Avaldatud: 2018-04-05 16:28:45 CEST
Arco Vara
Korralise üldkoosoleku kutse

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD


Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rävala pst 5, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 3. mail 2018 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Rävala pst 3, Radisson Blu Sky Hotel saalis Cuxhaven.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

  1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Kinnitada Arco Vara AS-i 2017. aasta majandusaasta aruanne.

  1. Kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Jaotada 31.12.2017 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 784 945 eurot alljärgnevalt:

  • maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 25. mai 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 31. mail 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
  • suunata 694 961 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
  1. Audiitori valimine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2018. ja 2019. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Rävala pst 5, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 18.04.2018, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 30.04.2018. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 26.04.2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 03.05.2018 kell 10.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@arcovara.ee hiljemalt 02.05.2018.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Eesti Päevalehes 06.04.2018.


Lugupidamisega,

Arco Vara AS-i juhatus
+372 6144 630
info@arcovara.ee