English Estonian
Avaldatud: 2021-07-29 07:37:55 CEST
Arco Vara
Kvartaliaruanne

2021. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

Arco Vara on aasta esimesel poolel ootusi ületanud. Korterite müüginumbrid näitavad, et omaniku on leidnud kõik valmisehitatud kodud ning edu on saatnud ka ehituses olevaid projekte: kardetud ehitusmaterjalide tarneraskused on suudetud ületada ja kõikide hoonete ehitused on graafikus.

Teise kvartali peamisteks müügitulu allikateks on viimased korterid Kodukalda ja Iztok Parkside arendustes. Seega on nii Tartus kui Sofias kõik korterid müüdud. Eelmüügid on käimas Tallinnas Kodulahe arenduses, kus tänaseks on saadaval vaid 4 korterit, projekti müügitulu summas 12,2 miljonit eurot on oodata 2022. aasta II kvartalis.

Põgusalt tulevikku vaadates on 2021. aasta II kvartalis arendusmeeskond Eestis projekteerinud Kodulahe Rannakalda etappi, mille avalikku müüki tulekut ja ehitusluba on oodata septembris ning ehituse algust käesoleva aasta IV kvartalis. Bulgaaria meeskond on teinud ettevalmistusi Botanica Lozen projekti „sulatamiseks“, hinnates võimalusi arendada piirkond välja ainult eramutena, mille vastu on huvi Sofia ümbruses oluliselt kasvanud.

Vaadeldes Arco Vara finantstulemusi, oleme saavutanud ühe eesmärkidest: ületada omakapitali tootlust (ROE) 20% aastas. Kiire eelmüük pakkus võimaluse optimeerida intressikulusid ning suurendada sellega käimasolevate projektide kasumimarginaali. Grupil on kasutamata laenulimiite - 60%-line omakapitali suhe varadesse on ajutine nähtus, aasta teises pooles on oodata varade mahu kasvu seoses Kodulahe ehituste laienemisega.

Arco Vara soov arendusmahte järgneva viie aasta jooksul oluliselt kasvatada on saanud hoogsa alguse. See ei ole märkamatuks jäänud ka aktsionäridele, kelle hulk on 2021. aastal kasvanud peaaegu kahekordseks, mis viitab eraisikute huvile investeerida kinnisvarasse ilma ise kinnisvara ostmata. Nendele investoritele on suunatud ka septembris planeeritud aktsiate emissioon.


PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2021. aasta II kvartali müügitulu oli 1 504 tuhat eurot, mis on 58% enam kui 2020. aasta II kvartali müügitulu 951 tuhat eurot. Grupi 2021. aasta 6 kuu müügitulu 10 670 tuhat eurot on 2,3 korda suurem 2020. aasta 6 kuu müügitulust 3 189 tuhat eurot.

2021. aasta II kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 621 tuhat eurot ja puhaskasumiks 523 tuhat (6 kuud 2021: ärikasum 2 430 tuhat eurot ja puhaskasum oli 2 223 tuhat eurot). 2020. aasta II kvartalis sai grupp ärikasumit 42 tuhat eurot ja puhaskahjumit 69 tuhat eurot (6 kuud 2020: ärikasum 175 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 49 tuhat eurot).

2021. aasta II kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 5 korterit ja 1 äripind (6 kuuga kokku 63 korterit ja 1 äripind). 2020. aasta II kvartalis müüdi 5 korterit ning 6 kuuga kokku 15 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2021. aasta esimese 6 kuuga 765 tuhande euro võrra, tasemele 7 734 tuhat eurot 30.06.2021 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.06.2021 seisuga 5,1%, mis on 0,3% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2020 seisuga.


TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2021. aasta II kvartalis 1 504 tuhat eurot (II kvartal 2020: 951 tuhat eurot) ja 6 kuuga 10 670 tuhat eurot (6 kuud 2020: 3 189 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas II kvartalis 1 234 tuhat eurot ja 6 kuuga 10 136 tuhat eurot (2020. aasta: II kvartalis 782 tuhat eurot ja 6 kuuga 2 777 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2021. aasta II kvartalis oli 200 tuhat eurot ja 6 kuuga 394 tuhat eurot (2020. aasta II kvartalis 148 tuhat eurot ja 6 kuuga 310 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal olid kõik kontori- ja kaubanduspinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Merimetsa linnaosas Tallinnas Kodulahe kvartali II etapis on müümata üks äripind. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja kasutusloa.

