English Estonian
Avaldatud: 2023-02-28 07:00:00 CET
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2022. aasta ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused

Aasta kokkuvõttes kasvas müügitulu 121,7 mln euroni (+11%), korrigeeritud EBITDA 55,8 mln euroni (+3,3%) ja kasumiks kujunes 25,6 mln eurot (–0,1%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 3,2 protsendipunkti võrra, investeeringute maht oli 13,9 mln eurot (–5,9%).

Möödunud aasta tulemusi mõjutasid enim pandeemiaga seotud piirangute kadumine, mis andis hoogu reisisadamate tegevusele ning Vene-Ukraina sõja algus ja sanktsioonid, mis tõid kaasa kaubasadamate mahtude languse. Reisijate arv kasvas 98% 7,0 mln reisijani, kuid kaubamaht kahanes 20,7% 17,8 mln tonnini. Seejuures laevakülastuste arv oli võrdlemisi stabiilne vähenedes vaid 3% 7130 külastuseni. Kõrged energiahinnad, teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid tegevuskulusid.

IV kvartalis oli müügitulu 28,2 mln eurot (–1%), korrigeeritud EBITDA 8,9 mln eurot (–30%) ja kasum 1,6 mln eurot (–75%). Langust mõjutasid vähenenud laevakülastuste arv, laevatasude langetamine reisisadamates, sanktsioonidest tulenenud kaubamahtude langus ning Botnica lühem prahiperiood. Reisiparvlaevade segment näitas tasude indekseerimise mõjul kasvu nii müügitulus kui kasumimarginaalis.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suutis ettevõte hoolimata sõja ja sanktsioonide mõjust kaubaärile ning sisendhindade hüppelise kasvu tingimustes siiski kasvatada müügitulu ja korrigeeritud EBITDA-d, mis tõestab taas kord tasakaalustatud ärimudeli efektiivsust. „Reisijate äri taastumine pandeemiast on olnud oodatust kiirem ja kaubaäris näeme sõja negatiivsete mõjude kõrval vedellastis ka võimalusi teiste lastiliikide kasvuks. Jätkasime investeeringutega ja avasime reisiterminali D esise väljaku, millega liigume sadamaala inimsõbralikumaks atraktiivseks elukeskkonnaks arendamise suunas. Kinnisvaraäris oli väga oluline samm edasi Vanasadama detailplaneeringute eskiiside avalikustamine aasta lõpus. Tulevikku vaadates alustasime ka Paldiski Lõunasadamas meretuuleparkide ehituse kai ja tagalaala projekti elluviimist. Usun, et sadamatel on tulevikus oluline roll roheenergia tootmise toetamisel ja taristu arendamisel,“ ütles Kalm.

Juhatus teeb nõukogule ettepaneku maksta 2022. aasta eest aktsionäridele dividendi vähemalt 70% kasumist.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril veebiseminaridel, sh kell 13.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 14.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

  IV kv IV kv +/– 2022 2021 +/–
  2022 2021 %     %
Müügitulu 28,2 28,5 –1,0 121,7 110,1 10,6
Korrigeeritud EBITDA 8,9 12,8 –30,2 55,8 54,0 3,3
Korrigeeritud EBITDA marginaal 31,7% 44,9% –13,2 45,9% 49,1% –3,2
Ärikasum 2,6 6,6 –60,7 30,8 29,8 3,5
Tulumaks –0,1 0,0 –4,2 –3,3 28,0
Perioodi kasum 1,6 6,5 –75,0 25,6 25,6 –0,1
Investeeringud 1,4 4,5 –68,2 13,9 14,7 –5,9


  31.12.2022 31.12.2021 +/–
Varade maht 621,2 629,5 –1,3%
Intressi kandvad võlakohustused 187,4 203,3 –7,8%
Muud kohustused 52,9 45,3 16,6%
Omakapital 381,0 380,9 0,0%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused IV kvartalis:

  • Täiendavate sanktsioonide rakendumine vedellastile detsembri alguses
  • Saavutasime 72% reisijate arvu pandeemia eelsest tasemest
  • Tallinna Linnavalitsus avalikustas Vanasadama ala neli detailplaneeringu eskiisi
  • Avasime reisiterminali D esise linnaväljaku
  • Pikendasime jäämurdja Botnica suvetöö lepingut Baffinlandiga
  • Muudatused ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuses
  • Valmis Vanasadama õhukvaliteedi uuring

