Danish
Offentliggjort: 2023-04-19 13:37:28 CEST
cBrain A/S
Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

cBrain forventer at frigive første version af F2 Service Builder inden sommerferien


Selskabsmeddelelse nr. 10/2023

cBrain forventer at frigive første version af F2 Service Builder inden sommerferien


København, 19. april 2023


Resume

cBrain glæder sig over en god start på året. cBrain kan således notere en god udvikling, både i Danmark og internationalt, samtidig med at væksten i første kvartal ligger pænt i forhold til de udmeldte forventninger.

Parallelt hermed er cBrain kommet godt i gang med at implementere den udbyggede vækstplan for perioden 2023-2025. Det gælder både satsningen på klimasoftware og etablering af en partnerkanal.

Som led i klimasatsningen har cBrain gennem længere tid arbejdet med løsninger, som understøtter FN’s klimamål nummer 6: rent vand og sanitet (SDG 6: Clean Water and Sanitation).

Det har bl.a. ført til de første opgaver i Californien, og i marts deltog cBrain i FN’s vandkonference i New York (UN 2023 Water Conference). I forbindelse hermed har FN adopteret et sæt af best practice anvisninger for offentlig digitalisering indenfor vandområdet (“Blueprints for digital water governance”), som cBrain har udviklet i samarbejde med Miljøstyrelsen, og nu har FN bl.a. lagt dem ud på FN’s hjemmeside til inspiration og til brug for andre myndigheder på tværs af verden.

Timeglasset er ved at løbe ud, og myndighedernes indsats på tværs af verden er afgørende i kampen mod klimaforandringerne. Men selv når både politikerne er blevet enige om klimatiltag, og finansieringen er på plads, tager det ofte flere år at implementere tiltagene, fordi det kræver nye og komplekse IT-systemer.

Ved at genbruge digitale best practice erfaringer kan myndighederne imidlertid kraftigt reducere den tid, som der går fra politisk beslutning om nye tiltag og frem til det tidspunkt, hvor tiltagene gennemføres i praksis. Ved at dele såkaldte “blueprints”, til inspiration og genbrug for myndigheder på tværs af verden, understøtter cBrain og Miljøstyrelsen dermed den globale klimaindsats. Samtidig kan cBrain notere, at dette initiativ åbner nye kontakter til myndigheder i en række forskellige lande.

Det er cBrains mål, at kunderne selv eller med hjælp fra eksterne konsulenter kan overtage hele eller dele af de opgaver, som cBrain i dag varetager i forbindelse med leverance og implementering af F2-baserede løsninger. Dette tiltag betegnes “F2 for Partnere”, og det forventes på sigt at kunne accelerere væksten, idet cBrain herved kan minimere en afhængighed af egne konsulentressourcer.

cBrain anvender en række egenudviklede værktøjer i forbindelse med konfigurering og leverance af F2-løsninger, herunder bl.a. klimasoftware. Det er en afgørende faktor, for at kunne understøtte partnere, at cBrain videreudvikler og frigiver disse værktøjer, således at værktøjerne i stedet kan anvendes af kunderne selv og/eller af eksterne konsulenter.

Arbejdet med at videreudvikle værktøjerne skrider planmæssigt frem. cBrain forventer således allerede inden sommerferien at kunne frigive den første version af F2 Service Builder.

F2 Service Builder er et banebrydende nyt værktøj, som gør det muligt for kunder og konsulenter at opsætte og vedligeholde individuelle fagprocesser i F2, lige så nemt som at udfylde et regneark. Det betyder, at fagprocesser kan opsættes langt hurtigere og med markante besparelser. cBrain forventer derfor, at F2 Service Builder vil kunne flytte markedsandele parallelt med at understøtte etablering af en partnerkanal.

Frigivelsen af F2 Service Builder er derfor en vigtig milepæl i relation til cBrains vækstplan.

