English Lithuanian
Paskelbta: 2019-07-19 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „VILNIAUS BALDAI“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. rugpjūčio 12 d. 10.00 val. adresu Savanorių pr. 178B, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2019 m. rugpjūčio 2 d.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ ir akcinės bendrovės „Trenduva“ reorganizavimo sąlygų parengimui

Sprendimo projektas:

Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ ir akcinės bendrovės „Trenduva“ reorganizavimo sąlygų parengimui

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi pritarti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, kurios kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Savanorių pr. 178B, ir UAB „Trenduva“ (pertvarkytos į akcinę bendrovę), kurios kodas 304438643, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., T. Narbuto g. 5, reorganizavimo sąlygų parengimui, kurių pagrindu akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ dalyvauja reorganizavime jungimo būdu, kurio metu prie akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, bus prijungta dukterinė bendrovė - akcinė bendrovė „Trenduva“.

2. Kadangi akcinei bendrovei „Vilniaus baldai“ nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės akcijos, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra:

2.1. Reorganizavimo sąlygose nenumatoma:

- po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės akcijų keitimo į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, akcijas santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės;

- po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai;

- akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, akcijų kainos skirtumas, išmokamas pinigais;

- momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos.

2.2. Auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka.

2.3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama.

2.4. Reorganizuojamos bendrovės vadovas ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės valdyba nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą.

2.5. Reorganizuojamos bendrovės ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės vadovai bendrovės akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos.

2.6. Reorganizuojamos bendrovės akcijos į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, akcijas nekeičiamos.

3. Pavesti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybai iki 2019 m. rugsėjo 26 dienos, vadovaujantis šiuo sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, parengti reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatus.

4. Apie reorganizavimo sąlygų sudarymą vieną kartą viešai paskelbti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatuose nurodytame šaltinyje - Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

5. Kadangi apie reorganizavimą prijungimo būdu paskelbiama taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 8, 9, 10, 11 ir 12 dalyse bei 65 straipsnio 1 dalyje, tai yra:

- reorganizavimo sąlygos juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje dieną;

- Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas;

- Juridinių asmenų registro tvarkytojas informaciją apie gautas reorganizavimo sąlygas skelbia iki reorganizavimo pabaigos. Su šia informacija kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti neatlygintinai;

- kiekvienam po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės akcininkui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka sudaroma galimybė susipažinti su įstatyme nurodytais dokumentais: reorganizavimo sąlygomis; akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pakeistais įstatais; akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ ir akcinės bendrovės „Trenduva“ trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais;

- akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ ir akcinė bendrovė „Trenduva“ apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbia atitinkamos bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje vieną kartą ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu;

nė vienam (ar keliems) akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcininkui (akcininkams), kuriam (kuriems) priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, per 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas, nepareikalavus, kad būtų sušauktas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ visuotinis akcininkų susirinkimas, netaikomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 straipsnis, tai yra nešaukiamas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ visuotinis akcininkų susirinkimas, o sprendimą dėl reorganizavimo prijungimo būdu ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas priima akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdyba. Sprendimu dėl reorganizavimo patvirtinamos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės įstatai. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą reorganizuoti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, ne vėliau kaip per 5 dienas pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui.


Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ patalpose, esančiose Vilniaus m., Savanorių pr. 178B darbo valandomis.


Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.


Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.


Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.


Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „VILNIAUS BALDAI“ adresu Savanorių pr. 178 B, LT-03154 Vilnius, registruotu paštu.


Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama AB „VILNIAUS BALDAI“ interneto svetainėje adresu http://www.vilniausbaldai.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2525700.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00