Müügitulu
Müügitulu kasvas aasta kokkuvõttes 11,7 mln eurot ehk 10,6%, ning oli kokku 121,7 mln eurot. Müügitulu kasvas kõigis tululiikides peale laevatasude. Enim suurenes reisijatasude tulu, mis tõusis 4,6 mln euro võrra (+81%) 10,2 mln euroni. Tulu üleveoteenuste osutamisest tõusis 3,8 mln euro võrra (+13%) 33,6 mln euroni. Ainsana vähenes laevatasude tulu, langedes 0,2 mln eurot (–0,5%) 37,2 mln euroni, mille põhjustasid vähenenud laevakülastuste arv ja vähendatud tonnaažitasu tariifid reisilaevadele Vanasadamas.
IV kvartalis langes müügitulu 0,3 mln eurot (–1%) 28,2 mln euroni. Müügitulu langus tulenes eelkõige madalamatest laevatasudest (–1,8 mln eurot, –19,2%), mida mõjutas vähenenud laevakülastuste arv reisi- ja kaubasadamate segmendis kui tasumäära alandamine reisioperaatoritele.
Reisisadamate segmendi aasta müügitulu kasvas reisijate arvu tõusu mõjul. Tulu reisijatasudest kasvas 4,6 mln eurot koroonaviirusest tulenenud piirangute kadumise tõttu. Reisimisaktiivsus kasvas nii liinireisidel kui ka kruiisireisidel. Kasvas tulu elektrienergia müügist nii elektrihinna hüppelise tõusu kui suurema tarbimismahu mõjul. Renditulu kasv tulenes kruiisiterminali kasutamisest, parkimistulude suurenemisest ja soodustuste kaotamisest. IV kvartalis kahanes reisisadamate segmendi müügitulu 0,3 mln eurot (–4%) 8,1 mln euroni.
Kaubasadamate segmendi aasta müügitulu langes peamiselt vähenenud laevatasude mõjul, kuna seoses sanktsioonidega oli vähem laevakülastusi. Vähenenud laevakülastused vähendasid ka muude teenuste müügitulusid. Kaubatasude osas suudeti vaatamata langenud mahtudele tulusid veidi kasvatada, kuna madalama kaubatasudega kaubad asendusid kõrgema tasumääraga kaupadega. Elektrienergiahindade tõus toetas ka tulude kasvu elektri müügist. Lisaks sanktsioonidele mõjutas kaubasadamete segmendi tulemusi Paljassaare sadama elektrienergia jaotusvõrgu müük 2021. aasta lõpus. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmendi müügitulu 0,5 mln eurot (–5%) 9,9 mln euroni.
Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu kasvas peamiselt nii lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul kui ka suuremast reiside arvust. IV kvartalis kasvas müügitulu 0,9 mln eurot (+12%) 8,3 mln euroni.
Muu segmendi aasta müügitulu kasvas, kuigi jäämurdja Botnica suvine prahiperiood oli lühem kui aasta varem, mil Kanada tellija pikendas prahiperioodi. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade indekseerimine inflatsiooniindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis langes müügitulu 0,4 mln eurot (–16%) 1,9 mln euroni (aasta varem oli IV kvartalis rohkem prahipäevi).

EBITDA
Korrigeeritud EBITDA tõusis 1,8 mln eurot (+3,3%) 55,8 mln euroni, tulenevalt tõusust reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 49,1%-lt 45,9%-le. IV kvartali korrigeeritud EBITDA langes 3,9 mln eurot (–30%).

Kasum
Kontserni 2022. aasta kasumiks kujunes 25,6 mln eurot, mis vähenes 20 tuh euro võrra (–0,1%). IV kvartali tulemuseks oli kasum 1,6 mln eurot (–4,9 mln eurot, –75%).