God vækst og indtjening i første kvartal

Sammenholdt med resultaterne for samme periode sidste år, viser det interne regnskab en omsætningsvækst på over 30% i Q1 2023 samt en indtjening før skat (EBT) på over 25%.

For regnskabsåret 2023 har cBrain udmeldt en forventning om en omsætningsvækst på 15-20% og en indtjening før skat (EBT) på 18-22%. Resultaterne i årets første kvartal ligger dermed betydeligt højere end de udmeldte forventninger for året.

De positive resultater skyldes en pæn fremgang i omsætning af software, mens omsætningen i salg af timebaserede ydelser ligger lidt lavere end omsætningen af timebaserede ydelser i samme periode sidste år.

Denne udvikling følger de annoncerede vækstplaner med fokus på vækst gennem øget softwaresalg, og tallene underbygger således, at cBrain er kommet godt fra start med henblik på at eksekvere selskabets udbyggede vækstplan for perioden 2023-2025.

En del af omsætningsfremgangen i første kvartal kan henføres til engangsindtægter (softwarelicenser) i forbindelse med softwaresalg. Samtidig betyder implementeringen af den udbyggede vækstplan, at der er betydelig usikkerhed forbundet omkring de økonomiske forventninger. På den baggrund fastholder cBrain uændret sine forventninger til regnskabsåret 2023.

Vækstplanen er baseret på 3 tiltag

cBrain fremrykkede og påbegyndte i efteråret 2022 implementeringen af en udbygget vækstplan for perioden 2023-2025.

Vækstplanen er baseret på 3 tiltag: en fortsat udbygning af den eksisterende forretning, øget fokus på salg af klimasoftware til myndigheder samt etablering af en partnerkanal.

cBrain udbygger fortsat sin position i Danmark

På det danske marked kan cBrain glæde sig over fortsat fremgang og udbygning af den eksisterende forretning, med både nye kunder og nye opgaver.

I starten af året kunne cBrain annoncere, at Københavns Kommune har valgt cBrain som leverandør af nyt tilskudsadministrativt system i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det nye system skal understøtte godt 2.000 tilskudssager årligt i Kultur- og Fritidsforvaltningen, og det skal benyttes af ca. 1.000 folkeoplysende foreninger og 50 aftenskoler.

Aftalen er vigtig, fordi den underbygger cBrain position som leverandør af løsninger til brug for tilskudsadministration, samtidig med at aftalen underbygger, at cBrain i stigende grad formår at åbne det kommunale marked.

cBrain har endvidere annonceret en aftale med Udlændingestyrelsen om at indføre F2. cBrain har tidligere annonceret aftaler med Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, Hjemrejsestyrelsen samt Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den nye aftale med Udlændingestyrelsen betyder derfor, at cBrain nu løser opgaver for både departementet og alle styrelser i koncernen.

Styrelser udgør et centralt element i cBrains vækstplan, fordi de udgør en væsentlig del af markedspotentialet for F2, både til brug for ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) og som digital platform for fagprocesser. Den fortsatte tilgang af nye styrelser i Danmark er derfor vigtig og udbygger, at cBrain fortsat formår at udbygge sin hjemmemarkedsposition som leverandør til de danske myndigheder.

cBrain har endvidere indgået to nye aftaler med Energistyrelsen, som har valgt at bruge F2 som digital platform for tilskudsadministration i forbindelse Varmepumpeordningen og som en del af løsningen i forbindelse med den nye varmecheck. cBrain glæder sig over de nye løsninger, som understøtter grøn omstilling og støtte i forbindelse med de stigende energipriser.

Aftalerne med Energistyrelsen er vigtige for cBrain, ikke kun i Danmark, men også internationalt. De nye aftaler underbygger således cBrains internationale satsning på klimasoftware til myndigheder. Samtidig udbygger aftalerne cBrains position, som leverandør af tilskudsløsninger, idet de åbner energiområdet, hvilket i sig selv repræsenterer et stort internationalt marked.

