English Lithuanian
Paskelbta: 2021-09-27 15:50:58 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, 2021 m. rugsėjo 27 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., svarstymo.
1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. (pridedama).

2. Dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

2.1. Patvirtinti audituotą AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. (pridedama).

3. Dėl dividendų AB „Ignitis grupė“ akcininkams skyrimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

3.1. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 43,75 mln. eurų dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

4. Dėl AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

4.1. Audito įmone, kuri atliks 2021 ir 2022 metų AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų auditą, išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, ir už 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 203 000,00 EUR (du šimtus tris tūkstančius eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).

5. Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.

5.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).

5.2. Nustatyti bazinį AB „Ignitis grupė“ Stebėtojų tarybos nario atlygio dydį – 2000 EUR (du tūkstančiai eurų) neatskaičius mokesčių, pagal kurį, vadovaujantis AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos Priedu Nr. 2, taikant atitinkamo dydžio koeficientą, apskaičiuojami ir nustatomi AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės bendrovių kolegialių organų narių atlygių dydžiai.

6. Dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių išrinkimo naujai Audito komiteto kadencijai bei Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.

6.1. Atšaukti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narius in corpore:

6.1.1. Ireną Petruškevičienę;

6.1.2. Šarūną Radavičių;

6.1.3. Ingridą Muckutę;

6.1.4. Danielių Merkiną.

6.2. Į AB „Ignitis grupė“ Audito komitetą naujai 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti:

6.2.1. Ireną Petruškevičienę;

6.2.2. Saulių Baką;

6.2.3. Marių Pulkauninką.

6.3. Nustatyti, kad išrinkti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui.

6.4. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariais sąlygas (pridedama).

6.5. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nario veiklos sąlygas (pridedama).

6.6. Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariams 1800 EUR (vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ Audito komitete. Audito komiteto pirmininkui už veiklą AB „Ignitis grupė“ Audito komitete nustatyti 2000 EUR (dviejų tūkstančių) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.

6.7. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartį dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariais.

6.8. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nuostatus (pridedama).

7. Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

7.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).

7.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

8. Dėl AB „Ignitis grupė“ buveinės adreso keitimo.

8.1. Pakeisti AB „Ignitis grupė“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą – Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215.
8.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

Nuspręsta Grupės akcininkams skirti 43,75 mln. eurų dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. Tokiu atveju dividendai vienai akcijai už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. sudaro 0,589 euro. Atsižvelgiant į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. liepos 29 d., sprendimą (nuoroda), dividendai vienai akcijai gali maksimaliai padidėti iki 0,599 eurų, jeigu iki teisės apskaitos dienos gauti dividendus (2021 m. spalio 11 d.) įvyktų savų akcijų įsigijimas ir Grupė įsigytų maksimalų leidžiamą akcijų kiekį, lygų 1 243 243 akcijoms. Tokiu atveju, jeigu Grupės įsigytų akcijų kiekis būtų mažesnis, proporcingai įsigytų akcijų kiekiui mažėtų ir maksimalus dividendo tenkančio vienai akcijai, t. y. 0,599 eurų, dydis. Nepaisant to, dividendams skirta bendra suma (t. y. 43,75 mln. eurų) nekistų.
Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. spalio 11 d. pabaigoje, bus Grupės akcininkai. Dividendai bus išmokėti Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą 2021 m. spalio 21 d. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., yra 2021 m. spalio 8 d. Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, nuo 2021 m. rugsėjo 29 d. bus pateikiama Grupės tinklalapyje (nuoroda).

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje (nuoroda). ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel@ignitis.lt

PriedaiAB Ignitis grupe imoniu grupes Atlygio politika LT.docx
AK_Del konfidencialios informacijos sutarties_LT ir ENG.docx
AK_Nuostatai_AC_Regulations_20210821_LT_EN.docx
AK nario sutartis_Agreement regarding activities of independent audit committee.docx
Ignitis grupe istatai_nauja redakcija 1.docx
Priedas Nr. 1-2. 2021 m. I pusm. tarpinis pranesimas.pdf