Avaldatud: 2021-09-14 07:01:00 CEST
LHV Group
Uute aktsiate emiteerimine

AS LHV GROUP AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE, NOTEERIMISE JA KAUPLEMISELE VÕTMISE TEADE

AS LHV Group (registrikood 11098261, aadressiga Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja aktsiate avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 13. septembril 2021 registreeritud täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval LHV ja FI veebilehekülgedel (Prospekt). Prospekti eestikeelne tõlge on avalikustatud LHV veebileheküljel. Pakkumise täpsed tingimused on kirjeldatud Prospektis.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise aluseks on LHV aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 23. augusti 2021 otsus suurendada LHV aktsiakapitali 25,34 miljoni (nominaalväärtuse ja ülekursi summa) euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. LHV nõukogu kinnitas 6. septembril 2021 aktsionäride poolt antud volituse all aktsiate märkimishinna, mille tulemusel tuleb pakkumisele kuni 745 294 uut LHV lihtaktsiat (Pakutavad Aktsiad) ning LHV uueks aktsiakapitali nominaalsuuruseks saab seega 29 864 167 eurot. Pakutavate Aktsiate märkimishind on 34 eurot, millest 1 euro on nimiväärtus ja 33 eurot ülekurss (Pakkumise Hind). 

LHV olemasolevatel aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks 8. septembri 2021 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning selle kohaselt kuulub väljastamisele kokku 734 586 märkimise eesõigust (Märkimisõigus). Märkimisõigused kannavad ISIN koodi EE3700080734 ning need kantakse hiljemalt 15. septembril 2021 üle aktsionäri samale väärtpaberikontole, kus hoiti aktsiaid.

LHV on esitanud taotluse Nasdaq Tallinna börsile Märkimisõiguste noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas. Märkimisõigustega kauplemine algab eelduslikult 15. septembril ning lõppeb 27. septembril 2021. Nasdaq Tallinna börsil saavad Märkimisõigusi soetada ka isikud, kes varem pole LHV aktsionärid olnud. Eeldusel, et Pakkumist ei tühistata, annab iga Märkimisõigus investorile õiguse märkida ja selle tulemusel saada jaotusel ühe Pakutava Aktsia. Märkimisõiguse omamine ei tähenda Pakutava Aktsia märkimist ja Pakkumises osalemiseks tuleb investoritel esitada ka Pakutavate Aktsiate märkimiskorraldus. Soovi korral võib märkida rohkem Pakutavaid Aktsiaid, kui investoril on Märkimisõigusi. Viimasel juhul jaotatakse üle märkinud investorite vahel Märkimisõigusi omanud investorite poolt mitte märgitud Pakutavad Aktsiad.

Pakutavate Aktsiate märkimisperiood algab 15. septembril 2021 kell 10.00 Eesti aja järgi ning lõpeb 29. septembril 2021 kell 16.00 Eesti aja järgi (Märkimisperiood).

Pakkumine toimub ainult Eestis ning üheski teises jurisdiktsioonis avalikku pakkumist ei toimu. Pakkumine koosneb (i) pakkumisest Eesti jaeinvestoritele ning (ii) pakkumisest kutselistele investoritele nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidu prospektimääruse (EL) 2017/1129 artikli 2(e) tähenduses ning teistele investoritele, tuginedes teatud eranditele, mis kohalduvad iga jurisdiktsiooni õiguses, kus Pakkumine toimub.

LHV otsustab Pakutavate Aktsiate jaotuse pärast Märkimisperioodi lõppu 30. septembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Pakutavaid Aktsiaid ei jaotata ega anta isikutele, kellele ei kuulu Märkimisõigusi 29. septembri 2021 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Pakutavad Aktsiad kannavad pärast nende registreerimist Eesti äriregistris võrdseid õigusi olemasolevate LHV aktsiatega ning need registreeritakse Nasdaq CSD SE poolt peetavas Eesti Väärtpaberiregistris (EVK) ISIN koodi EE3100073644 all.

Pakutavate Aktsiate märkimiseks peab investor esitama märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi
Väärpaberikonto: investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur: investori kontohalduri nimi
Väärtpaber: LHV Group märkimisõigus
ISIN kood: EE3700080734
Väärtpaberite kogus: investori märgitavate Pakutavate Aktsiate arv
Hind (ühe aktsia kohta): 34 eurot
Tehingu summa: investori märgitavate Pakutavate Aktsiate arv, mis on korrutatud Pakkumise Hinnaga
Tehingu väärtuspäev: 1. oktoober 2021 
Tehingu liik: „märkimine“
Arvelduse liik: „makseta väärtpaberikanne“ (PFOD)


Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le. Pakutavate Aktsiate jaotamisel kasutatava tehnilise protsessi tõttu peab Märkimiskorraldus sisaldama teatud teavet Märkimisõiguste (ja mitte Pakutavate Aktsiate) kohta. Märkimiskorraldus tuleb kontohaldurile esitada Märkimisperioodi jooksul. Investor võib kasutada Märkimiskorralduse esitamiseks mistahes kontohalduri pakutavat meetodit (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, interneti teel või muul viisil).

Aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV plaanib esitada  Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse Pakutavate Aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas). Pakutavate Aktsiatega kauplemine algab eelduslikult 18. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval pärast Pakutavate Aktsiate registreerimist Eesti äriregistris.  

Prospekti kättesaadavus

Inglise keelne prospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil investor.lhv.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil fi.ee. Prospekti eestikeelne tõlge on elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil investor.lhv.ee. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu.

Pakkumise olulised kuupäevad

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

15. september 2021 kell 10.00 Pakutavate Aktsiate Märkimisperioodi algus, Märkimisõigustega kauplemise algus Nasdaq Tallinna börsil
27. september 2021 Märkimisõigustega kauplemise lõpp Nasdaq Tallinna börsil
29. september 2021 kell 16.00 Pakutavate Aktsiate Märkimisperioodi lõpp
30. september 2021 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste avalikustamine
1. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise arveldus (arvelduse ajal kannavad Pakutavad Aktsiad ajutist ISIN koodi)
13. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev Pakutavate Aktsiate registreerimine Eesti äriregistris
18. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev Pakutavad Aktsiad saavad alalise ISIN koodi EE3100073644
18. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev Pakutavate Aktsiate esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsil


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee


 

Oluline informatsioon

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast AS-i LHV Group aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate ostmiseks. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mis on heaks kiidetud Finantsinspektsiooni poolt ja avalikustatud aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval. Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis.

ManusAS LHV Group prospectus rights issue 10.09.2021.pdf