English Estonian
Avaldatud: 2023-04-28 15:31:00 CEST
Hepsor
Majandusaasta aruanne

Hepsor AS-i auditeeritud majandusaasta aruanne 2022

Hepsor AS-i juhatus on koostanud 2022. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 15. veebruaril 2023 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas olulisi erinevusi.

Hepsori 2022. aasta konsolideeritud müügitulu ulatus 12,9 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 1,3 miljonit eurot.

2022. aastal lõppes kontsernil kolm elukondlikku ning valmis kolm ärikinnisvara projekti. Majandusaasta müügitulu on tekkinud peamiselt lõppenud elukondlike arendusprojektide müügist. 2022. aasta lõpu seisuga oleme koduostjatele üle andnud Lätis 45 korterit, sh 26 korterit Strēlnieku 4b, 18 korterit Baložu 9 ning 1 korter Āgenskalna 24 arendusprojektis ning Eestis 40 korterit Paevälja Hoovimajade arendusprojektis. Kontserni müügitulus ei kajastu Priisle Kodu arendusprojektis müüdud 76 korterit ning 1487 m2 suuruse Selveri kaupluse äripinna müük. Projekti tulem kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Kokku andsime 2022. aastal Eestis ja Lätis koduostjatele üle 161 uut kodu.

Aasta lõpus andsime kaasaegsele ja uudse kontseptsiooniga kliinikule üle Büroo113 üüripinnad, mille puhul on rohelise mõtteviisi lahendusi (maa-kütab-maa-jahutab, vihmavee kasutamine, energiatõhus arhitektuur, väga hea sisekliima, päikeseenergia jne) esmakordselt kasutatud ka kesklinna kõrghoone puhul. Samuti sai Riias valmis StockOffice U30, mille 3645 m2 on 100% välja üüritud.

Kokku lisasime 2022. aastal oma arendusportfelli ligikaudu 171 korteri jagu arendusmahtu, sh 40 Riias ja 131 Tallinnas. Manufaktuuri kvartalis asuvale Manufaktuuri 12 kinnistule rajame koos pikaajalise koostööpartneri Tolaram Grupiga 60 uut korterit. Lilleküla Kodude 26 korteriga arendusprojekti ehitamisega alustasime juba detsembris 2022. Aadressidel Alvari 1a ja Alvari 5 ostetud kinnistutele saab rajada ligikaudu 45 uut kodu. Lätis lisandus Jūrmala Gatve tänaval kinnistu, kuhu planeerime kolmekorruseline A-energiaklassi eluhoone 40 uue koduga.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 tuhandetes eurodes31.12.202231.12.2021
Varad  
Käibevarad  
Raha ja raha ekvivalendid3 75410 889
Nõuded ja ettemaksed1 731652
Lühiajalised laenunõuded02 388
Varud69 76037 237
Käibevarad kokku75 24551 166
Põhivarad  
Materiaalne põhivara232229
Immateriaalne põhivara70
Finantsinvesteeringud2402
Investeeringud sidusettevõttesse1 0860
Pikaajalised laenunõuded1 7663 408
Muud pikaajalised nõuded30140
Põhivarad kokku3 1234 179
Varad kokku78 36855 345
Kohustised ja omakapital  
Lühiajalised kohustised  
Lühiajalised laenukohustised22 5655 501
Lühiajalised rendikohustised46123
Võlad hankijatele ja ettemaksed klientidelt7 0616 703
Lühiajalised kohustised kokku29 67212 327
Pikaajalised kohustised  
Pikaajalised laenukohustised26 01522 862
Pikaajalised rendikohustised6866
Muud pikaajalised kohustised2 2901 053
Pikaajalised kohustised kokku28 37323 981
Kohustised kokku58 04536 308
Omakapital  
Aktsia-/osakapital3 8553 855
Ülekurss8 9178 917
Jaotamata kasum7 5516 265
Omakapital kokku20 32319 037
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku19 86618 904
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku457133
Kohustised ja omakapital kokku78 36855 345

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes20222021
   
Müügitulu12 87014 961
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-11 096-11 902
Brutokasum1 7743 059
Turustuskulud (-)-446-271
Üldhalduskulud (-)-1 095-942
Muud äritulud7083
Muud ärikulud (-)-68-49
Ärikasum2351 880
Finantstulud1 889321
Finantskulud (-)-787-512
Kasum enne tulumaksu1 3371 689
Tasumisele kuuluv tulumaks-6-16
Edasilükkunud tulumaks060
Aruandeperioodi puhaskasum1 3311 733
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis1 396-22
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis-651 755
Muu koondkasum/- kahjum  
Omanikuvahetusega seotud muutused-2670
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus10-1 815
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku-16-1 745
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis-43468
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis418-1 813
Aruandeperioodi koondkasum kokku1 315-12
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis96246
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis353-58
Kasum aktsia kohta  
    Tava (eurot aktsia kohta)0,36-0,01
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)0,36-0,01


Hepsor AS-i konsolideeritud aastaaruanne 2022 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks kontserni kodulehel aadressil hepsor.ee/investorile/aktsia/infomaterjalid/.  

Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1500 kodu ja 32 000 m2 äripinna. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 26 arendusprojekti kogupindalaga 176 000 m2.

ManusedHepsor_2022_EST.pdf
Hepsor AS 2022 ESEF aastaaruanne EST.zip