Paskelbta: 2019-03-28 15:58:04 CET
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

2019 m. kovo 28 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pagal darbotvarkės klausimus atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

  1. Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama).

  1. Audito įmonės išvados pristatymas.

Išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama).

  1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

Išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

  1. 2018 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Patvirtintas 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

  1. Banko pelno paskirstymas.

Patvirtintas banko pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama).
Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,029 euro vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai, t.y. 10 % nuo akcijos nominalios vertės.

  1. Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas.

Patvirtintos Akcijų suteikimo taisyklės (pridedama).

  1. Banko savų akcijų įsigijimas.

Nuspręsta:
Bankui įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:
1) savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Banko akcijų rinkos kainą;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Banko įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 15 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo,  tačiau ne didesnė už akcijos buhalterinę vertę, apskaičiuotą pagal paskutinių paskelbtų Banko finansinių ataskaitų duomenis, minimali akcijų įsigijimo kaina – 15 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
5) Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Banko įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos, nustatant, kad minimali akcijų pardavimo kaina yra jų vidutinė įsigijimo kaina ir pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Banko akcijų;
6) Pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Papildoma informacija dėl dividendų.
Susirinkimo paskirti dividendai bus mokami pagal susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkų turimą akcijų skaičių. Susrinkimo teisių apskaitos diena – 2019 m. balandžio 11 d. Informaciją apie dividendų išmokėjimo tvarką Bankas paskelbs vėliau.

Papildomą informaciją teikia:
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595653, pranas.gedgaudas@sb.lt

Priedai


AST_lit.pdf
2018-metine lt.pdf
Pelno_paskirst_lit.pdf