Paskelbta: 2021-03-31 15:49:33 CEST
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas), įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

Atsižvelgiant į tai, kad Banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną - 2021 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojo  karantino režimas, nustatytas LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr.122, Banko valdybos sprendimu visiems akcininkams buvo sudaryta galimybė savo valią susirinkimo darbotvarkės klausimais išreikšti vieninteliu įstatymo numatytu būdu – užpildant ir iš anksto pateikiant Bankui bendrąjį balsavimo biuletenį.

2021 m. kovo 31 d. AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

  1. Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas

Pristatymas nedarytas, akcininkams balsavus tik raštu iš anksto. Konsoliduotas metinis pranešimas pridedamas. Su pranešimu ir jo priedais – Valdymo ataskaita, Socialiai atsakingos veiklos ataskaita ir Atlygio ataskaita, - akcininkai turėjo galimybę susipažinti nuo 2021 m. kodo 9 d.

  1. Audito įmonės išvados pristatymas

Pristatymas nedarytas, akcininkams balsavus tik raštu iš anksto. Audito įmonės išvada pridedama, su ja akcininkai turėjo galimybę susipažinti nuo 2021 m. kovo 9 d.

  1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai

Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai susirinkimo dieną nebuvo pristatomi, akcininkams balsavus tik raštu iš anksto. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai buvo paskelbti kartu su valdybos sprendimų projektais, su jais akcininkai turėjo galimybę susipažinti nuo 2021 m. kovo 9 d.

  1. 2020 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas

Patvirtintas 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

  1. Banko pelno paskirstymas

Patvirtintas Banko pelno paskirstymas (pridedama).

Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,0055 euro vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai. Teisių apskaitos data 2021 m. balandžio 15 d.

Papildomą informaciją teikia
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595653, pranas.gedgaudas@sb.lt


PriedaiMetine_2020.pdf
Pelno_paskirstymas.pdf