English Lithuanian
Paskelbta: 2024-03-28 08:55:00 CET
AB "Amber Grid"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 30 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotojo metinio pranešimo;
2) Dėl nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduoto metinio pranešimo;
3) Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
4) Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimo;
5) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2023 m. atlygio ataskaitai;
6) Dėl atnaujintos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo;
7) Valdybos narių išrinkimas;
8) Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo;
9) AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymas;
10) Dėl naujos redakcijos AB „Amber Grid“ įstatų patvirtinimo.

Akcininkų registracijos pradžia: 2024 m. balandžio 30 d. 9.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2024 m. balandžio 30 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2024 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2024 m. gegužės 15 d.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2024 m. kovo 28 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams (paaiškinimams, kai sprendimų priimti nereikia):


1) AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2023 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama)“.

2) Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduoto metinio pranešimo
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama)“.

3) Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“

4) Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimo
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2023 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą (pridedama).“

5) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2023 m. atlygio ataskaitai
Sprendimo projektas:
„Pritarti AB „Amber Grid“ 2023 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.”

6) Dėl atnaujintos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo
Sprendimo projektas:
„6.1. Patvirtinti naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama);
6.2. Įgalioti ir įpareigoti AB „Amber Grid“ vadovą viešai paskelbti patvirtintą atlygio politiką kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas“

7) Valdybos narių išrinkimas
Sprendimo projektas:
„7.1. Nuo 2024 m. balandžio 30 d. į AB „Amber Grid“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausiai balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.
7.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Amber Grid“ vadovą pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.“

8) Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo
Sprendimo projektas
„8.1. Patvirtinti atnaujintą standartinę valdybos nario sutartį dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje (pridedama).
8.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio spendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su visais valdybos nariais pasirašyti šiuo sprendimu patvirtintą standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje.“

9) AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymas
Sprendimo projektas:
„9.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ nominuotiems valdybos nariams atlygis už veiklą valdyboje nėra mokamas..
9.2. Nustatyti šiuos nuo 2024 m. balandžio 30 d. taikytinus fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu, nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių:

PozicijaMėnesinis fiksuotas atlygio dydis (Eur)
Valdybos pirmininkas (nepriklausomas)4 610
Valdybos narys (nepriklausomas)3 458
Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas neina ir nevykdo veiklos kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ* kolegialiame organe 2 766
Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas eina ir vykdo veiklą kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ kolegialiame organe 1 729

* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė
9.3. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.
9.4. Pakeisti Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį „Dėl AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymo“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:
9.4.1. Bendras metinis 2024 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 127 798 Eur;
9.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 9.1. ir 9.2. punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, pridedant 10 proc. metinės valdybos narių atlygių sumos papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.“

10) Dėl naujos redakcijos AB „Amber Grid“ įstatų patvirtinimo
Sprendimo projektas:
„10.1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (pridedama).
10.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą (su teise perįgalioti) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pateikti bei atsiimti dokumentus, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu.“

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.
AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 16 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2024 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 25 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt.
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

Priedai:
1. AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas, nepriklausomo auditoriaus išvada;
2. AB „Amber Grid“ 2023 m. pelno paskirstymo projektas;
3. AB „Amber Grid“ naujos redakcijos įstatų projektas;
4. AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos projektas;
5. Standartinė valdybos nario sutartis;
6. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma;
7. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis;
8. Pranešimas žiniasklaidai.


Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt


Priedaiabambergrid-2023-12-31-lt.zip
Amber Grid Igaliojimo forma.docx
Amber Grid istatai.docx
Amber Grid vadovo ir valdybos nariu atlygio politika.docx
Balsavimo biuletenis.docx
Pelno paskirstymo projektas.pdf
Pranesimas ziniasklaidai_Amber Grid 2023 metu veiklos kryptis - salygu zaliosios energetikos pletrai kurimas.docx
Valdybos nario veiklos sutarties forma.docx