English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-18 14:18:59 CET
Atsinaujinancios energetikos investicijos
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas Apie Šaukiamą Neeilinį Visuotinį Akcininkų Susirinkimą

Valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ (toliau – Valdymo įmonė) iniciatyva ir vadovaujantis Valdymo įmonės 2022 m. lapkričio mėn. 18 d. sprendimu, 2022 m. gruodžio mėn. 12 d. 10:00 val. šaukiamas uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“, įmonės kodas 304213372, buveinės adresas Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks Bendrovės buveinėje.

Siūloma Susirinkimo darbotvarkė:

1.  Dėl Bendrovės žaliųjų obligacijų (angl. Green Bond), išleidžiamų pagal 2021-11-05 d. neeilinio Bendrovės visuotinio susirinkimo sprendimu patvirtintas sąlygas, sąlygų pakeitimo.
2.  Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimo.

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia nuo 09:00 val.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę asmenys, Susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys,  su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Atvykstantiems į Susirinkimą dalyviams privaloma turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiems asmenims privaloma turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ar kitą dokumentą.

Visą medžiagą šaukiamo Susirinkimo darbotvarkės klausimais, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, kitus dokumentus ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu galima gauti Bendrovės buveinėje.

Kontaktinis asmuo:    
UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” teisininkė Rūta Abromavičienė
Adresas: Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 261 94 70
El. paštas: ruta.abromaviciene@lordslb.lt