English Latvian
Publicēts: 2018-05-02 15:45:01 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Olainfarm” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2018.gada 05.jūnijā plkst. 11.00 AS “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.
Darba kārtība:

  1. Valdes ziņojums par 2017. gada darbības rezultātiem.
  2. Padomes ziņojums par 2017. gada darbības rezultātiem.
  3. Revīzijas komitejas paziņojums par 2017. gadu.
  4. AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2017. gada pārskata apstiprināšana.
  5. 2017. gada peļņas izlietošana.
  6. Valdes ziņojums par 2018. gada budžetu un darbības plānu.
  7. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2018. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2018.gada 05.jūnijā – no plkst. 10.00 līdz 10.45 akcionāru sapulces norises vietā.

AS  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2018. gada 28. maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē 2018.gada 05.jūnijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  •              akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  •              akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv., Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem ir tiesības:
-        akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Olainfarm” Valdei, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt AS „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;
-        7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;
-        ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2018. gada 22. maija līdz 2018. gada 04.jūnijam, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, akciju sabiedrības “Olainfarm” Juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties pa tālr.67013870, vai AS „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

AS „Olainfarm” konsolidētais un koncerna mātes uzņēmuma 2017. gada pārskats, neatkarīgu revidentu ziņojums, Padomes ziņojums, Korporatīvas pārvaldības ziņojums un priekšlikumi par peļņas izlietošanu ir pieejami akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Olainē, 2018.g. 02.maijā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde

Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv

Pielikums


Pilnvaras_veidlapa_05062018_LV.doc