Nye aftaler og ordrer underbygger fortsat international fremgang

Digitalisering står højt på dagsordenen hos regeringen i Ghana. Dette gælder både en grundlæggende digital understøttelse af myndighedernes arbejde og myndighedernes indsats i forbindelse med klimaudfordringen.

cBrain har gennem længere tid haft dialog med centrale myndigheder i Ghana, hvilket har involveret besøg af delegationer i Danmark, ligesom cBrain har mødtes med myndigheder i Ghana. Parallelt hermed annoncerede cBrain i november 2022, baseret på bilaterale møder under COP27 i Egypten, en samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen i Ghana, hvor målet er at genbruge danske erfaringer og dermed accelerere klimaindsatsen.

Som næste trin i Ghana etablerede cBrain i starten af året et 50/50-ejet joint ventureselskab i Ghana i samarbejde med det lokale ghanesiske konsulent- og softwarehus Omni Strategies.

Navnet på det nye selskab er cBrain Omni Ghana Limited, og med afsæt i det nye selskab og samarbejdet med Omni Strategies, håber cBrain at kunne bidrage til digitaliseringen af den offentlige sektor i Ghana ved at genbruge de erfaringer, som cBrain har opbygget gennem mange års samarbejde med danske myndigheder, og ved at genbruge cBrains omfattende bibliotek af F2-baserede løsninger.

I februar annoncerede cBrain en aftale i Ukraine med henblik på at understøtte genopbygning af den kommunale infrastruktur i Makariv. Aftalen er indgået med the Ukrainian Fund for Energy Efficiency and Energy Savings (UFEES), som er en statslig myndighed i Ukraine, samt Makariv Settlement Council, som ligger i Kyiv regionen.

Som første trin i aftalen har cBrain initieret et pilot-projekt, som skal hjælpe med at digitalisere administrationen i Makariv kommune. Her er det målet, baseret på F2 og danske forvaltningsmæssige best practices, at understøtte styring, administration og en sikker sagsbehandling i forbindelse med rekonstruktionen af kommunens infrastruktur, som er blevet ødelagt i forbindelse med besættelsen af regionen.

Parallelt med underskrivelse af aftalen deltog cBrain, i samarbejde med Udenrigsministeriet, i den internationale “the Rebuild Ukraine Conference” i Warszawa i Polen. Konferencen havde deltagelse af mere end 300 europæiske firmaer, finansielle institutioner og offentlige myndigheder, herunder et antal ministerier og kommuner fra Ukraine bl.a. Makariv Settlement Council.

Den ukrainske stat har længe satset på offentlig digitalisering, og cBrain har gennem flere år haft dialog med de ukrainske myndigheder, herunder bl.a. været vært for besøg med deltagelse af højtstående embedsfolk og politikere fra den ukrainske centraladministration hos cBrain i København. Som resultat af dette arbejde kan cBrain nu bidrage til genopbygningen i Ukraine og forhåbentlig på sigt spille en rolle i forbindelse med digitaliseringen af den offentlige sektor i Ukraine.

cBrain har tidligere indgået en stor rammekontrakt omkring leverance af F2-licenser til Deutsche Rentenversicherung Bund. Rammeaftalen er baseret på en succesfuld understøttelse af forretningsprocesser og services på tværs af koncernen, som har afdelinger i alle tyske delstater.

I marts kunne cBrain oplyse, at cBrain var blevet tildelt en kontrakt på leverance af yderligere konsulentydelser i forbindelse med den fortsatte implementering af F2. Kontrakten lyder på godt 2.500 manddage, hvilket har en værdi for cBrain på ca. 25 millioner kroner.

Denne kontrakt er vigtig for cBrain, fordi den underbygger den fortsatte succes hos Deutsche Rentenversicherung. Samtidig står den tyske centraladministration overfor store investeringer som led i den digitale transformation hos de tyske myndigheder, og den fortsatte succes hos Deutsche Rentenversicherung er derfor også vigtig for cBrain, fordi den er med til at positionere cBrain som leverandør hos andre tyske myndigheder.

