English Latvian
Publicēts: 2016-08-16 15:08:34 CEST
Olainfarm
Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi.

Ārkārtas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

Olaine, 2016-08-16 15:08 CEST -- 1.               Padomes vēlēšanas

 

1.1. Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot 2016.gada 16.augustu par padomes pilnvaru termiņa sākuma datumu:

 

Vārds, uzvārds:

1. Aleksandrs Raicis

2. Geliia Gildeeva

3. Gunta Veismane

4. Ivars Godmanis

5. Valentīna Andrējeva.

 

Balsošana: par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu skaits:

 

Par Aleksandru Raici - 1963180 balsis, jeb 19,997 % no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

Par Guntu Veismani - 1963389 balsis, jeb 20% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

Par Valentīnu Andrejevu - 1963247 balsis, jeb 20% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

Par Geliiu Gildeevu - 1963289 balsis, jeb 19,998% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

Par Ivaru Godmani- 1963247 balsis, jeb 19,998% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

 

Nav nodotas – 37807 balsis, jeb 0,38% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

 

1.2.      Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 11500,00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2. Statūtu grozījumi

 

2.1. Veikt sekojošus grozījumus AS „Olainfarm” Statūtos:

2.1.1. Izteikt Statūtu 4.punktu sekojošā redakcijā:

„4. Valde

Sabiedrības Valde sastāv no septiņiem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ Valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājam un trim Valdes locekļiem ir neierobežotas tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. Pārējiem trim Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību tikai kopīgi.”.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2.1.2. Izteikt Statūtu 6.2.punktu šādā redakcijā:

„6.2. Revīzijas komitejas locekļi tiek ievēlēti akcionāru sapulcē uz 2 (diviem) gadiem”.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2.2. Apstiprināt AS “Olainfarm” Statūtu jauno redakciju.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

         Olainē, 2016. gada 16.augustā
         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv