Avaldatud: 2020-12-02 07:00:00 CET
Nordic Fibreboard
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 23.12.2020.a. kell 09:00 aadressil Uus tn 1, Pärnu, Anne Kaldvee notaribüroos.
                                                                                                                                         

Juhatus palub aktsionäridel arvestada, et koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haiguse tõttu on soovitatav minimeerida füüsiliste kogunemiste ulatust ning nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus kooskõlas äriseadustiku § 2982 aktsionäridel hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut ning üldkoosolekul füüsiliselt mitte osaleda.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/) kui ka Nordic Fibreboard AS kodulehel, ning edastada see e-posti teel aadressile group@nordicfibreboard.com  hiljemalt 22.12.2020. a kella 16.00-ks kas

  1. digitaalselt allkirjastatuna
    või
  2. omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

Elektroonilise hääletamise täpsem kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud veebilehtedel.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

  1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

Nõukogu ettepanek: kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Jan Peter Ingman

Korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda aadressil Rääma 31 Pärnu ning Seltsi koduleheküljel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Nordic Fibreboard AS aktsiakapital 269 943,66 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 16. detsember 2020. a.  arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 8:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

  • Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav document
  • Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav document
  • Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Nordic Fibreboard AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 16. detsember 2020.a.
  • Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Nordic Fibreboard  AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Nordic Fibreboard AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või kirjalikult postiga Nordic Fibreboard AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale aadressile Rääma 31, Pärnu ( Nordic Fibreboard kontorisse) hiljemalt 22. detsember 2020 (k.a).

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek/2020

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

ManusedOtsuste eelnou_Erakorralise uldkoosoleku lisa.docx
NORDIC FIBREBOARD AS 23.12.2020 elektroonilise haaletuse kord EST.pdf
Haaletussedel_23 12 2020 Nordic Fibreboard.docx
Info_Nordic FIbreboard AS_Aktsionaride Erakorraline Uldkoosolek 23 12 2020.pdf
Volikiri Nordic fibreboard AS EST- 23 12 2020.docx
volikirja tagasivotmine Nordic Fibreboard EST- 23 12 2020.docx