Paskelbta: 2021-04-30 16:30:49 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. balandžio 30 d., sprendimai

2021 m. balandžio 30 d.  įvyko AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 176 136 412 akcijų, kurios suteikia 176 136 412 balsų (t. y. 77,45% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1.   Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2.   Bendrovės 2020 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2020 m. konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

3.   Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 11 088 936 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.RodikliaiSuma, Eur
1.  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2020 m. gruodžio 31 d.6 701 288
2.  Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)4 140 648
3.  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  - 
4.  Pervedimai iš rezervų247 000
5.  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti  - 
6.  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis  - 
7.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)11 088 936
8.  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą207 032
9.  Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti493 000
10.  Pelno paskirstymas į kitus rezervus  - 
11.  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti  - 
12.  Pelnas, skiriamas tantjemoms  - 
13.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)10 388 904


4.   Bendrovės auditoriaus skyrimas 2021 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas

Sprendimas:

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2021 m. konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.

5.   Bendrovės įstatų keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas

Sprendimas:

Pakeisti Bendrovės įstatus:

 1. Papildyti Bendrovės įstatų 7.13 punktą numatant, kad: „Kvorumas valdybos posėdžiuose yra skaičiuojamas nuo faktiškai pareigas einančių valdybos narių.“;
 2. Papildyti Bendrovės įstatų 7.18 punktą numatant, kad „Esant nenumatytoms aplinkybėms Valdyba turi teisę pakeisti Valdybos sušaukto visuotinio akcininkų susirinkimo datą arba atšaukti Valdybos sušauktą visuotinį akcininkų susirinkimą.“;
 3. atlikti kitus pakeitimus, atsižvelgiant į gerosios valdysenos praktikas, kaip tai nurodyta naujos įstatų redakcijos projekte teiktame tvirtinimui.

Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją pagal pridėtą projektą ir įpareigoti bendrovės generalinį direktorių įregistruoti tokią naują įstatų redakciją Juridinių asmenų registre.

6. Valdybos narių rinkimas

Sprendimas:

a. Atšaukti Bendrovės valdybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

b. Išrinkti naujais Bendrovės valdybos kadencijos nariais:

 • Andrej Cyba
 • Tomą Krakauską
 • Dalių Misiūną
 • Murray Steele
 • Michaela Tod

7. Naujai išrinktos valdybos narių atlygio tvirtinimas

Sprendimas:

Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai:

 1. valdybos nariui už kiekvieną valdybos posėdį (įskaitant pasiruošimą jam, dalyvavimą jame bei po posėdžio su posėdžių susijusių klausimų užbaigimą) nustatyti EUR 1 900 (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – EUR 2 500 (prieš mokesčius) atlygį. Jeigu per 12 mėnesių būtų daugiau kaip 12 posėdžių, nurodytas atlygis mokamas už kiekvieną posėdį. Jeigu būtų mažiau nei 12 posėdžių per 12 mėnesių laikotarpį – sumokama kaip už 12 posėdžių per 12 mėnesių. Už tarp posėdžių raštu ar kitais būdais priimtus sprendimus ar posėdžius, kuriuose valdybos narys nedalyvavo, atskiras atlygis nemokamas;
 2. užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip EUR 500 + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.

8. Informacijos apie Strategijos įgyvendinimą pateikimas

Išklausyta.

Pridedama:

 1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotasis metinis pranešimas bei konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.
 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
 3. Nauja įstatų redakcija.
 4. Strategijos įgyvendinimo ataskaita.


Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

PriedaiP4_Strategijos igyvendinimo ataskaita.pdf
P3_AUGA_istatu nauja redakcija.pdf
P2_Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
P1_AUGA group Metinis Pranesimas.pdf