Publicēts: 2021-08-30 15:59:55 CEST
VEF
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2021.gada 06.mēnešiem

AS VEF nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par 2021.gada 06 mēnešiem.

Neto  apgrozījums pārskata periodā ir 479 803 EUR, un tas ir par 12.66 %  mazāks    

nekā iepriekšējā pārskata periodā. Sabiedrība pabeidza 2021 .gada 06 mēnešu  

laika periodu ar  zaudējumiem 2 923  EUR apmērā.   

 

Papildus informācija :   Tamāra Kampāne,

valdes locekle ,   e-pasts : kampane@vef.apollo.lv  

Pielikumā : AS VEF finanšu pārskats par 2021.gada 06.mēnešiem.  


AS VEF finansu parskats 2021.06..pdf