Publicēts: 2020-06-16 15:43:57 CEST
Grindeks
Iekšējā informācija

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un balsojuma veidlapa

Akciju sabiedrības „GRINDEKS”, vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 (tālāk tekstā – Sabiedrība), valde, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina visus akcionārus 2020. gada 30. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: liene.snore@grindeks.lv; vai
  • parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020. gada 29. jūnijam.

Pielikumā:
AS „Grindeks” lēmumu projekti,
Balsošanas veidlapa,
Padomes ziņojums,
Revīzijas komitejas kandidātu CV
AS „Grindeks” Valdes un padomes atalgojuma politika

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” valde

Papildu informācija:

Laila Kļaviņa
AS „GRINDEKS” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: (+371) 67083370, (+371) 29256012
fakss: (+371) 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

Pielikumi


Osis_CV_2020_LV.pdf
Grindeks_atalgojuma_politika_LV.pdf
Grindeks_lemumuprojekti_LV_30062020.pdf
Garoza_CV_2020_LV.pdf
Naglis_CV_2020_LV.pdf
Padomes_zinojums_akcionaru_sapulcei_2020_LV.pdf
Grindeks_balsosanas_veidlapa_LV.docx