hoiab stabiilset kurssi.

„Reisijate ärisuund on küll hetkel languses, aga siiski jätkame jõuliselt investeerimist Vanasadama reisisadamasse, sest usume, et pikas perspektiivis on pandeemia mõju ajutine ja reisijate liikumine taastub lähiaastatel,“ ütles Kalm. II kvartalis rakendatud tegevuskulude kokkuhoiu meetmete mõju avaldub valdavalt alates III kvartalist. „Jätkuvalt tugev positiivne EBITDA ja kindel rahavoog võimaldavad meil tagada ettevõtte likviidsuse ja kasumlikkuse ning täita dividendipoliitikat ehk maksta 2021. aastal vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks,“ kinnitas Kalm.

Tallinna Sadama juhatuse liikmed Valdo Kalm ja Marko Raid tutvustavad kontserni finantstulemusi 13. novembril kell 11:00 Microsoft Teams platvormil toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 III kvIII kv+/-9 kuud9 kuud+/-
 20202019 20202019 
Müügitulu31,839,2-18,9%82,1100,5-18,4%
Korrigeeritud EBITDA19,923,7-16,2%46,359,5-22,1%
Korrigeeritud EBITDA marginaal62,7%60,6%2,156,4%59,1%-2,7
Ärikasum14,217,9-20,6%29,342,6-31,2%
Tulumaks00--4,9-5,8-14,8%
Perioodi kasum/kahjum13,617,7-23,1%22,835,9-36,6%
Investeeringud11,57,749,1%28,918,853,8%


 30.09.202031.12.2019+/-
Varade maht622,3625,5-0,5%
Netovõlg193,4172,712,0%
Omakapital369,7377,0-1,9%
Aktsiate arv263,0263,00,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

  • COVID-19 pandeemia mõju jätkus
  • Dividendimakse summas 30,2 mln eurot
  • Reisiterminali D rekonstrueerimise valmimine
  • Esimese laeva ühendamine kaldaelektriga
  • Hübriid-reisiparvlaev Tõll alustas reisijate teenindamist Virtsu-Kuivastu liinil
  • Rail Baltica Muuga kaubaterminali projekteerimislepingu sõlmimine
  • Puistlasti operaatori PK Terminal arenduse II etapi valmimine Muugal
  • Juhatuse liikmete Valdo Kalmu ja Marko Raidi volituste pikendamine uueks 3-aastaseks perioodiks
  • Muudatused OÜ TS Laevad juhatuses

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta 9 kuuga 18,5 mln eurot ehk 18% ja oli 82,1 mln eurot. Vähenemine toimus valdavalt kruiisi- ja reisilaevade laeva- ja reisijatasude tulu languse mõjul seoses COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud reisijate piiriülese liikumise piirangutega. Segmentidest vähenes tulu 9 kuuga eelkõige reisisadamate, vähem ka reisiparvlaevade ja kaubasadamate segmendis ning jäi eelmise aasta tasemele muude segmendis. III kvartalis kasvas müügitulu aastate võrdluses kaubasadamate segmendis ja langes teistes segmentides.

Reisisadamate segmendi müügitulu langes III kvartalis 41% ja 9 kuu kokkuvõttes 43% seoses COVID-19 pandeemiaga (alates II kvartalist) reisijate- ja laevakülastuste arvu vähenemisest.
Kaubasadamate segmendi müügitulu III kvartalite võrdluses kasvas 3%. 9 kuu kokkuvõttes vähenes kaubasadamate müügitulu 2% erinevate tululiikide koosmõjul, enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. Kaubamaht kasvas eelkõige vedellasti mõjul, kuid madalama tasuga vedellasti mahu kasv ei katnud teiste lastiliikide mahu vähenemise mõju kaubatasu kogutulus.
Reisiparvlaevade segmendi tulu veidi vähenes, kuna käesoleva aasta suvehooajaks ei tellinud Eesti riik täiendavate reiside tegemiseks lisalaeva, mille asemel tehakse lisareise olemasoleva asenduslaevaga Regula. Vähenemist tasakaalustas osaliselt aga tasumäärade tõus, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu 9 kuu kokkuvõttes ei muutunud. Jäämurdja Botnica tasuliste prahipäevade arv ei muutunud, kuid madalama tasumääraga päevi oli III kvartalis mõnevõrra rohkem, mille mõju tasakaalustas  lepinguliste tasude indekseerimine Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega.

