Avaldatud: 2021-05-07 07:00:00 CEST
Inbank
Kvartaliaruanne

Inbanki 2021. aasta esimese kvartali auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2021. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 2,55 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 17% enam. Esmakordselt konsolideerib pank oma majandustulemustes 2021. aasta jaanuaris omandatud Mobire AS-i 53% osaluse. Kvartali omakapitali tootlus oli 15,5%.

  • Inbanki laenuportfell kasvas 2020. aasta esimese kvartaliga võrreldes 25% ja ulatus 433 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 22% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 453 miljoni euroni.
  • Esimese kvartali müügimaht oli kokku 97 miljonit eurot. Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvas see 49%. Kasvu vedas Poola äriüksus, mis kasvas aastatagusega võrreldes 258% ja panustas kogumüüki 43 miljonit eurot.
  • Toodete lõikes kasvas järelmaksu tooteliin eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 97% ja oli 71 miljonit eurot moodustades 73% kogumüügist. Väikelaenu müügimaht vähenes 37% ja oli 9 miljonit eurot, autosid finantseeriti 17 miljoni euro eest, mis on 15% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.
  • Poola äriüksus jõudis esmakordselt kvartaalsesse kasumisse.
  • Esimese kvartali lõpus oli Inbankil 718 000 aktiivset kliendilepingut, mis on 18% enam kui aasta tagasi.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Kui 2020. aasta märtsis kukkus Inbanki müük koroonakriisi tulemusena poole võrra, siis sel aastal oli märts Inbanki ajaloos parim müügikuu. Alates 2020. aasta teisest poolest on meie kasvu vedanud Poola äriüksus, mis tegi seda ka käesoleva aasta esimeses kvartalis ja enam kui kolmekordistas oma müügimahu panustas kogumüüki 43 miljonit eurot.

Rõõm on näha, et eelkõige just partnerpõhistes kanalites on Inbanki positsioon aastaga veelgi tugevnenud - müüsime kokku 71 miljoni euro eest järelmaksu, mis on aastatagusega võrreldes pea kaks korda rohkem. Samas on kriis ja jätkuv ebamäärasus tarbijate kindlustundele kindlasti oma jälje jätnud, väikelaenude mahud pole 2020. aasta esimese kvartali tasemele veel jõudnud.

Meil on põhjust aasta alguse majandustulemustega rahul olla. Esimeses kvartalis kasvasid ärimahud eelmise aastaga võrreldes 49% ja kokku müüsime 97 miljoni euro eest krediiditooteid. Esmakordselt peale koroonakriisi algust pööras Inbanki kasum taas tõusule ja teenisime kokku 2,55 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 17% enam kui aasta tagasi.

Majanduse avanedes ootame järgnevatelt kvartalitelt tugevat jaetarbimise kasvu ja laenunõudluse taastumist.“

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.03.2021

Bilansimaht 582,4 miljonit eurot
Laenuportfell 432,7 miljonit eurot
Hoiuseportfell 452,6 miljonit eurot
Omakapital 66,9 miljonit eurot
Puhaskasum 2,55 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 15,5%


Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)
 1. kvartal
2021
1. kvartal
2020
3 kuud
2021
3 kuud
2020
Intressitulu sisemise intressimäära meetodil11 11610 88711 11610 887
Intressikulu-2 143-1 936-2 143-1 936
Neto intressitulu8 9738 9518 9738 951
     
Teenustasutulu449294449294
Teenustasukulu-789-490-789-490
Neto teenustasutulu-340-196-340-196
     
Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt00 0
Muud põhitegevusega seotud tulud3 5221403 522140
Muud põhitegevusega seotud kulud-2 7210-2 7210
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku9 4348 8959 4348 895
     
Tööjõukulud-2 751-2 399-2 751-2 399
Turunduskulud-543-507-543-507
Halduskulud-1 054-1 047-1 054-1 047
Põhivara kulum-740-479-740-479
Tegevuskulud kokku-5 088-4 432-5 088-4 432
     
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja
laenude allahindluse kulu
4 3464 4634 3464 463
     
Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt336416336416
Laenude allahindluse kulu-1 805-2 419-1 805-2 419
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu2 8772 4602 8772 460
     
Tulumaks-331-279-331-279
Aruandeperioodi puhaskasum2 5462 1812 5462 181
sh Emaettevõtte aktsionäride osa puhaskasumist2 3872 1812 3872 181
sh Mittekontrolliv osalus15901590
     
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse   
Realiseerumata kursivahed-126-116-126-116
Aruandeperioodi koondkasum2 4202 0652 4202 065
sh Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist2 2612 0652 2612 065
sh Mittekontrolliv osalus15901590


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)

 
 31/03/202131/12/2020
Varad  
Nõuded keskpankadele50 34927 445
Nõuded krediidiasutustele19 18519 784
Investeeringud võlakirjadesse15 20513 618
Laenud ja nõuded 432 672402 212
Investeeringud sidusettevõtetesse4 2384 026
Materiaalsed varad7 837833
Vara kasutusõigus29 8091 157
Immateriaalsed varad17 24716 139
Muud finantsvarad1 2311 350
Muud varad2 3341 297
Edasilükkunud tulumaksu vara2 2502 170
Varad kokku582 357490 031
   
Kohustised  
Klientide hoiused 452 592391 341
Muud finantskohustised40 81612 218
Tulumaksukohustis1 096864
Muud kohustised3 3432 810
Emiteeritud võlaväärtpaberid04 010
Allutatud võlaväärtpaberid17 57317 563
Kohustised kokku515 420428 806
   
Omakapital  
Aktsiakapital961961
Ülekurss23 86523 865
Kohustuslik reservkapital9690
Muud reservid1 3641 438
Jaotamata kasum37 25234 871
Mittekontrolliv osalus3 3990
Omakapital kokku66 93761 225
   
Kohustised ja omakapital kokku582 357490 031

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 4000 aktiivset koostööpartnerit ja 718 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
korporatiivkommunikatsiooni juht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

ManusInbank_Interim_Report_Q1_2021_ET.pdf