F2 Klimasoftware understøtter “Closing the water management gap

Det andet tiltag i den udbyggede internationale vækstplan er en øget investering i F2 Klimasoftware.

F2 Klimaløsninger udgør en særlig gruppe af F2-baserede fagsystemer, som understøtter myndighedernes indsats i den globale kamp mod klimaforandringer, fra naturgenopretning og beredskab til reduktion af drivhusgasudledning.

F2 Klimaløsninger defineres og konfigureres direkte i F2 standard software. Det betyder, at det er muligt at opsætte og levere løsningerne langt hurtigere, end den tid det normalt tager at digitalisere komplekse offentlige fagsystemer, og det er vigtigt, fordi netop tid er en afgørende faktor i kampen mod klimaforandringerne.

Timeglasset er ved at løbe ud, og myndighedernes indsats på tværs af verden er afgørende i kampen mod klimaforandringerne. Men selv når både politikerne er blevet enige om klimatiltag, og finansieringen er på plads, tager det desværre ofte flere år at implementere tiltagene, ikke mindst fordi det kræver nye og komplekse IT-systemer. I forbindelse med klimaindsatsen bliver det derfor vigtigt, at løsninger kan leveres hurtigt, hvilket gør cBrain særlig attraktiv for de myndigheder, som arbejder med klimaudfordringerne.

Ved at genbruge digitale best practice erfaringer kan myndighederne kraftigt reducere den tid, som der går fra politisk beslutning om nye tiltag og frem til det tidspunkt, hvor tiltagene gennemføres i praksis.

Som leverandør af klimaløsninger, som hurtigt kan leveres og genbruges, kan cBrain dermed bidrage direkte i den globale kamp mod klimaforandringer. I den forbindelse har cBrain etableret en dedikeret international afdeling, som har ansvaret for at implementere klimastrategien.

Afdelingen vokser hurtigt, og ved udgangen af første kvartal havde cBrains klimakontor lokale medarbejdere på 3 kontinenter udenfor Europa, som arbejder med forretningsudvikling i henholdsvis Nordamerika (San Francisco), Afrika (Nairobi) og Asien-Pacific (Sydney). Samtidig er det lykkedes at gå live med nye F2 Klimaløsninger i Kenya og Californien.

Som led i klimasatsningen har cBrain gennem længere tid arbejdet med løsninger, som understøtter FN’s klimamål nummer 6: rent vand og sanitet (SDG 6: Clean Water and Sanitation), baseret på danske erfaringer med drikkevandsbeskyttelse, spildevandskontrol og miljøtilladelser.

I marts deltog cBrain i FN’s vandkonference i New York (UN 2023 Water Conference), hvilket er den første af sin art i mange år. I forbindelse hermed har FN iværksat en Water Action Agenda og cBrain har, efter aftale med Miljøstyrelsen i Danmark, bidraget med sæt af best practice anvisninger for offentlig digitalisering indenfor vandområdet (“blueprints for digital water governance”).

De nævnte best practices anvisninger tager afsæt i proces- og arbejdsgangsbeskrivelser, som cBrain har udviklet i samarbejde med Miljøstyrelsen, og de bliver nu, via FNs Water Action Agenda, stillet frit til rådighed for andre myndigheder på tværs af verden.

Et bibliotek med best practice beskrivelser muliggør genbrug og dermed en acceleration af myndighedernes indsats på vandområdet, hvilket i forbindelse med indsatsen beskrives som “Closing the water management gap”.

Samtidig har cBrain både en dyb indsigt i proces- og arbejdsgangsbeskrivelser og en række køreklare klimaløsninger, som understøtter processerne. Som følge heraf oplever cBrain nu en interesse fra myndigheder forskellige steder i verden, som er interesseret i at arbejde med cBrain som mulig leverandør.