Investeeringud
2022. aastal investeeris kontsern 13,9 mln eurot, mis oli 0,9 mln eurot ehk 6% vähem kui eelneval aastal ning jäi ühtlasi viimase kuue aasta madalaimale tasemele. 2022. aasta investeeringud olid jätkuvalt seotud peamiselt Vanasadamaga, kus suurematest objektidest lõpetati (viimased tööd toimusid 2023. aasta alguses) 2020. aastal alustatud reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimine.
Muuga sadamas olid suurimad investeeringud seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamise ja sadamaalal liiklemise tingimuste parendamisega. Jäämurdjal Botnica suuremaid töid ei tehtud. Reisiparvlaevade puhul olid suuremateks töödeks laevade planeeritud dokitööd ning klienditeenindus- ja piletimüügisüsteemide täiustamine.
IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 1,4 mln eurot ehk 3,1 mln eurot vähem kui 2021. aasta IV kvartalis.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes 31.12.2022 31.12.2021
VARAD   
   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid 44 387 34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 7 477 14 151
Varud 749 399
Müügiootel põhivara 100 0
Käibevara kokku 52 713 49 390
   
Põhivara   
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 099 1 559
Muud pikaajalised nõuded 303 896
Materiaalne põhivara 564 379 575 563
Immateriaalne põhivara 1 735 2 130
Põhivara kokku 568 516 580 148
   
Varad kokku 621 229 629 538
   
KOHUSTISED   
   
Lühiajalised kohustised   
Võlakohustised 15 916 15 916
Eraldised 2 013 1 572
Sihtfinantseerimine 8 578 1 223
Maksuvõlad 1 060 890
Võlad tarnijatele ja muud võlad 9 832 10 348
Lühiajalised kohustised kokku 37 399 29 949
   
Pikaajalised kohustised   
Võlakohustised 171 482 187 398
Sihtfinantseerimine 30 156 29 835
Muud  võlad 1 216 1 461
Pikaajalised kohustised kokku 202 854 218 694
   
Kohustised kokku 240 253 248 643
   
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 22 115 21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 25 791 26 534
Perioodi kasum 25 592 25 612
Omakapital kokku 380 976 380 895
   
Kohustised ja omakapital kokku 621 229 629 538

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

       
tuhandetes eurodes  IV kv 2022 IV kv 2021 2022 2021
     
Müügitulu 28 243 28 540 121 703 110 051
Muud tulud 301 742 1 441 1 779
Tegevuskulud –12 152 –10 508 –43 418 –35 962
Tööjõukulud –6 955 –5 807 –23 165 –20 920
Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 609 –6 258 –25 312 –24 761
Muud kulud –213 –60 –462 –429
Ärikasum 2 615 6 649 30 787 29 758
     
Finantstulud ja -kulud     
Finantstulud 119 35 216 95
Finantskulud –1 002 –296 –2 013 –1 378
Finantstulud ja -kulud kokku –883 –261 –1 797 –1 283
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
Kasum/kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse
–19 146 795 412
Kasum enne tulumaksustamist 1 713 6 534 29 785 28 887
     
Tulumaks –82 0 –4 193 –3 275
Perioodi kasum 1 631 6 534 25 592 25 612
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
1 631 6 534 25 592 25 612
         
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,01 0,02 0,10 0,10
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,01 0,02 0,10 0,10

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

    
tuhandetes eurodes 2022 2021
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 130 099 117 001
Muude tulude eest laekunud raha 188 144
Maksed tarnijatele –53 548 –44 427
Maksed töötajatele ja töötajate eest –19 899 –18 665
Maksed muude kulude eest –368 –451
Makstud tulumaks dividendidelt –4 335 –3 440
Äritegevusest laekunud raha 52 137 50 162
   
Materiaalse põhivara soetamine –15 189 –14 535
Immateriaalse põhivara soetamine –455 –641
Materiaalse põhivara müük 191 2 573
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 15 001 409
Saadud dividendid 255 0
Saadud intressid 83 3
Investeerimistegevuses kasutatud raha –114 –12 191
   
Võlakirjade lunastamine –7 650 0
Saadud laenude tagasimaksed –8 266 –8 266
Makstud dividendid –25 287 –20 085
Makstud intressid –1 264 –1 458
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –9 –1
Finantseerimistegevuses(t)
laekunud/kasutatud raha
–42 476 –29 810
   
RAHAVOOG KOKKU 9 547 8 161
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 34 840 26 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 547 8 161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 44 387 34 840

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

ManusedEsitlus Q4 2022 webinar EST.pdf
Tallinna Sadama vahearuanne 12 kuud 2022 EST.pdf
Tallinna-Sadam-Financial-Results-Q4-2022-Data.xlsx