EBITDA
III kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 3,8 mln euro võrra, peamiselt reisisadamate segmendi (-5,5 mln eurot), aga ka kaubasadamate segmendi (+1,9 mln eurot) mõjul. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga 59,1%lt 56,4%le, samas kui III kvartalis marginaal tõusis 60,6%lt 62,7%le. 9 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 46,3 mln eurot langedes 13,1 mln euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kasum
III kvartali kasum 13,6 mln eurot jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 4,1 mln eurot. 9 kuu kasum oli 22,8 mln eurot ehk 13,2 mln euro võrra väiksem eelneva aasta võrdlusperioodi kasumist. Kasum vähenes ärikasumist enam sidusettevõtte Green Marine kapitaliosalusel arvestata kahjumi tõttu.

Investeeringud
2020. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 28,9 mln eurot, mis ületas oluliselt eelmise aasta sama perioodi investeeringuid (18,8 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ehituse, reisiterminali D rekonstrueerimise II etapiga, automaatsete sildumisseadmete paigaldamise ja parkimismaja ehituse algusega. III kvartali investeeringute summaks kujunes 11,5 mln eurot.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes30.09.202031.12.2019
VARAD  
   
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid18 10935 183
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded13 55410 614
Lepingulised nõuded1 0720
Varud216408
Müügiootel põhivara98142
Käibevara kokku33 04946 347
   
Põhivara  
Investeeringud sidusettevõtjatesse1 2781 609
Muud pikaajalised nõuded243294
Materiaalne põhivara585 696575 267
Immateriaalne põhivara1 9852 015
Põhivara kokku589 202579 185
   
Varad kokku622 251625 532
   
KOHUSTISED  
   
Lühiajalised kohustised  
Võlakohustised16 76616 266
Tuletisinstrumendid 139243
Eraldised9731 915
Sihtfinantseerimine1 845193
Maksuvõlad1 491893
Võlad tarnijatele ja muud võlad8 81311 722
Lepingulised kohustised1 91233
Lühiajalised kohustised kokku31 93931 265
   
Pikaajalised kohustised  
Võlakohustised194 697191 580
Sihtfinantseerimine25 02424 754
Muud  võlad162
Lepingulised kohustised903913
Pikaajalised kohustised kokku220 640217 249
   
Kohustised kokku252 579248 514
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses263 000263 000
Ülekurss44 47844 478
Kohustuslik reservkapital20 26218 520
Riskimaandamise reserv-139-243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum19 2766 859
Perioodi kasum22 79544 404
Omakapital kokku369 672377 018
   
Kohustised ja omakapital kokku622 251625 532

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

   9 kuud9 kuud
tuhandetes eurodes III kv 2020III kv 201920202019
     
Müügitulu31 76739 18182 055100 531
Muud tulud8232092 793789
Tegevuskulud-7 744-10 741-23 281-27 457
Tööjõukulud-4 581-5 019-14 065-14 127
Põhivara kulum ja väärtuse langus-5 983-5 719 -17 895-16 912
Muud kulud-89-44-302-226
Ärikasum14 19317 86729 30542 598
     
Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud522929
Finantskulud-482-452-1 295-1 333
Finantstulud ja -kulud kokku-477-450-1 266-1 304
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõttesse
-72331-331417
Kasum enne tulumaksustamist13 64417 74827 70841 711
     
Tulumaks00-4 913-5 764
Perioodi kasum/kahjum13 64417 74822 79535 947
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
 13 644 17 748 22 795 35 947
     
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,050,070,090,14
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,050,070,090,14

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

 9 kuud9 kuud
tuhandetes eurodes20202019
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha86 160105 558
Muude tulude eest laekunud raha31156
Maksed tarnijatele-33 746-34 030
Maksed töötajatele ja töötajate eest-11 758-13 248
Maksed muude kulude eest-327-299
Makstud tulumaks dividendidelt-4 913-10 713
Äritegevusest laekunud raha35 44747 424
   
Materiaalse põhivara soetamine-28 134-17 909
Immateriaalse põhivara soetamine-348-360
Materiaalse põhivara müük1 61839
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest2 0610
Saadud intressid1527
Investeerimistegevuses kasutatud raha-24 788-18 203
   
Saadud laenud10 0000
Saadud laenude tagasimaksed-6 383-6 383
Makstud dividendid-30 008-34 970
Makstud intressid-1 331-1 461
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed-11-15
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha-27 733-42 829
   
RAHAVOOG KOKKU -17 074-13 608
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses35 18342 563
Raha ja raha ekvivalentide muutus-17 074-13 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus18 10928 955

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
tel. +372 53 426 591
m.zirel@ts.ee

Manused


Presentation Q3 2020 ENG.pdf
Tallinna Sadam Q3 2020 EST.pdf