2020. aasta IV kvartalis lõppesid ehitustööd Kodulahe kvartali III etapis, kus valmis 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4. Käesoleva aruande avaldamise päevaks on kõik korterid müüdud ning majal on olemas kasutusluba.

2020. aasta lõpus alustati Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitust. Valmimisel on kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad 2022. aasta suvel. Aastaaruande avaldamise päevaks on 72 korterist 68 eelmüüdud.

Kodulahe projekti VI etapp aadressil Paldiski mnt 74 ootab ehitusluba, projekteerimine on töös. Kodulahe VI etapi ehituse algus on kavandatud 2021. aastasse. Plaanis on ehitada paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit, millest paljud on merevaatega. Korterelamud saavad valmis umbes 2 aastat pärast ehituse algust.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti detailplaneeringu eskiislahenduse konkurss on lõppenud, käimas on detailplaneeringu protsess.

2021. aasta II kvartalis lõppesid müügid Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu rajati 4 väiksemat kortermaja kokku 30 korteriga Kodukalda projektinime all. 2021. aasta II kvartalis said Kodukalda majad ka kasutusloa.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias hoogustus 2020. aasta detsembris, mil hoone sai kasutusloa. Käesoleva kvartaliaruande avaldamise päevaks on kõik korterid müüdud. Projekt koosnes kolmest kortermajast kokku 67 korteriga. Kuna korterid anti bürokraatlike takistuste tõttu kätte aasta hiljem kui lubatud, soovib 2 klienti hüvitist kokku summas 40 tuhat eurot. Kuna nimetatud korteriomanikud soovivad valuraha, aga mitte korteritest loobuda, ei ole hüvitise maksmise kohustus realistlik ja reservi selleks pole moodustatud.

Botanica Lozeni projekti oli kavandatud preemiumklassi arendus, mis Covid-19 taandumiseni on otsustatud ajutiselt külmutada. Projekti värskeim vaade näeb ette 65 kodu (eramud) rajamist. Oodatav ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 30.06.2021 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 6 kuud 20216 kuud 2020II kv 2021II kv 2020
     
Müügitulu enda kinnisvara müügist10 1362 7771 234782
Müügitulu teenuste müügist534412270169
Müügitulu kokku10 6703 1891 504951
     
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-8 178-2 541-1 059-714
Brutokasum2 492648445237
     
Muud äritulud220120
Turustuskulud-65-57-30-15
Üldhalduskulud-401-415-217-179
Muud ärikulud-40-1-11-1
Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest42204220
Ärikasum2 43017562142
     
Finantstulud ja -kulud-207-224-98-111
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)2 223-49523-69
     
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)2 223-49523-69
     
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
- tava0,24-0,010,06-0,01
- lahustatud0,24-0,010,06-0,01


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.06.202131.12.2020
   
Raha ja raha ekvivalendid6242 200
Nõuded ja ettemaksed5061 344
Varud15 66714 960
Käibevara kokku16 79718 504
   
Nõuded ja ettemaksed55
Kinnisvarainvesteeringud9 9729 564
Materiaalne põhivara 1522
Immateriaalne põhivara112136
Põhivara kokku10 1049 727
VARAD KOKKU26 90128 231
   
Laenukohustused3053 482
Võlad ja saadud ettemaksed2 3783 308
Lühiajalised kohustused kokku2 6836 790
   
Laenukohustused8 0537 217
Pikaajalised kohustused kokku8 0537 217
KOHUSTUSED KOKKU10 73614 007
   
Aktsiakapital6 5726 299
Registreerimata aktsiakapital0273
Ülekurss2 2852 285
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Jaotamata kasum5 2973 356
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital16 16514 224
OMAKAPITAL KOKKU16 16514 224
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU26 90128 231


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
www.arcovara.com

ManusAVG 2021 Q2 EST.pdf