Paskelbta: 2020-04-09 07:55:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB Vilkyškių pieninė audituotos konsoliduotos metinės finansinės ataskaitos paskelbimo datos pasikeitimo

AB Vilkyškių pieninė praneša, kad dėl užsitęsusių audito darbų, patvirtintos audito ataskaitos kartu su metiniu konsoliduotu finansiniu rinkiniu planuotą 2020 m. balandžio 9 d. nepaskelbs. Šis ataskaitų paskelbimo datos pasikeitimas susijęs su dėl karantino užsitęsusiais audito darbais.

Taip pat informuojame, kad audituotą konsoliduotų ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo už 2019 metus planuojame paskelbti ne vėliau nei balandžio 22 d., o audituotos metinės ataskaitos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bus tvirtinamos kaip ir planuota, balandžio 30 d.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102