English Latvian
Publicēts: 2019-03-28 18:38:21 CET
Olainfarm
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

Paskaidrojums attiecībā uz AS “Olainfarm” 2019.gada 01.aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces atcelšanu


Atbildot uz 2019.gada 28.martā saņemto AS “Nasdaq Riga” pieprasījumu sniegt paskaidrojumu attiecībā uz AS “Olainfarm” 2019.gada 01.aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces atcelšanu, AS “Olainfarm” paskaidro:

2019. gada 9. janvārī AS “Olainfarm” valde, pamatojoties uz 2019. gada 08. janvārī saņemto pieprasījumu, kuru 2019.gada 04.janvārī kopīgi parakstījušas Nika Saveļjeva un Annas Emīlijas Maliginas likumiskā pārstāve Signe Baldere-Sildedze, izsludināja ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 1. aprīlī.

Saskaņā ar Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma regulējumu, AS “Olainfarm” valde neved savu akcionāru reģistru, to pēc pieprasījuma apkopo un izsniedz Nasdaq CSD SE (centrālais vērstpapīru depozitārijs). AS “Olainfarm” nav pienākums patstāvīgi izzināt izmaiņas katra akcionāra balsstiesību īpatsvarā. Līdz ar to, AS “Olainfarm” balstās tikai un vienīgi uz tā rīcībā esošo informāciju katrā konkrētajā brīdī.

2018.gada 18.septembrī AS “Olainfarm” saņēma Annas Emīlijas Maliginas un Nikas Saveļjevas kopējo paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulces izsludināšanu. Paziņojumam bija pievienots apskats no katras akcionāres vērtspapīru konta, kurā bija norādīts katrai akcionārei piederošs akciju daudzums. Ņemot vērā, ka šī ir bijusi vienīgā informācija par akciju iegūšanu, jo normatīvajos aktos noteiktie paziņojumi par līdzdalības iegūšanu nebija iesniegti, AS “Olainfarm” valde pārliecinājās par šo informāciju, pieprasot akcionāru sarakstu no Nasdaq CSD SE, ar kuru dati arī apstiprinājās – abas akcionāres bija norādītas akcionāru sarakstā ar ieraksta datumu 2018.gada 18.septembrī.

2019.gada 28.februārī publicētajā AS “Olainfarm” 2018.gada 12 mēnešu finanšu pārskatā arī izmantoti dati par lielākajiem AS “Olainfarm” akcionāriem, kas bija pieejami uz 2018.gada 30.septembri.

Abas akcionāres ir atzīmētas arī 2018.gada 13.novembra sagatavotajā akcionāru sarakstā, kas bija sastādīts uz 2018.gada 22.novembrī notiekošo ārkārtas akcionāru sapulci.

Vienlaicīgi, AS “Olainfarm” ir pienākums publicēt no akcionāriem saņemtos paziņojumus par nozīmīgu līdzdalību un balsstiesību īpatsvaru, kad tas sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 vai 75 procentiem.

2018.gada 10.oktobrī tika publicēts ar 2018.gada 08.oktobri parakstīts Nikas Saveļjevas paziņojums par nozīmīgu līdzdalību, kurā norādīts ka 2018.gada 07.septembrī balsstiesību īpatsvars sasniedza 7,80%.

2019.gada 07.martā tika publicēts ar 2019.gada 13.februāri parakstīts Annas Emīlijas Maliginas likumiskās pārstāves Signes Balderes-Sildedzes paziņojums par nozīmīgu līdzdalību, kurā norādīts, ka 2018.gada 12.septembrī balsstiesību īpatsvars sasniedza 7,80%. Paziņojums ir publicēts pēc tam, kad tika saņemta Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas uzziņa, kurā norādīts, ka AS “Olainfarm” ir jāveic tāda dokumenta publikācija, kāds tas saņemts no akcionāra, neatkarīgi no tā, kādas kļūdas šāds dokuments varētu saturēt.

Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību un izmaiņām balsstiesību īpatsvarā, kas sastādīts uz Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas apstiprinātas veidlapas, ir iesniedzams akciju sabiedrībai un vienlaikus arī Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijai nekavējoties, taču ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kad notikušas attiecīgas izmaiņas.

Ņemot vērā, ka nebija saņemti normatīvajos aktos noteikti paziņojumi par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu, atsavināšanu vai citām izmaiņām kāda akcionāra balsstiesību īpatsvarā, pieņemot lēmumu par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, AS “Olainfarm” valde vadījās no 2018.gada 13.novembra sagatavotā akcionāru saraksta, kurā abas ārkārtas akcionāru sapulci pieprasījušās personas norādītas kā AS “Olainfarm” akcionāri.

Tomēr, kā redzams abu akcionāru paziņojumos, paša paziņojuma datumi atšķiras no nozīmīgas līdzdalības iegūšanas datuma, līdz ar ko šādu paziņojumu nevar uzskatīt par pietiekošu pierādījumu līdzdalības iegūšanai. Līdzvērtīgi, kā šāda paziņojuma neesamība nepierāda, ka izmaiņas līdzdalībā nav notikušas. Droši pārliecināties par šiem faktiem var tikai sekojot ierakstiem akcionāru sarakstā uz katru konkrētu ieraksta datumu.

2019.gada martā atbilstoši AS “Olainfarm” zvērinātu revidentu pieprasījumam AS “Olainfarm” ir pieprasījusi un saņēmusi no Latvijas Centrālā depozitārija sarakstus ar ieraksta datumiem 2018.gada 31.decembrī un 2019.gada 11.martā.

Pārbaudot akcionāru sarakstus, ir konstatēts, ka personas, kas pieprasīja AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu un parakstījušas 2019. gada 4. janvāra pieprasījumu, nav iekļautas AS “Olainfarm” akcionāru sarakstos ar ieraksta datumiem 2018.gada 31.decembrī un 2019.gada 11.martā.

Ņemot vērā norādītos faktus, izvērtējot 2019.gada 08.janvārī saņemtā pieprasījuma pamatojumu, kā arī paļaujoties uz starptautisko juridisko pakalpojumu sniedzēju slēdzienu un rekomendācijām, AS “Olainfarm” valde 2019.gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu atcelt iepriekš izsludināto ārkārtas akcionāru sapulci. Par norādīto lēmumu tika paziņots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


Olainē, 2019.gada 28.martā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde