Publicēts: 2021-04-14 15:44:47 CEST
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Likvidējamās AS ’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ auditēts finanšu pārskats par 2020.gadu.

Likvidējamās AS ''KURZEMES ATSLĒGA 1'' auditēts finanšu pārskats par 2020.gadu.

Kalvenes iela 27,Aizpute,Aizputes novads,LV3456, 2021-04-14 15:44 CEST -- Likvidējamās akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ 2020. gadā darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts, tiek ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeļu furnitūra, metāla kalumi, būvkonstrukcijas, tehnoloģiskais aprīkojums, sniegti cinkošanas pakalpojumi u.c.

Sabiedrības neto apgrozījums 2020. gadā bija 1 501 275 EUR, kas ir par 179 432 EUR jeb 10.7 % mazāk nekā 2019.gadā

2020.gads noslēdzās ar zaudējumiem 421 888 EUR apmērā.

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gadu
 
 
  2020   2019
    EUR   EUR
         
Neto apgrozījums   1 501 275   1 680 707
         
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas   (1 768 755)   (1 718 046)
         
Bruto zaudējumi vai peļņa   (267 480)   (37 339)
         
Pārdošanas izmaksas   (54 004)   (46 560)
         
Administrācijas izmaksas   (80 142)   (87 847)
         
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi   13 785   37 790
         
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas   (27 876)   (76 167)
         
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas   (6 136)   (1 608)
         
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   (421 853)   (211 731)
         
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu    (35)   (490)
         
Pārskata gada zaudējumi   (421 888)   (212 221)

 

Zaudējumi uz akciju                         (0.460)   (0.231)

Pēteris Frīdenbergs

Likvidējamā AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’

likvidators

e-mail:peteris@ka1.lv

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         A/S Kurzemes Atslēga-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Tel.: 63448075


KA1_gada_parskats_2020_auditets_pdf.pdf
KA1_Neatk_Revidentu_zinojums_2020.pdf
KA1_Atalgojuma_zinojums_2020.pdf
KA1_Korp_Parv_Paz_2020.pdf