På FN’s hjemmeside, under partnerskaber, er det muligt at læse mere omkring cBrains indsats i forbindelse med klimamål 6: rent vand og sanitet, og de nævnte blueprints:

https://sdgs.un.org/partnerships/sharing-blueprints-digital-water-governance

cBrain arbejder med at udvikle værktøjer til brug for partnere

Det tredje tiltag i den udbyggede internationale vækstplan kaldes “F2 for Partnere”, og målet er, at kunderne selv eller med hjælp fra eksterne konsulenter kan overtage hele eller dele af de opgaver, som cBrain i dag varetager i forbindelse med leverance og implementering af F2-baserede løsninger.

Selv om cBrain formår at levere løsninger både hurtigere og med færre timer, kræver det stadig et betydeligt antal timer at implementere løsninger. Ved at flytte opgaver ud til kunder og eksterne konsulenter forventer cBrain at kunne accelerere væksten, idet cBrain herved minimerer sin afhængighed af egne interne konsulentressourcer, herunder ikke mindst behovet for en løbende udbygning af organisationen.

For at kunne understøtte partnere er det imidlertid afgørende, at cBrain videreudvikler de værktøjer, som cBrain i dag anvender internt i forbindelse med udvikling og tilpasning af løsninger, herunder både traditionelle F2 fagløsninger og F2 Klimasoftware. Ved at frigive en række af de værktøjer, som i dag anvendes internt hos cBrain, bliver det muligt for kunder selv eller med hjælp fra eksterne konsulenter at overtage en stadig større del af implementeringsopgaven.

Arbejdet med at videreudvikle værktøjerne skrider planmæssigt frem, og cBrain forventer således allerede i Q2 2023 at kunne frigive den første version af et nyt værktøj, som kaldes F2 Service Builder.

Med F2 har cBrain bevist det, som kun få troede var muligt. I tæt samarbejde med danske myndigheder har cBrain designet og udviklet en fuldt integreret platform, en helt ny type af standardsoftware, som indeholder alle de funktioner, som myndigheden har brug for i forvaltningen. Klar til drift, uden behov for hverken specialprogrammering eller en masse konsulenttimer.

Samtidig tilbyder F2 en indbygget procesmotor, som uden begrænsninger kan konfigureres til at understøtte og automatisere enhver fagproces. Det gælder både små og store komplekse sagsområder. End-to-end og automatiseret, dækkende alle trin i sagsforløbet fra selvbetjening til sagsbehandling, journalisering og ledelsesrapportering.

Det er banebrydende at kunne levere komplekse løsninger til den offentlige sektor, som er baseret på standard software, og som kan tilpasses uden programmering. Det viser en helt ny vej for offentlig digitalisering og udgør det teknologiske grundlag for cBrains succes som leverandør til myndighederne.

Nu tager cBrain de næste store teknologiske skridt og videreudvikler procesmotoren, så den også kan anvendes af kunder og eksterne konsulenter. Det sker gennem en række skridt, parallelt med at cBrain udvikler sin strategi for samarbejde med partnere.

Det første F2 værktøj til brug for partnere kaldes F2 Service Builder. F2 Service Builder er et banebrydende nyt værktøj, som gør det muligt for kunder og konsulenter at opsætte og vedligeholde individuelle fagprocesser i F2, lige så nemt som at udfylde et regneark.

Det betyder, at fagprocesser kan opsættes langt hurtigere og med markante besparelser. cBrain forventer derfor, at F2 Service Builder vil kunne flytte markedsandele, parallelt med at det nye værktøj kan understøtte etableringen af en partnerkanal.

Frigivelse af F2 Service Builder, og dermed det første værktøj til brug for partnere, udgør en vigtig milepæl for cBrain i relation til vækstplanen. Det er cBrains forventning, at det vil være muligt at kunne annoncere frigivelsen af F2 Service Builder inden sommerferien.


Med venlig hilsen        

Per Tejs Knudsen, CEO


Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Vedhæftet filSelskabsmeddelelse nr 2023-10 Q1-2023 meddelelse.pdf